6 φωτογραφ?ε? ?

Οδηγο?με το ν?ο VW T-Roc Cabrio TSI

Διαβ?στηκε απ? 19955 αναγν?στε? - 22/10/2020

Το ερ?τημα σχετικ? με την... κ?τα και το αυγ? δεν μπορε? να τεθε? στο πλα?σιο του αυτοκιν?του. Ωστ?σο, το cabrio αυτοκ?νητο εμφαν?στηκε πιο νωρ?? απ ?λα (μ?λιστα, το πρ?το τη? ιστορ?α? ?ταν ?να τ?τοιο), εν? το SUV ε?ναι μ?α σχετικ? πρ?σφατη εμφ?νιση ?τη? μ?δα??, καθ?? απ? το λανσ?ρισμα το πρ?του Toyota RAV4 ?χουν περ?σει π?νω απ? 25 χρ?νια.

 
 
Η πρ?οδο? και η ιστορ?α του αυτοκιν?του, για να ε?μαστε ειλικρινε??, δεν ?χουν ωφελ?σει και τ?σο τα cabrio. Απ? την πλευρ? του?, τα SUV ?χουν εισρε?σει μ?σα σε πολλ?? ?λλε? κατηγορ?ε? και τ?ρα ?χει φτ?σει η σειρ? και των ανοικτ?ν μοντ?λων! Και, προκειμ?νου να συνεχ?σουμε να ε?μαστε ειλικρινε??, η... τρελ? ιδ?α των τμημ?των marketing των εταιρει?ν για διαστα?ρωση των δ?ο ειδ?ν των αυτοκιν?των,??ταν μ?χρι στιγμ?? αποτυχημ?νε?.Δε φανταζ?μαστε να γνωρ?ζετε το Nissan Murano CrossCabrio. Ακ?μα και το συμπαθ?στατο, ανοικτ? Range Rover Evoque (που εντωμεταξ? σταμ?τησε να παρ?γεται) δε σημε?ωσε κ?ποια αξι?λογη εμπορικ? επιτυχ?α, εν? δεν πρ?κειται να αποκτ?σει και δι?δοχο.
Το θ?μα μα? ?μω?, ε?ναι η VW. Μια που η αν?γκη για συναρπαστικ? αυτοκ?νητα (και σε αυτ? υπολογ?ζουμε τ?σο τα σπορ μοντ?λα ?σο και τα cabrio) ε?ναι μεγαλ?τερη σε σχ?ση με την ε?ρεση ικανο? προσωπικο? τεχνολογ?α?, αναρωτι?μαστε:Το Golf Cabrio; Σταμ?τησε να παρ?γεται. Το ανοικτ? Beetle; Σταμ?τησε κι αυτ? και μ?λιστα, χωρ?? να ?χει αποκτ?σει δι?δοχο.
Αν?λογη προβλ?πεται να ε?ναι η πορε?α και του T-Roc, αν και αυτ? ?πουλ?ει? σαν τρελ? στην κλειστ? εκδοχ? του. Γιατ?, λοιπ?ν, να μη δοκιμ?σει την τ?χη του και ω? ανοικτ?;

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频