7 φωτογραφ?ε? ?

Οδηγο?με το ν?ο VW Tiguan plug-in-hybrid

Διαβ?στηκε απ? 9337 αναγν?στε? - 29/12/2020

?πειτα απ? το facelift, το VW Tiguan διατ?θεται πλ?ον και ω? plug-in-hybrid για πρ?τη φορ?. Εμε?? το οδηγ?σαμε και εξετ?ζουμε αν πρ?κειται για μια καλ? εναλλακτικ? για τη δημοφιλ? TDI ?κδοση.

 
 
Συμβα?νει σπανια ?να? κατασκευαστ?? αυτοκιν?των να αλλ?ζει ακ?μα και τη λαμαρ?να στο πλα?σιο εν?? facelift. Βλ?πετε, η Volkswagen ε?ναι μ?α απ? τι? λ?γε? εταιρε?ε?, που ?κυνηγο?ν? ακ?μα και την παραμικρ? λεπτομ?ρεια, αφο? ο στ?χο? των Γερμαν?ν ε?ναι να ξεχωρ?σουν απ? του? ανταγωνιστ?? του?, απ? την πιο απλ? ?ω? και την premium πλευρ? κ?θε κατηγορ?α?.Η VW προχ?ρησε στι? παρακ?τω αλλαγ?? με το Tiguan II, το οπο?ο κατασκευ?ζεται απ? το 2016: το μπροστιν? καπ? ε?ναι υψηλ?τερο και πλησι?ζει σε στιλ αυτ? τη? long ?κδοση? Allspace, εν? εκ ν?ου διαμορφ?θηκαν και τα φτερ?, ?στε να ε?ναι σε θ?ση να φιλοξεν?σουν τα LED φωτιστικ? σ?ματα, τα οπο?α παραπ?μπουν στο Golf 8. Τα τελευτα?α αν?κουν στο standard εξοπλισμ?, σε αντ?θεση με τα φ?τα matrix με την εκλεπτυσμ?νη διανομ? φωτ??, που κοστ?ζουν επιπλ?ον, εν? ?ποιο? επιθυμε? φ?τα ομ?χλη?, πρ?πει να επιλ?ξει απ? τον κατ?λογο του προαιρετικο? εξοπλισμο? τα φ?τα matrix, επειδ? τα πρ?τα ε?ναι ενσωματωμ?να στα… τελευτα?α. Αν?λογα με την εξοπλιστικ? εκδοχ?, αυτ? μεταφρ?ζεται σε επιπλ?ον κ?στο? μεταξ? 600 και 1.818 ευρ? (στη Γερμαν?α).Κινητ?ρε?
Πολ? πιο σημαντικ?, ?μω?, ε?ναι το γεγον?? ?τι το ανανεωμ?νο Tiguan ε?ναι διαθ?σιμο και ω? plug-in hybrid. Στην "eHybrid" ?κδοση, λοιπ?ν, συνεργ?ζονται ?να? βενζινοκινητ?ρα? 1,4 λ?τρων και ?να? ηλεκτροκινητ?ρα?, με 150 PS και 85 kW (? 116 PS), αντ?στοιχα. Πρ?κειται σαφ?? για μια ξεχωριστ? εμπειρ?α, ?ταν η συνδυαστικ? ροπ? των 400 Nm ?επιτ?θεται? στον μπροστιν? κινητ?ριο ?ξονα, ωθ?ντα? το Tiguan να φτ?σει στα 100 km/h απ? στ?ση σε περ?που 7,5 δευτερ?λεπτα. Επιπλ?ον, η VW κ?νει λ?γο για μια αμιγ?? ηλεκτρικ? αυτονομ?α τη? τ?ξη? των 50 χιλιομ?τρων, εφ?σον η μπαταρ?α των 13 kWh, που τοποθετ?θηκε κ?τω απ? την π?σω σειρ? θ?σεων ε?ναι πλ?ρω? φορτισμ?νη. Π?ντω?, εμε?? καταφ?ραμε να διαν?σουμε 38 χιλι?μετρα (με υψηλ? ταχ?τητα στο επαρχιακ? δ?κτυο, αλλ? χωρ?? να οδηγ?σουμε στον αυτοκινητ?δρομο).

