Οδηγο?με το ν?ο Volvo XC40 PHEV

Διαβ?στηκε απ? 14999 αναγν?στε? - 17/9/2020

Το Volvo του 0,5%. Αυτοκ?νητα, ?πω? το ν?ο Volvo XC40 Plug-in-Hybrid επωφελο?νται μια? αμφ?βολη? δωρε?? φ?ρου. Εμε?? παρ?λ αυτ?, το οδηγ?σαμε και σου αναλ?ουμε τα χαρακτηριστικ? του.

 
 
Η Γερμαν?α βρ?σκεται στον πυρετ? τη? ...πρ?ζα?. Απ? τ?τε που το γερμανικ?, δημ?σιο ταμε?ο φορολογε? τα υπηρεσιακ? αυτοκ?νητα, που χρησιμοποιο?νται ιδιωτικ?, και ?χουν ?ηλεκτρικ?? αυτονομ?α τουλ?χιστον 40 km μ?νο με 0,5%, οι επιθυμ?ε? για αγορ? εν?? plug-in-hybrid μοντ?λου χτυπ?νε κ?κκινο! Σχεδ?ν ?λοι οι κατασκευαστ?? ?χουν ?να τ?τοιο μοντ?λο στην γκ?μα του?. Φυσικ? και η Volvo, που ?χει ?να αυξημ?νο μερ?διο εταιρικ?ν αυτοκιν?των και ?χει την ?ψιστη πρ?θεση να διατηρε? του? φυσικο?? π?ρου?.Δ?ρο – ?δωρο;
Απ? την ?λλη, τα plug-in-υβριδικ? αυτοκ?νητα αμφισβητο?νται ω?... σωτ?ρε? του περιβ?λλοντο?. Οι οδηγο? των υπηρεσιακ?ν οχημ?των αποδεικν?ονται συχν?... χιλιομετροφ?γοι και ξεπερνο?ν συχν? κατ? πολ? τα χιλι?μετρα, που ?δ?νει? η ηλεκτρικ? αυτονομ?α. ?τσι, αναλαμβ?νουν υπηρεσ?α στη συν?χεια οι κινητ?ρε? εσωτερικ?? κα?ση? και η καταν?λωση αυξ?νεται ?πω? ο υδρ?ργυρο? στο θερμ?μετρο ?ταν ο ασθεν?? ?χει γρ?πη. Επιπλ?ον, εδ? και καιρ? δε φορτ?ζουν ?λοι τι? μπαταρ?ε? του? με δικ? του? ?ξοδα στην οικιακ? πρ?ζα. ?τσι, η βαρι? τεχνολογ?α τη? ηλεκτροκ?νηση? πηγα?νει απλ?? β?λτα, ?πρακτη, με την υποστ?ριξη του κινητ?ρα εσωτερικ?? κα?ση?.

Plug-In με 262 ?ππου?
Η πολιτικ? και η πελατε?α μπορο?ν να συμβιβαστο?ν με τι? παραπ?νω αντιθ?σει?. Και η Volvo, απ? την πλευρ? τη?, θ?λει να τα ?χει με ?λου? καλ?. Με το XC40 T5 Twin Engine οι Σουηδο? παρουσι?ζουν ?δη το δ?κατο μοντ?λο του?, που συνδυ?ζεται με πρ?ζα. Το μ?κου? 4,43 m προσθιοκ?νητο μοντ?λο ε?ναι το πρ?το plug-in τη? Volvo, που βασ?ζεται στη συμπαγ? πλατφ?ρμα του ομ?λου CMA, εν? με συνολικ? ισχ? 262 PS ε?ναι το ισχυρ?τερο μοντ?λο τη? οικογ?νεια? των XC40.Η ομ?δα του τρικ?λινδρου turbo βενζινοκινητ?ρα των 1,5 λ?τρων (180 PS) και του ηλεκτροκινητ?ρα (82 PS) ?χουν να τα β?λουν με τα 1.812 κιλ? του lifestyle SUV (η μπαταρ?α και τα μ?ρη του ηλεκτροκινητ?ρα ζυγ?ζουν σχεδ?ν 200 κιλ?). Η ηλεκτρικ? αυτονομ?α υπ? ιδανικ?? συνθ?κε? φτ?νει, σ?μφωνα με τη Volvo, τα περ?που 50 χιλι?μετρα, εν? η καταν?λωση βρ?σκεται θεωρητικ? στα 2,4 λ?τρα. Φυσικ?, το γεγον?? πω? οι υποσχ?σει? των φυλλαδ?ων συχν? δεν ανταποκρ?νονται στην πραγματικ?τητα δεν ε?ναι εδ? και πολ? καιρ? κ?ποιο μυστικ?. ?τσι, ?πειτα απ? τη δοκιμαστικ? οδ?γησ? μα? γ?ρω απ? το Göteborg τη? Σουηδ?α?, η καταν?λωση κυμ?νθηκε γ?ρω στα 8 λ?τρα.

Ωστ?σο, ?σοι συνηθ?ζουν να κινο?νται μ?σα στην π?λη ? πηγαινο?ρχονται στη δουλει? του?, δηλαδ? οδηγο?, που ?χουν εξελ?ξει το προφ?λ του?, με κ?ριο στ?χο την οικονομ?α καυσ?μου, μπορο?ν να επωφεληθο?ν απ? το ταλ?ντο του διπλο? κινητ?ρα στην εξοικον?μηση καυσ?μου.
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频