16 φωτογραφ?ε? ?

?λα τα ν?α μοντ?λα Hyundai και ΚΙΑ μ?χρι το 2024

Διαβ?στηκε απ? 15024 αναγν?στε? - 30/12/2020

H Hyundai απ? κοινο? με την KIA φ?ρνουν στην αγορ? ν?α μοντ?λα ισχυρο? κινητ?ρα και βελτιωμ?νου infotainment, λανσ?ροντα? παρ?λληλα με την σειρ? Ioniq τα ηλεκτρικ? αυτοκ?νητα του μ?λλοντο?. Δε?τε ?λα τα μοντ?λα ?ω? το 2024.

 
 
Μ?α αυτοκινητοβιομηχαν?α ?πω? η Hyundai δεν μπορε? να επαναπα?εται, αλλ? αντιθ?τω?, διαρκ?? φτ?νει στα ?ρια και αναζητ? την βελτ?ωση των μοντ?λων τη?. Οι νοτιοκορε?τε? εκπλ?σσουν ξαν? και φ?ρνουν στην αγορ? αναβαθμισμ?να αυτοκ?νητα, τ?σο τη? μητρικ?? Hyundai, ?σο και τη? θυγατρικ?? KIA Motors. Εξ?λλου, η παρουσ?α του Peter Schreyer, δημιουργο? τη? AUDI TT, ω? επικεφαλ?? σχεδιασμο? τη? Hyundai Motors απ? το 2006, αποτελε? την καλ?τερη εγγ?ηση για την ποι?τητα σε επ?πεδο τεχνολογ?α? και εμφ?νιση?. Ανεξ?ρτητα απ? το brand που κοσμε? το αυτοκ?νητο, Hyundai και KIA διασφαλ?ζουν το καλ?τερο δυνατ? αποτ?λεσμα.
?
Προ? την κατε?θυνση αυτ?, λοιπ?ν, και θ?λοντα? να σταθε? στο ?διο επ?πεδο με του? ανταγωνιστ?? του, ο νοτιοκορεατικ?? κολοσσ?? λανσ?ρει ν?α μοντ?λα. Α? δο?με λοιπ?ν μια?αναλυτικ? περιγραφ? των μοντ?λων Hyundai και KIA, που θα παρουσιαστο?ν ?ω? το 2024.
?
Hyundai Tucson
?ναρξη κυκλοφορ?α?: Τ?λη 2020


?
Το φρ?σκο και ριζικ? ανανεωμ?νο design αποτελε? σ?μα κατατεθ?ν για το Hyundai Tucson. Ειδικ? ο πρ?βολο? του αυτοκιν?του κ?νει α?σθηση με την εντυπωσιακ? γρ?λια και τα φ?τα ημ?ρα?. Η ν?α γενι? μοντ?λων σχεδ?ν καταργε? τα κουμπι? στο εσωτερικ? του, εν? στην πλειον?τητ? του? ε?ναι ηλεκτροκ?νητα. Η κορυφα?α ?κδοση ε?ναι υβριδικ? με ιπποδ?ναμη 230 ?λογα. Κατ? προσ?γγιση, το κ?στο? ξεκιν? απ? τι? 25.000 ευρ?.
?
Kia Stinger Facelift
?ναρξη κυκλοφορ?α?: Τ?λη 2020


?
Κ?στου? περ?που 55.000 ευρ? ε?ναι το facelift Kia Stinger το οπο?ο θα κ?νει την εμφ?νισ? του του? προσεχε?? μ?νε?. Το αυτοκ?νητο θα διατ?θεται αποκλειστικ? με full εξοπλισμ? και κινητ?ρα?V6 ιπποδ?ναμη? 370 ?ππων.
?
Hyundai i20 N Line
?ναρξη κυκλοφορ?α?: Αρχ?? 2021


?
Στο ν?ο Hyundai i20 N Line ξεχωρ?ζει η?γρ?λια στον εμπρ?σθιο μ?ρο?,που θυμ?ζει ?ντονα καρ? σημα?α και συνοδε?εται απ? τριγωνικο? σχ?ματο? φ?τα ομ?χλη?. Στο επιθετικ? προφ?λ του αυτοκιν?του συμβ?λλουν και οι διπλ?? απ?χρωση? 17 ιντσ?ν ζ?ντε?, οι επιχρωμιωμ?νε? απολ?ξει? τη? εξ?τμιση? και το ιδια?τερου σχεδιασμο? καπ?. Ο κινητ?ρα? αποδ?δει 100 ? 120 ?λογα και αναμ?νεται να ?χει και αναβαθμισμ?νη sport ?κδοση.
?
Hyundai Kona Facelift
?ναρξη κυκλοφορ?α?: Αρχ?? 2021


?
Αναβαθμισμ?νο θα ε?ναι το μικρ?τερο SUV τη? Hyundai, το οπο?ο εγκαινι?ζεται με την ονομασ?α Hyundai Kona Facelift. Πλ?ρω? επανασχεδιασμ?νο το εμπρ?σθιο μ?ρο? του,?εν? η μ?σκα του ψυγε?ου αποκτ? ορθογ?νιο σχ?μα. Ν?ο προφ?λ και εκμοντερνισμ? ?χουμε και για του? προβολε??. Για πρ?τη φορ?, μ?λιστα, θα ε?ναι διαθ?σιμη και μ?α παραλλαγ? sport N Line. Το Hyundai Kona Facelift τιμολογε?ται περ?που στι? 19.000 ευρ?.

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频