Γιατ? στην… Autobahn, ο TSI των 1,4 λ?τρων καταναλ?νει γρ?γορα τη βενζ?νη απ? το ρεζερβου?ρ, το οπο?ο ?χει μετακινηθε? προ? τα π?σω για λ?γου? χ?ρου και διαθ?τει πια ?γκο, που ?χει μειωθε? στα 45 λ?τρα. Β?βαια, η καταν?λωση ε?ναι ?να στοιχε?ο, που θα μετρ?σουμε στην πρ?ξη εν καιρ?. Σε κ?θε περ?πτωση, το eHybrid ε?ναι διασκεδαστικ? στο δρ?μο, αν και ?χει ν?ημα μ?νο σε σ?ντομε? διαδρομ?? και με ενεργοποιημ?νη την ηλεκτροκ?νητη λειτουργ?α.?Γνωρ?ζοντα? καλ? το υψηλ? -ακ?μη- μερ?διο πωλ?σεων των diesel εκδ?σε?ν τη?, η VW παρ?χει στο Tiguan ω? diesel εναλλακτικ? τη νε?τερη ?λων και συμβατ? με τη ν?ρμα Euro 6d επιλογ?, με διπλ? ψεκασμ? AdBlue. Κατ? την εκκ?νηση σε ανωφ?ρειε?, το κιβ?τιο DSG των 7 σχ?σεων, χρει?ζεται ακ?μη λ?γο επιπλ?ον χρ?νο για να ταξινομ?σει τι? τελευτα?ε?. Π?ντω?, ω? α?σθηση ?χουμε την εντ?πωση ?τι αυτ? η υστ?ρηση διαρκε? κ?πω? λιγ?τερο σε σχ?ση με πιο πριν.Με ν?ε? εξοπλιστικ?? εκδ?σει?
Στο εσωτερικ?, το Tiguan παρ?μεινε σε μεγ?λο βαθμ? ?να?… παλι?? γνωστ?? μα?. Ν?ο ε?ναι το συρ?μενο χειριστ?ριο για την επιλογ? θ?ρμανση? ? ψ?ξη?. Αλλ?ζει θ?ση γρ?γορα, αλλ? αποσπ? την προσοχ? του οδηγο?. Πο? βρ?σκεται, λοιπ?ν, η προστιθ?μενη αξ?α; Στι? κορυφα?ε? εξοπλιστικ?? εκδοχ?? Elegance, που αντικαθιστ? τη Highline, και R-Line, ?που θα βρε?τε το συρ?μενο χειριστ?ριο και διακ?πτε?-αισθητ?ρε?, του? οπο?ου? χρησιμοποιε? και η Porsche αν?λογα στην Cayenne, καθ?? και στο τιμ?νι πολλαπλ?ν λειτουργι?ν. Τη δ?νηση ω? πληροφ?ρηση δια τη? αφ?? ?ταν πι?ζετε του? διακ?πτε? μπορε? να τη βρε?τε διασκεδαστικ?, αλλ? θα ?ταν καλ?τερα τα περιστροφικ? χειριστ?ρια.
Κατ? την οδ?γηση, γ?νεται ξαν? και ξαν? σαφ?? γιατ? η VW κατ?φερε απ? το 2007 να πουλ?σει το εν λ?γω SUV τη? περ?που 9.000.000 φορ??: Επειδ? ε?ναι απλ? ευχ?ριστο και ?νετο στην οδ?γηση. Οι εκδ?σει? με του? diesel κινητ?ρε? των 2,0 λ?τρων (τ?ρα με 122, 150 και 200 PS, αφο? ο TDI των 240 PS δεν ε?ναι πλ?ον διαθ?σιμο?) μπορο?ν να παραγγελθο?ν αμ?σω? απ? του? ενδιαφερ?μενου?. Η eHybrid εκδοχ? θα ε?ναι διαθ?σιμη μ?λι? στι? αρχ?? του επ?μενου ?του? και θα κοστ?ζει περ?που 42.500 ευρ? (στη Γερμαν?α). Η παν?σχυρη βενζινοκ?νητη ?κδοση "Tiguan R" των 320 PS θα ε?ναι διαθ?σιμη στι? αρχ?? Νοεμβρ?ου, με τιμ?, που θα ξεκιν? απ? τα περ?που 58.000 ευρ? (στη Γερμαν?α).
Η τιμ? εκκ?νηση? μει?νεται ελαφρ?? στα 28.206 ευρ? (στη Γερμαν?α) για τη βασικ? ?κδοση, που δεν ονομ?ζεται πλ?ον "Trendline", αλλ? απλ? "Tiguan", εφοδι?ζεται με κινητ?ρα βενζ?νη? 130 PS, χειροκ?νητο κιβ?τιο 6 σχ?σεων και infotainment με μικρ? οθ?νη 6,5 ιντσ?ν.

Συμπ?ρασμα
Το Tiguan θα παραμε?νει ?να best seller, που δεν καταλαβα?νει απ? κρ?σει?. Το κλειδ? για αυτ? ε?ναι η ηρεμ?α και το υψηλ? επ?πεδο ?νεση?. Με τον diesel κινητ?ρα ?χει περισσ?τερο ν?ημα, ειδικ? ?ταν πρ?πει να τραβ?ξετε κ?τι.

?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频