16 φωτογραφ?ε? ?

?λα τα μοντ?λα τη? BMW μ?χρι το 2022

Διαβ?στηκε απ? 19819 αναγν?στε? - 24/4/2020

Η Γερμανικ? βιομηχαν?α τη? BMW θα κυκλοφορ?σει στην αγορ?, ?να μεγ?λο στ?λο αυτοκιν?των, σε κ?θε κατηγορ?α, και θα προσφ?ρει τεχνολογ?α, επιδ?σει? και ?νεση, με τα μοντ?λα που θα λανσαριστο?ν ?ω? το 2023. Η AUTO BILD παρουσι?ζει τι? καινοτομ?ε? τη? BMW, την πολυ-αναμεν?μενη M3, την facelift Σειρ? 5, την ηλεκτρικ? Σειρ? 1, και ?λα τα performance SUV τη? M, στο πι?το σα?.

 
 

BMW : Ολοκληρωμ?νε? λ?σει?, υψηλο? επιπ?δου υπηρεσ?ε? Aftersales!

Πλο?σιο? ο στ?λο? των αυτοκιν?των που θα παρουσι?σει η BMW τα επ?μενα χρ?νια. Ξεκιν?ντα? απ? τον μ?να που διαν?ουμε, μ?χρι και το 2023, οι τεχνολογικ?? καινοτομ?ε? που θα εφαρμ?σει στα αυτοκ?νητα τη?, θα ικανοποι?σουν τι? απαιτ?σει? του κοινο?. Απαιτ?σει? κ?θε ε?δου?. Ε?τε οικονομ?α?, ε?τε πρακτικ?τητα?, ε?τε επιδ?σεων, η BMW ?χει στην φαρ?τρα τη?, μοντ?λο που αρμ?ζει σε κ?θε αν?γκη. Η ?ρευνα τη? AUTO BILD αποκαλ?πτει ?λε? τι? πληροφορ?ε? που ?χουν κυκλοφορ?σει για τα επερχ?μενα αυτοκ?νητα τη?.
?
BMW M8 Gran Coupé
?ναρξη κυκλοφορ?α?: Απρ?λιο? 2020


?
Το BMW M8 Gran Coupe, αν και τετρ?θυρη ?κδοση, η σχεδ?αση τη? ε?ναι πολ? δυναμικ? και με επιθετικ? χαρακτ?ρα. Οι μεγ?λοι αεραγωγο? στην μπροστιν? ποδι?, ?να? μεγ?λο? π?σω διαχ?τη? και οι τ?σσερι? εξαγωγ?? τη? εξ?τμιση?, ξεχωρ?ζουν ξεκ?θαρα την Μ8 Cran Coupe απ? την αστικ? σειρ? 8. Το M8 Gran Coupé αντλε? 600 ?ππου? απ? ?να 4.4 λ?τρων biturbo V8.
?
BMW X5 M
?ναρξη κυκλοφορ?α?: Απρ?λιο? 2020


?
Το κορυφα?ο μοντ?λο X5 M συνεχ?ζει να βασ?ζεται στο biturbo V8 4.4 λ?τρων, το οπο?ο προσφ?ρει 600 ?ππου? στο κανονικ? μοντ?λο και 625 PS στο μοντ?λο του competition. Το προσαρμοστικ? πλα?σιο ε?ναι το highlight του ογκ?δου? SUV, και η τετρακ?νηση που μεταφ?ρει την ισχ? μ?σω εν?? αυτ?ματου κιβωτ?ου 8 ταχυτ?των. ?να? πολ?δισκο? συμπλ?κτη? υψηλ?? αντοχ??, διαν?μει την ισχ? των 600 ?ππων, ?πω? απαιτε?ται μεταξ? του εμπρ?σθιου και του π?σω ?ξονα.
?
BMW X6 M
?ναρξη κυκλοφορ?α?: Απρ?λιο? 2020


?
Παρ?λληλα με το X5 M, η BMW ξεκιν? επ?ση? και το X6 M coupe. Απ? τεχνικ?? απ?ψεω?, τα δ?ο αυτοκ?νητα ε?ναι τα ?δια, και με τα δ?ο του? να διαθ?τουν ?να biturbo V8 4,4 λ?τρων κ?τω απ? το καπ?, με απ?δοση 600 ?ππου?. Και το X6 M θα ε?ναι εφοδιασμ?νο με το ?διο κιβ?τιο ταχυτ?των τη? Χ5 Μ.
?
BMW Σειρ? 4
?ναρξη κυκλοφορ?α?: Φθιν?πωρο 2020


?
Η ν?α σειρ? 4 θα κυκλοφορ?σει το 2020, με μικρ?τερο β?ρο?, μεγαλ?τερη μ?σκα, και ν?ο εσωτερικ?. Εκτ?? απ? coupe θα κυκλοφορ?σει και σε cabrio ?κδοση. ?σον αφορ? το σ?στημα μετ?δοση? κ?νηση?, η BMW χρησιμοποιε? το χαρτοφυλ?κιο του κινητ?ρα τη? Σειρ?? 3, και συνεπ?? βασ?ζεται ?λο και περισσ?τερο στου? τ?σσερι? κυλ?νδρου? για τη Σειρ? 4, εν? θα υπ?ρξουν και εκδ?σει? με ?ξι κυλ?νδρου?, ?πω? η BMW 440d (320 PS/680 Nm), η M440i (388 PS/480 Nm) και η M4 (462 PS / 570 Nm).
?
?
?
?
?
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频