6 φωτογραφ?ε? ?

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Οδηγο?με το πρωτ?τυπο Hyundai Prophecy

Διαβ?στηκε απ? 24979 αναγν?στε? - 28/9/2020

Πω? ε?ναι να οδηγε?? χωρ?? τιμ?νι? Μπορο?ν τα Joystick να φ?ρουν την επαν?σταση? Το πρωτ?τυπο Hyundai Prophecy μα? δε?χνει ?τι κ?τι φαινομενικ? τ?λειο ?χει μεγ?λο περιθ?ριο βελτ?ωση?.

 
 
Υπ?ρχουν πρ?γματα, τα οπο?α δεν μπορο?με να αλλ?ξουμε στο αυτοκ?νητο.?Το τιμ?νι, για παρ?δειγμα. Αυτ? το στρογγυλ? αντικε?μενο μ?σα στο αυτοκ?νητο, που δ?σκολα το βγ?ζει κανε?? απ? το μυαλ? του. Παρ?λ αυτ?, η Hyundai τολμ? το... αδιαν?ητο και θ?λει να αμφισβητ?σει την υποτιθ?μενη τ?λεια μον?δα. ?πω? μα? δε?χνει το τελευτα?ο πρωτ?τυπο "Prophecy", η κατε?θυνση προ? το μ?λλον θα δ?νεται με δ?ο joystick. Ε?ναι αυτον?ητο ?τι αυτ? η τολμηρ? διατριβ? πρ?πει να ελεγχθε? π?σω απ? το τιμ..., εεε, π?σω απ? τα joystick. Η δ?ναμη τη? συν?θεια?, καταλαβα?νετε...Η α?θουσα 3Α τη? ?κθεση? τη? Νυρεμβ?ργη? βρ?σκεται στη δι?θεσ? μα?. Ο ηλεκτροκινητ?ρα? ακο?γεται με το χαρακτηριστικ? ?χο απ? π?σω, νομ?ζω ε?μαστε ?τοιμοι, να ξεκιν?σουμε. Σπ?νια νι?σαμε τ?τοια ευφορ?α με μ?γιστη ταχ?τητα 10 km/h. Τα joystick, που εξελ?χθηκαν απ? κοινο? με το πολυτεχνε?ο του Aachen, δεν απαιτο?ν εργασ?α ακριβε?α?. Ποια ε?ναι η α?σθηση του ?λου πρ?γματο? σε σημαντικ? υψηλ?τερε? ταχ?τητε? ε?ναι ?να ?λλο θ?μα. Το τιμ?νι ?χει διαγραφε? προ? το παρ?ν απ? τη μν?μη.
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频