5 φωτογραφ?ε? ?

Οδηγο?με το ν?ο ηλεκτρικ? FIAT 500 Cabrio

Διαβ?στηκε απ? 26555 αναγν?στε? - 11/11/2020

Το ν?ο FIAT 500, που μπα?νει στην πρ?ζα, ε?ναι ?τοιμο! Το AUTO BILD κ?νει τα πρ?τα χιλι?μετρα με την cabrio ?κδοση.

 
 
Τα μικρ? αυτοκ?νητα με το κ?τι παραπ?νω, ε?ναι ?να? τομ?α? ξεκ?θαρα ιταλικ??. Η FIAT εμπορε?εται ?ξυπνα τη δε?τερη γενι? του 500 ω? εποχο?μενη α?σθηση ζω?? εδ? και 13 χρ?νια. Το νε?τερο 500 ξεκιν? ?μεσα την εμπορικ? πορε?α του τ?σο ω? κλειστ? ?σο και ω? cabrio, βασισμ?νο σε μια τελε?ω? εκ ν?ου εξελιγμ?νη πλατφ?ρμα. Ταυτ?χρονα, ε?ναι το πρ?το μεγ?λη? κλ?μακα? πλ?ρω? ηλεκτροκ?νητο μοντ?λο τη? FIAT.Η α?ξηση του μεγ?θου? ε?ναι σαφ??: ?ξι εκατοστ? περισσ?τερο μ?κο? και πλ?το? και το μακρ?τερο κατ? δ?ο εκατοστ? μεταξ?νιο μπορο?ν να γ?νουν αισθητ? στο εσωτερικ?. Η FIAT υπ?σχεται επ?ση? περισσ?τερο εσωτερικ? πλ?το? στα μπροστιν? καθ?σματα κατ? τ?σσερα εκατοστ?. Απ? την πλευρ? μα?, εμε?? πιστε?ουμε ?τι ποτ? παλι?τερα η ελευθερ?α κιν?σεων σε ?να 500 δεν ?ταν τ?σο μεγ?λη και η ιδ?α τη? λειτουργ?α? δεν ?ταν τ?σο εργονομικ? και ταυτ?χρονα σ?γχρονη. Μερικ?? λεπτομ?ρειε? αυτο? του mini μοντ?λου δε?χνουν πολ?... κυριλ?. Οι ηλεκτρονικ?? λαβ?? των θυρ?ν στο εξωτερικ?, οι φ?νοι ασημ?νιοι διακ?πτε? για το ?νοιγμα των θυρ?ν στα π?νελ του?, το σ?στημα keyless go και ?να αυτ?ματο πληκτρολ?γιο σε σχεδ?αση βερνικιο? πι?νου επειδεικν?ουν ?ναν premium χαρακτ?ρα.Η ομ?δα του Γερμανο? αρχισχεδιαστ?, Klaus Busse, ?κανε εξαιρετικ? δουλει?: Η τρ?τη γενι? του 500 δε φ?ρει ο?τε ?να γραμμ?ριο χρωμ?ου επιπλ?ον και, αντ? να μεταφ?ρει στη σ?γχρονη εποχ? την αρχικ? σχεδιαστικ? ιδ?α, προτιμ? μια πρ?ταση για εδ? και τ?ρα. Οι δ?ο προβολε?? LED στο χωρ?? γρ?λια μπροστιν? μ?ρο? και οι ?ω? και 17 ιντσ?ν ζ?ντε? αλουμιν?ου ε?ναι εντυπωσιακ? στοιχε?α.

