8 φωτογραφ?ε? ?

Οδηγο?με το ν?ο Toyota RAV4 plug-in hybrid με 306 ?ππου?

Διαβ?στηκε απ? 14043 αναγν?στε? - 21/9/2020

Στο plug-in υβριδικ? RAV4 κρ?βονται μια πρ?ζα, ?φθονη ισχ??, αλλ? και μια ηλεκτρικ?… υπ?σχεση.

 
 
Επ? πολ? καιρ?, πολλο? θεωρο?σαν ?τι τα υβριδικ? αυτοκ?νητα ?παιρναν ω? κα?σιμο… ηρεμιστικ?. Πρ?γματι, τι? περισσ?τερε? φορ?? αυτο? του ε?δου? τα μοντ?λα φρ?ντιζαν κατ? κ?ριο λ?γο να εξοικονομο?ν κα?σιμα και ουδ?λω? απασχολο?νταν με τον τομ?α των επιδ?σεων. Σιγ?-σιγ?, ?μω?, αυτ? αλλ?ζει. Στο ν?ο Toyota RAV4 PHEV, λοιπ?ν, οι ?ροι ?σ?νεση? και ?εγκρ?τεια? ε?ναι γραμμ?νοι με μικρ? γρ?μματα. Το plug-in υβριδικ? SUV ε?ναι ?να ?χημα υψηλ?? τ?ση? και διαθ?τει τη δ?ναμη εν?? σπορ αυτοκιν?του.Τεχνολογικ? αντιστοιχε? στο RAV Hybrid (222 PS). Ο ηλεκτροκινητ?ρα?, που βρ?σκεται στον π?σω ?ξονα, συνεχ?ζει να συνεισφ?ρει 54 PS, ?μω? ο βενζινοκ?νητο? ομ?λογ?? του μπροστ? αποδ?δει στην περ?πτωσ? του 182 PS. ?τσι, προκ?πτει μια συνδυαστικ? ισχ?? τη? τ?ξη? των 306 PS. ?να? ?πρ?σινο?? τ?πο?… κολλημ?νο? με την ταχ?τητα.
Η μπαταρ?α, β?ρου? 155 κιλ?ν, που ε?ναι αποθηκευμ?νη κ?τω απ? το δ?πεδο του οχ?ματο?, ε?ναι χωρητικ?τητα? 18,1 kWh και προορ?ζεται να μετακινε? το πιο ισχυρ? υβριδικ? μοντ?λο τη? Toyota αμιγ?? ηλεκτρικ? για 75 χιλι?μετρα. Ταυτ?χρονα, εξελ?χθηκε με τ?τοιο τρ?πο, που κατ? β?ση λειτουργε? ηλεκτροκ?νητα. Ακ?μα κι αν ο οδηγ?? πατ?σει αυθ?ρμητα λ?γο περισσ?τερο το δεξ? πεντ?λ, ο κινητ?ρα? εσωτερικ?? κα?ση? δεν μπορε? να παρασυρθε? και να βγει απ? την κατ?σταση ηρεμ?α?.Μ?νο αν η τ?ση τη? μπαταρ?α? δεν ε?ναι πλ?ον αρκετ? για την αμιγ?? ηλεκτροκ?νητη λειτουργ?α του RAV4, μεταβα?νει το σ?στημα στο υβριδικ? πρ?γραμμα και επιτρ?πει στον τετρακ?λινδρο βενζινοκινητ?ρα να συμμετ?σχει στη διαδικασ?α τη? κ?νηση?. Εκτ?? αν κ?ποιο? επιλ?ξει επ?τηδε? ?να ?λλο απ? τα συνολικ? τ?σσερα διαθ?σιμα προγρ?μματα οδ?γηση?. Aλλωστε, θα ?χει τ?τε επιτευχθε?, και κατ? WLTP, μια… παραμυθ?νια καταν?λωση τη? τ?ξη? του 1,0 λ?τρου αν? 100 km. Αν η μπαταρ?α ε?ναι ?δεια, η πραγματικ? καταν?λωση αυξ?νεται ακ?μα και στο δεκαπλ?σιο.

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频