Οδηγο?με τo πιο σημαντικ? μοντ?λο τη? Ford

Διαβ?στηκε απ? 157397 αναγν?στε? - 24/4/2020

Τι αλλ?ζει στην τρ?τη γενι? του ν?ου Ford Kuga, που μετατρ?πει τι? ισορροπ?ε? σε ολ?κληρη την βιομηχαν?α? Πω? κατ?φερε να εκθρον?σει το Focus, απ? την κορυφ? των πιο σημαντικ?ν μοντ?λων τη? φ?ρμα?, εν? θ?λει και την πρωτι? στην κατηγορ?α των off road οχημ?των? Δε?τε την αποκλειστικ? video/αν?λυση τη? AUTO BILD για να βρε?τε τι? απαντ?σει?.

 
 
Η μ?δα των SUV ε?ναι ακ?μα σε ?ξαρση και γι αυτ?ν το λ?γο, οι υπε?θυνοι του τμ?ματο? σχεδ?αση? τη? Ford, χρησιμοπο?ησαν ?λε? τι? ν?ε? τεχνολογ?ε? τη? βιομηχαν?α?, βασισμ?νοι και στι? δυνατ?τητε? τη??τρ?τη? γενι?? του best seller τη? Ford.

Το ν?ο Ford Kuga θα μα? απασχολ?σει για πολ? καιρ?, και θα διαδραματ?σει μεγ?λο ρ?λο στην κατηγορ?α των SUV. Ποια ?μω? ε?ναι τα χαρακτηριστικ? του, που προσβλ?πουν στην κατ?κτηση τη? κορυφ???

- Με τι κινητ?ρε? θα κυκλοφορ?σει?
- Ποιε? δυνατ?τητε? προσφ?ρει η ν?α πλατφ?ρμα σχεδ?αση??
- Ποια η αυτονομ?α τη? Plug-In Hybrid ?κδοση??
- Πω? τα καταφ?ρνει ?ναντι του ανταγωνισμο??

Δε?τε την αποκλειστικ? video/αν?λυση τη? AUTO BILD για το ν?ο Ford Kuga, με ?λε? τι? λεπτομ?ρειε? τη? ?κδοση?.?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频