47 φωτογραφ?ε? ?

?λα τα ν?α ηλεκτρικ? μοντ?λα ω? το 2024

Διαβ?στηκε απ? 18678 αναγν?στε? - 22/10/2020

Το μ?λλον στου? τ?σσερι? τροχο?? ε?ναι η ηλεκτροκ?νηση. Απ? μοντ?λα αυτονομ?α? 1000 χιλιομ?τρων με επιτ?χυνση 0-100 στα 1,9 δε?τερα, σε αυτοκ?νητα με ιπποδ?ναμη 1014 ?λογα και 15.574 Nm ροπ??, ο… μπαξ?? ω? το 2024 ε?ναι ?κρω? ?ανθηρ???.

 
 
Η παραγωγ? ηλεκτρικ?ν αυτοκιν?των αυξ?νεται με ραγδα?ου? ρυθμο??, η ποικιλ?α σε μοντ?λα διευρ?νεται και μ?χρι το 2024 θα ?χει κυκλοφορ?σει στην ευρε?α γκ?μα που θα ικανοποιε? και του? πιο απαιτητικο??. Απ? ?να μικρο? ?γκου ω? και τα εντυπωσιακ? πολυτελ? SUV. Στην κατηγορ?α των ηλεκτρικ?ν οχημ?των προστ?θενται και τα επαγγελματικ?, που αποκτο?ν ολο?να και περισσ?τερου? υποστηρικτ??.
?
Χ?ρη στην προηγμ?νη εφαρμοσμ?νη τεχνολογ?α π?νω στην μπαταρ?α και την ταυτ?χρονη επ?κταση των υποδομ?ν φ?ρτιση?, τα ηλεκτρικ? αυτοκ?νητα γ?νονται εναλλακτικ? λ?ση αντ? για του? συμβατικο?? κινητ?ρε? κα?ση?. Ενδεικτικ?, γερμανικο? κολοσσο? ?πω? οι VW, Audi, BMW και Mercedes θ?λουν να εγκαινι?σουν ολοκληρωμ?νε? εκδ?σει? μοντ?λων αποκλειστικ? στραμμ?νε? στην ηλεκτροκ?νηση.
?
Π?με να δο?με τα ηλεκτρικ? αυτοκ?νητα του μ?λλοντο?, εκε?να που θα εμφανιστο?ν στην αγορ? μ?χρι το 2024, αλλ? ?χουν ?δη προλ?βει να κλ?ψουν την παρ?σταση.
?
Fiat 500
?ναρξη κυκλοφορ?α?: Νο?μβριο? 2020


?
Με αρχικ? κ?στο? τα 36.945 ευρ?, το Fiat 500 εκπροσωπε? την τρ?τη γενι? τη? συγκεκριμ?νη? σειρ?? που διατ?θεται αποκλειστικ? με ηλεκτρικ? αυτοκ?νητα. Το συγκεκριμ?νο διαθ?τει ηλεκτροκινητ?ρα 118 ?ππων και μπαταρ?α 42 kWh, με αυτονομ?α 320 χιλι?μετρα.
?
Peugeot e-Expert
?ναρξη? κυκλοφορ?α?: Φθιν?πωρο 2020


?
Το Peugeot Expert σαν σειρ? επ?ση? θα κυκλοφορ?σει στο μ?λλον αποκλειστικ? ω? ηλεκτροκ?νητο. ?πω? συμβα?νει με το ?αδερφ?κι? του, Vivaro-e, το Peugeot e-Expert (40.890 ευρ? η τιμ?) διατ?θεται σε εκδ?σει? με δ?ο μεγ?θη μπαταρ?α?, με χωρητικ?τητα ε?τε 50 kWh ε?τε 75 kWh και αυτονομ?α στα 212 και 316 χιλι?μετρα αντ?στοιχα.
?
Opel Vivaro-e
?ναρξη? κυκλοφορ?α?: Τ?λη του 2020


?
Το Opel Vivaro-e το βρ?σκουμε στην αγορ? με τιμ? 41.354 ευρ?. Η ηλεκτρικ? ?κδοση Vivaro προορ?ζεται κυρ?ω? για να καλ?ψει τι? υπηρεσ?ε? delivery με πιο ?καθαρ?? τρ?πο. Διαθ?τει δ?ο εκδ?σει? μπαταρ?α?, χωρητικ?τητα? 50 kWh ? 75 kWh, με εμβ?λεια WLTP 200 χιλιομ?τρων η μικρ? και 300 χιλιομ?τρων η μεγ?λη.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频