5 φωτογραφ?ε? ?

?λα τα ν?α OPEL ?ω? το 2022

Διαβ?στηκε απ? 57673 αναγν?στε? - 27/10/2020

Το ν?ο Opel Astra, το Insignia και ?να ακ?μα μεγ?λο SUV θα λανσ?ρει η Opel το επ?μενο δι?στημα! Η AUTO BILD παρουσι?ζει αποκλειστικ?, ?λα τα ν?α Opel ω? το 2022!

 
 
Απ? τ?τε, που ο γαλλικ?? ?μιλο? PSA εξαγ?ρασε την Opel (2017), η γερμανικ? φ?ρμα σημει?νει οικονομικ? αν?καμψη. Μ?λι? ?να χρ?νο αργ?τερα, η εταιρε?α, που εδρε?ει στο Rüsselsheim, κατ?στη κερδοφ?ρο? για πρ?τη φορ? απ? το 1999.?Ω? το 2024 ?λα τα μοντ?λα τη? Opel θα ?χουν εξηλεκτριστε?.?

Σταδιακ?, ?λε? οι πλατφ?ρμε? απ? την προηγο?μενη εποχ? τη? GM θα αποσυρθο?ν. Τα μελλοντικ? Opel θα μοιραστο?ν το βασικ? τεχνολογικ? πλα?σιο με τα συγγεν? μοντ?λα των Peugeot, Citroën και DS. Επιπλ?ον, ?λα τα μοντ?λα θα εξηλεκτριστο?ν ?ω? το 2024. Μετ? απ? τα Corsa-e και Grandland X Plug-in-Hybrid ακολο?θησε ? ν?α γενι? Opel Mokka.?Σε γενικ?τερο πλα?σιο, η φ?ρμα θα επικεντρ?σει την παραγωγ? τη? σε μοντ?λα μαζικ?ν πωλ?σεων. Γι αυτ?ν το λ?γο, ?λλωστε, δημιουργ?ε?, ?πω? τα Adam, Karl και Cascada σταμ?τησαν να παρ?γονται στα τ?λη του 2019 και δεν απ?κτησαν δι?δοχο. Α? δο?με ?μω?, ποια ε?ναι τα ν?α μοντ?λα που θα φ?ρει η Opel στη ζω? μα?, τα επ?μενα δ?ο χρ?νια.

Opel Astra L
?ναρξη κυκλοφορ?α?: 2021Π?ρα απ? αυτ?? με του? κινητ?ρε? diesel και βενζ?νη?, αναμ?νεται να υπ?ρξει και μια ηλεκτροκ?νητη ?κδοση του επ?μενου Astra, που θα βασ?ζεται στην τεχνολογ?α του Peugeot e-308. Το ν?ο σχεδιαστικ? στιλ θα κ?νει τον παραδοσιακ? αντ?παλο του VW Golf να δε?χνει πολ? πιο ?ριμο?.

Το μεγ?λο SUV τη? Opel?
?ναρξη κυκλοφορ?α?: 2021Η Opel θα αποκτ?σει ?να μεγ?λο SUV: ?να επιμηκυσμ?νο Grandland X θα επεκτε?νει τη γραμμ? παραγωγ?? στο Rüsselsheim, αλλ? αυτ? το μοντ?λο δεν ?χει αποκτ?σει ?νομα ακ?μη. Ωστ?σο, ε?ναι ?δη σ?γουρο πω? ο?τε αυτ? το SUV θα εφοδι?ζεται με σ?στημα τετρακ?νηση?. Αντιθ?τω?, θεωρε?ται σχεδ?ν β?βαιο πω? θα υπ?ρχει χ?ρο? για μια τρ?τη σειρ? θ?σεων.

Opel Insignia III
?ναρξη κυκλοφορ?α?: 2022Η ναυαρχ?δα τη? Opel θα βασ?ζεται στο ?μεσο μ?λλον στην πλατφ?ρμα EMP2 τη? PSA. Η σχεδιαστικ? γραμμ? κ?λλιστα θα μπορο?σε να ε?ναι πιο coupe σε σ?γκριση με την τρ?χουσα γενι?. Απ? πλευρ?? κινητ?ρων, ε?ναι π?ρα πολ? πιθαν? να χρησιμοποιηθο?ν τα μηχανικ? σ?νολα βενζ?νη? και diesel του Peugeot 508, ?πω? επ?ση? και η plug-in-υβριδικ? εκδοχ? του.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频