?λα τα διαμ?ντια τη? Citroen

Διαβ?στηκε απ? 48008 αναγν?στε? - 14/9/2020

Η Citroen ?γινε 100 ετ?ν. Τα μεγαλοπρεπ? αυτοκ?νητ? τη? τα κρ?βει σε μ?α παλι? α?θουσα. Ανο?γουμε, λοιπ?ν, αυτ? το θησαυροφυλ?κιο, για να ρ?ξουμε μια ματι? σε ?να σημαντικ? τμ?μα τη? ιστορ?α? τη? αυτοκ?νηση?.

 
 
Η π?ρτα τη? α?θουσα? ανο?γει και ?να Traction Avant βγα?νει προ? τα ?ξω. Ακ?μα μεγαλοπρεπ??, με τα μακρι? φτερ? του και με χρ?μα "Bleu nuit", δηλαδ? μπλε τη? ν?χτα?. ?ταν το φω? τη? ημ?ρα? π?φτει απ? μπροστ? και περν? απ? το παρμπρ?ζ, ο Denis Huille κατεβ?ζει το σκι?διο. Ωστ?σο, στο π?σω μ?ρο? υπ?ρχει ?να παχ? στρ?μα σκ?νη?. Ο διευθυντ?? του μουσε?ου περν? αυτ?? τι? επιφ?νειε? με το δ?κτυλ? του και σηκ?νει του? ?μου? του. Και λοιπ?ν; Πολ? πιο σημαντικ? ε?ναι το γεγον??, πω? το ιστορικ? Citroen παραμ?νει λειτουργικ?.Δεν πρ?κειται για κ?ποιο υπερβολικ? ανανεωμ?νο, εκθεσιακ? ?κομμ?τι?, αλλ? για ?ναν... τ?μιο μ?ρτυρα του χρ?νου, ο οπο?ο? ε?ναι σε θ?ση να απομακρ?νεται αν? π?σα στιγμ? απ? αυτ?ν την τρομερ? συλλογ?, για να επιδε?ξει για ποιο λ?γο αυτ? η μ?ρκα ?χει τ?σο μεγ?λη δι?ρκεια ζω??.
Η Citroen ονομ?ζει αυτ? το λιτ? κτ?σμα στα β?ρεια του Παρισιο?, "conservatoire". Για ?σου? δεν κατ?χουν τη γαλλικ? γλ?σσα, ο προαναφερθε?? ?ρο? σημα?νει ?ωδε?ο?, ?να ευμεν?? ?νομα για ?να μοναχικ? ο?κο. Σε αυτ?ν το χ?ρο λειτο?ργησε το 1999 για πρ?τη φορ? η συλλογ?, αν και τ?τε βρισκ?ταν στην ?κρη του εργοστασ?ου Aulnay-sous-Bois, το οπο?ο ?κλεισε οριστικ? το 2012. Απ? τ?τε ο εικονιζ?μενο? χ?ρο?, επιφ?νεια? 7.500 τετραγωνικ?ν μ?τρων συγκεντρ?νει επισκ?πτε? απ? ?λον τον κ?σμο και β?βαια, την προσοχ? του κοινο?.
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频