Οδηγο?με το ν?ο Toyota Yaris GR των 250 ?ππων

Διαβ?στηκε απ? 31719 αναγν?στε? - 10/9/2020

Αν και πολ? μικρ?, ε?ναι τ?σο... ?κακ??! Το ν?ο Toyota GR Yaris κ?νει με τα 250 PS τα αδ?νατα δυνατ?!

 
 
Το αρτικ?λεξο "GR" δε μα? ε?ναι ?γνωστο. Πριν απ? σχεδ?ν δ?ο χρ?νια ε?χαμε γνωρ?σει το Toyota Yaris GRMN (Gazoo Racing Masters of Nürburgring), το οπο?ο μα? ε?χε ανο?ξε τ?τε την ?ρεξη. Τι συν?βη απ? τ?τε μ?χρι σ?μερα; Η Toyota και η Gazoo Racing συν?χισαν να εξελ?σσουν το Yaris, για να φτ?σουν στο αποτ?λεσμα, που απολα?σαμε πρ?σφατα. Ε?ναι το νε?τερο μοντ?λο πιο ελκυστικ?;Μ?α ματι? στι? πληροφορ?ε? με τα τεχνικ? χαρακτηριστικ? θα κ?νει του? λιγ?τερο μυημ?νου? να ανο?ξουν δι?πλατα τα μ?τια του?: Ο εκ ν?ου εξελιγμ?νο? τρικ?λινδρο? (!) κινητ?ρα? των 1,6 λ?τρων ?χει ισχ? π?νω 250 PS και μ?γιστη ροπ?, που ξεπερν? τα 350 Nm. Σκεφθε?τε τ?ρα ?τι οι προαναφερθε?σε? δυν?μει? ?χουν να τα βγ?λουν π?ρα με ?να αυτοκ?νητο, που ζυγ?ζει κ?τω απ? 1,3 τ?νου?... Αυτ? τα δεδομ?να θα ικανοποιο?σαν ακ?μα και ?να μοντ?λο τη? μικρομεσα?α? κατηγορ?α?. Επομ?νω?, το μικρ?? κατηγορ?α? Yaris μ?νο... ?ριγμ?νο? δε θα ?πρεπε να αισθ?νεται. Ταυτ?χρονα, η GR... γαρν?ρει το κορυφα?ο Toyota Yaris με ?να κομψ?τατο σ?στημα τετρακ?νηση? με διαφορικ? Torsen, εν? στον π?σω ?ξονα ?χει τοποθετηθε? ?να μηχανικ? μπλοκ? διαφορικ?. Απ? την ?λλη, ?μω?, καλο?δια, ?πω? carbon-κεραμικ? φρ?να αυτ? το Yaris δε διαθ?τει.
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频