14 φωτογραφ?ε? ?

?λα τα μοντ?λα ΒΜW μ?χρι το 2022

Διαβ?στηκε απ? 4089 αναγν?στε? - 20/11/2020

Βι?ζεστε να μ?θετε για τα αυτοκ?νητα που σχεδι?ζει να φ?ρει η BMW; Η αγων?α τελει?νει χωρ?? κ?πο, διαβ?ζοντα? την αναλυτικ? παρουσ?αση ?λων των μοντ?λων που κυκλοφορ?σει στι? αγορ?? η γερμανικ? μ?ρκα.

 
 
Η BMW εργ?ζεται πυρετωδ?? για να διερ?νει ακ?μη περισσ?τερο την γκ?μα των μοντ?λων τη?. Ο γερμανικ?? κολοσσ?? δεν επαναπα?εται και? εξελ?σσει τα αυτοκ?νητ? του, προσαρμοζ?μενο? στι? απαιτ?σει? τη? σ?γχρονη? εποχ?? για οχ?ματα με οικολογικ? προφ?λ. ?Μ?χρι το 2025 η BMW σκοπε?ει να παρουσι?σει 12 συνολικ? ηλεκτρικ? αυτοκ?νητα, τα οπο?α θα επεκτε?νονται σε κ?θε κατηγορ?α. Στην βιτρ?να των Βαυαρ?ν δεσπ?ζει η ν?α ναυαρχ?δα του? στον χ?ρο τη? ηλεκτροκ?νηση?, BMW iX (2021), εν? στην κλ?ση των SUV υπ?ρχει ακ?μη και το μοντ?λο iX3. Την επ?μενη χρονι? θα εμφανιστε? και το i4, το πλ?ρω? ηλεκτρικ? Gran Coupe με το οπο?ο οι Γερμανο? φιλοδοξο?ν να ανταγωνιστο?ν την Tesla.
?
Την ?δια στιγμ?, η BMW δεν αφ?νει παραπονο?μενου? εκε?νου? που μ?νουν πιστο? σε ?σα ?χουν συνηθ?σει, επιλ?γοντα? αυτοκ?νητα με κινητ?ρε? diesel, παρ?λο που μοντ?λα αμιγ?? ηλεκτροκ?νητα και υβριδικ? καθιερ?νονται στην αγορ?.
?
Επ? του πρακτ?ου. Ε?στε ?τοιμοι να δε?τε τα αυτοκ?νητα που θα φ?ρει η BMW μ?χρι το 2022; Η Auto Bild σ?? τα παρουσι?ζει με ?σα πρ?πει να γνωρ?ζετε (σ.σ. η τιμ? αφορ? την γερμανικ? αγορ?).
?
BMW 128ti
?ναρξη Κυκλοφορ?α?: Νο?μβριο? 2020


?
Το BMW 128ti σχεδι?στηκε αποκλειστικ? για να πετ?χει την μ?γιστη οδηγικ? απ?λαυση. Ο δ?λιτρο? βενζινοκινητ?ρα? που το εξοπλ?ζει θυμ?ζει αρκετ? το μοτ?ρ του M135i. Στην BMW 128ti αποδ?δει ισχ? 265 ?ππων. Σωστ? ?κρατ?ματα? και ισορροπημ?νη οδ?γηση εξασφαλ?ζεται χ?ρη στην ειδικ? ρυθμισμ?νη M sports αν?ρτηση που χαμηλ?νει το ?χημα κατ? ?να εκατοστ?, αλλ? και το διαφορικ? περιορισμ?νη? ολ?σθηση? Torsen. Το τετρακ?νητο BMW 128ti ε?ναι κατ? 80 κιλ? βαρ?τερο απ? το M135i τη? μπροστ? κ?νηση?. Επιταχ?νει 0-100 χλμ/?ρα σε 6,1 δευτερ?λεπτα, με αρχικ? κ?στο? αγορ?? τα 41.575 ευρ?.
?
BMW M3 / M4
?ναρξη κυκλοφορ?α?: Νο?μβριο? 2020


?
Στι? σπορτ?φ σειρ?? M3 και M4 δεσπ?ζει εμφανισιακ? ο επιθετικ?? πρ?βολο? και η mega kidney γρ?λια, κλασικ? design για μοντ?λο τη? BMW. Η δυνατ?τητα τετρακ?νηση? και ο στ?νταρ εξοπλισμ?? χειροκ?νητου κιβωτ?ου ταχυτ?των δεν περνο?ν απαρατ?ρητα. Εξ?λλου, οι Γερμανο? ?δωσαν τον καλ?τερο εαυτ? του? στην σπορ μεσα?α? τ?ξη? Μ3 και την Μ4, με το αποτ?λεσμα να μην αφ?νει καν?ναν παραπονο?μενο.

Οι προκ?τοχοι των δ?ο μοντ?λων μ?νουν... π?σω στι? συγκρ?σει?, με τι? φρ?σκιε? εκδ?σει? τη? BMW να περιλαμβ?νουν επιπλ?ον πλ?ρω? ανασχεδιασμ?νο κινητ?ρα και ηλεκτρονικ? σ?στημα ελ?γχου ευστ?θεια? VDC (το ESP με ?λλη ονομασ?α). Η αρχικ? τιμ? των δ?ο μοντ?λων ξεκιν? απ? τα 82.500 ευρ?, εν? υπ?ρχουν δ?ο εκδ?σει? ισχ?ο?, η βασικ? με ιπποδ?ναμη 480 ?λογα και η Competition με ιπποδ?ναμη 510 ?λογα.
?
BMW iX3
?ναρξη κυκλοφορ?α?: Τ?λη 2020


?
H π?μπτη γενι? τη? eDrive τεχνολογ?α? τη? BMW εφαρμ?ζεται στην BMW iX3. Με β?ση τι? μετρ?σει? WLTP το ηλεκτρικ? SUV ?χει ηλεκτρικ? εμβ?λεια στα 460 χιλι?μετρα, χ?ρη στι? 188 πρισματικ?? κυψ?λε? στην χωρητικ?τητα? 74 κιλοβατ?ρων μπαταρ?α. Κ?στο? αγορ?? απ? 68.040 ευρ?.
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频