Οδηγ?ντα?
Κατ? την πρ?τη διαδρομ? του μ?σα στη φασαρ?α του Τορ?νο, το μικρ? FIAT κατ?φερε να δε?ξει τι ε?ναι ικαν? να κ?νει: Με ?ναν ηλεκτροκινητ?ρα 87 kW (λ?γο παραπ?νω απ? 118 ?ππου?), συμμετ?χει με τον καλ?τερο τρ?πο, ?που και ?ταν ε?ναι απαρα?τητο. Η επιτ?χυνση απ? στ?ση ?ω? τα 50 km/h ολοκληρ?νεται σε μ?λι? 3,1 δευτερ?λεπτα. Ο Ιταλ?? ε?ναι τουλ?χιστον εξ?σου ευχαριστημ?νο? με τη βο?θεια του υποβοηθο?μενου ρολαρ?σματο? και στη συν?χεια με τη "λειτουργ?α-εν??-πεντ?λ-"αυτονομ?α" ? ?ταν η μπαταρ?α ε?ναι χαμηλ?? φ?ρτιση?, η οπο?α επιτρ?πει μ?γιστη ταχ?τητα 80 km/h στη λειτουργ?α Sherpa. Η ?νεση κατ? την οδ?γηση δε?χνει πολ? πιο ?ριμη σε σχ?ση με του προκ?τοχου μοντ?λου, εν? και η απ?κριση του συστ?ματο? διε?θυνση? ε?ναι πιο ευα?σθητη.

Η FIAT υπ?σχεται ?τι η μπαταρ?α χωρητικ?τητα? 42 kWh ε?ναι σε θ?ση να παρ?χει πρακτικ? αυτονομ?α 320 km (κατ? NEDC). Για τη φ?ρτιση υπ?ρχει μια τυπικ? θ?ρα σ?νδεση? CCS στη δεξι? π?σω πλευρ? στο πλα?ν? πλα?σιο. Σε ταχυφορτιστ? (φ?ρτιση DC με ?ω? και 85 kW) ρ?ει στην μπαταρ?α σε μ?λι? π?ντε λεπτ? αρκετ? ισχ?? για 50 χιλι?μετρα. Υπ? ιδανικ?? συνθ?κε?, ?ω? και 80% τη? χωρητικ?τητα? θα φορτιστε? σε 35 λεπτ?.
Οι μηχανικο? τη? FIAT ?χουν επ?ση? κ?νει την εργασ?α του? ?σον αφορ? τα συστ?ματα υποβο?θηση? του οδηγο?, αλλ? και ψυχαγωγ?α? και ενημ?ρωση?, καθ?? το 500 εφοδι?ζεται με ?να σ?στημα προειδοπο?ηση? υπνηλ?α? και αναγν?ριση? πινακ?δων με ορ?ο ταχ?τητα?. Μ?λιστα, ω? καινοτομ?α στην κατηγορ?α του, το 500 μπορε? να κινηθε? ακ?μα και αυτ?νομα στο επ?πεδο 2. Η κατ?σταση τη? φ?ρτιση? μπορε? να υποβληθε? ω? ερ?τηση μ?σω εφαρμογ?? σε smartphone ? μια διαδρομ? μπορε? να σταλε? στο σ?στημα πλο?γηση? εκ των προτ?ρων.Το ν?ο σ?στημα "UConnect 5" με κεντρικ? οθ?νη αφ?? 10,25 ιντσ?ν βρ?σκεται τοποθετημ?νο στο ταμπλ?, ?πω? παλι?τερα ο κεντρικ?? καθρ?φτη? στο αρχικ? μοντ?λο. Ταυτ?χρονα ε?ναι επ?ση? κατ?λληλο ω? σημε?ο πρ?σβαση? (hotspot) για ?ω? και οκτ? κινητ?? συσκευ??. ?λα αυτ? ?χουν την τιμ? του?, φυσικ?: Το ειδικ? -για το λανσ?ρισμα- μοντ?λο La Prima κοστ?ζει στη Γερμαν?α τουλ?χιστον 34.000 ευρ?, συμπεριλαμβανομ?νων διαφ?ρων πρ?σθετων - με?ον 9.000 ευρ? του περιβαλλοντικο? bonus.

Συμπ?ρασμα
Το ν?ο FIAT 500 κ?νει ?να επιτυχημ?νο ντεμπο?το με την ηλεκτροκ?νητη ?κδοσ? του. Η σχεδ?αση ε?ναι εντυπωσιακ?, εν? η τεχνολογ?α κ?νηση?, η αυτονομ?α και τα αυτ?νομα συστ?ματα υποβο?θηση? του οδηγο? βρ?σκονται σε ?να σ?γχρονο επ?πεδο.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频