Τα ν?α μοντ?λα τη? BMW για φ?το?

Διαβ?στηκε απ? 18967 αναγν?στε? - 24/4/2020

BMW M3
?ναρξη κυκλοφορ?α?: 2020
Η ν?α Μ3 παρουσι?ζεται, στι? αρχ?? του 2020 το αργ?τερο, αφο? η Γερμανικ? βιομηχαν?α στηρ?ζει πολλ? στην επ?σημη κυκλοφορ?α τη?. Η ν?α γενι? θα ε?ναι σημαντικ? πιο ελαφρι? χ?ρη στη ν?α πλατφ?ρμα. Κ?τω απ? το καπ? θα βρεθε? S58 που θα χρησιμοποιηθε? και στι? X3 M και X4 M. Ο ν?ο? κινητ?ρα? προσφ?ρει 480 HP και 600 Nm, εν? ο ?διο? κινητ?ρα? σε ?κδοση competition, αποδ?δει 510 ?ππου?.
?
BMW Σειρ? 5 Facelift
?ναρξη κυκλοφορ?α?: 2020Μια ολοκα?νουργια μ?σκα καταφ?ρνει κανε?? να δει κ?τω απ? το καμουφλ?ζ, αλλ? ?δη οι πληροφορ?ε? μιλο?ν, για πλ?ρω? εξελιγμ?νη και ανανεωμ?νη Σειρ? 5, και απ? πλευρ?? τεχνολογικ?ν συστημ?των αλλ? και απ? πλευρ?? ψυχαγωγ?α?.
?
BMW M2 CS
?ναρξη κυκλοφορ?α?: 2020Η Competition ?κδοση τη? Μ2, θα κυκλοφορ?σει γεμ?το ?νε? ?νθρακα και περισσ?τερη δ?ναμη. Με 450 ?ππου? η BMW M2 CS κ?νει ?, τι και οι M4 και M3. Το αυτοκ?νητο θα κυκλοφορ?σει ?μεσα στην αγορ? και οι λ?τρει? του χειροκ?νητου κιβωτ?ου ταχυτ?των, μπορο?ν και π?λι να χαμογελ?σουν απ? ευχαρ?στηση. αφο? επιτρ?πεται η αλλαγ? ταχυτ?των με το χ?ρι!
?
BMW iX3
?ναρξη κυκλοφορ?α?: 2020


?
Με το ηλεκτρικ? SUV Concept των 270 ?ππων iX3, η BMW θα ?θελε να δε?ξει μια εικ?να απ? την προοπτικ? τη? βιομηχαν?α?, για το μ?λλον τη?. Ο συγκεκριμ?νο? σχεδιασμ?? βασ?ζεται στο τρ?χον X3, το οπο?ο τροποποιε?ται, με την π?μπτη γενι? του ηλεκτροκινητ?ρα eDrive. Το ηλεκτρικ? SUV τη? BMW, θα ?χει αυτονομ?α κ?νηση? 400 χιλι?μετρα.
?
BMW M4
?ναρξη κυκλοφορ?α?: 2020


?
Το επ?μενο μοντ?λο M4 ?ρχεται με το ν?ο κινητ?ρα των ?ξι κυλ?νδρων (S58) και αυτ? θα αποτελ?σει μεγ?λη εξ?λιξη για το μοντ?λο. Η με?ωση του β?ρου? και η βελτ?ωση του αεροδυναμικο? συντελεστ?, θα βοηθ?σουν πολ? σε απ?λυτου? χρ?νου?. Η πρ?τη ?κδοση ?χει χειροκ?νητο κιβ?τιο, και π?σω κ?νηση, εν? θα αποδ?δει 460 ?ππου?. Θα ακολουθ?σει μια sport ?κδοση με τετρακ?νηση, αυτ?ματο κιβ?τιο και 480 ?ππου?, εν? η Competition θα αποδ?δει 510 ?ππου?.
?
BMW X8
?ναρξη κυκλοφορ?α?: 2020


?
?τι ισχ?ει για τι? X3 και X5, μ?λλον ?χει ισχ? και με τι? Χ7 και Χ8. Ε?ναι σχεδ?ν προφαν?? πω? στο Μ?ναχο βασ?στηκαν στο τερ?στιο X7, ?στε να δημιουργ?σουν ?να υπερπολυτελ?? SUV coupe. Οι φ?με? λ?νε ?τι το X8 θα κυκλοφορ?σει και σε ?κδοση Μ με κινητ?ρα 700 ?ππων.
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频