4 φωτογραφ?ε? ?

?λα τα ν?α μοντ?λα Mercedes-AMG του 2021

Διαβ?στηκε απ? 6928 αναγν?στε? - 15/10/2020

H Mercedes δεν πτοε?ται απ? την πανδημ?α του κορωνο?ο? και παρουσι?ζει τα ν?α μοντ?λα τη? AMG. Ο παν?σχυρο? κινητ?ρα? συναντ? την εκπληκτικ? εξωτερικ? εμφ?νιση, με το αποτ?λεσμα να μην αφ?νει καν?ναν ασυγκ?νητο.

 
 
Ο καινοτ?μο? χαρακτ?ρα? και η ποι?τητα σε εμφ?νιση και κινητ?ρα δεσπ?ζει στα μοντ?λα AMG που λανσ?ρει η Mercedes για του? προσεχε?? μ?νε? του 2021. Με αφετηρ?α το A-Class ?ω? και το sport στοιχε?ου AMG GT αυτοκ?νητο, σχεδ?ν κ?θε σειρ? τη? Mercedes ε?ναι πλ?ον διαθ?σιμη και ω? AMG. Μοναδικ?? εξαιρ?σει? ε?ναι τα? B- και V-Class. Χαρακτηριστικ? περ?πτωση συσχετισμο? θεωρε?ται το ιπποδ?ναμη? 306 ?λογα Α 35 AMG, ?ρρηκτα συνδεδεμ?νο με το compact A-Class και κ?θε παρεμφερ?? μοντ?λο του, δ?χω? κανε?? να ξεχν? και το A 45 S.
???????????????
Πλ?ον, λανσ?ροντα? το εντυπωσιακ? και απ?δοση? 730 αλ?γων Mercedes-AMG GT Black Series, ο κινητ?ρα? V8, o πιο ισχυρ?? που ?χει δημιουργ?σει ποτ? ο γερμανικ?? κολοσσ??, γ?νεται ?φρ?σκο? κτ?μα τη?, με την βιομηχαν?α να δ?νει υποσχ?σει? για περισσ?τερο εντυπωσιακ? σχ?δια στο ?μεσο μ?λλον.
Π?με να δο?με αναλυτικ? τι ετοιμ?ζεται να φ?ρει στην αγορ? η Μercedes στα μοντ?λα AMG.
?
Mercedes-AMG GT Black Series
?ναρξη κυκλοφορ?α?: Αρχ?? 2021?
Του? προσεχε?? μ?νε? θα πραγματοποι?σει το δικ? του... ντεμπο?το η σειρ? Mercedes-AMG GT Black. ?πω? τον?στηκε, ο παν?σχυρο? V8 4 λ?τρων κινητ?ρα? εξοπλ?ζει το ν?ο αυτοκ?νητο που ?χει ιπποδ?ναμη 730 ?λογα και 800 Nm κιλ? ροπ??. Μ?λι? 3,2 δευτερ?λεπτα απαιτο?νται για να φτ?σει ταχ?τητα 100χλμ/?ρα, εν? στα 200 χιλι?μετρα χρει?ζεται να περ?σουν 9 δευτερ?λεπτα. Αν και δεν υπ?ρχει περιορισμ?? στον αριθμ? των μοντ?λων που θα κατασκευαστο?ν, ο οπο?ο? και θα καθοριστε? απ? τι? παραγγελ?ε? που θα γ?νουν, το πλ?νο θ?λει ο συγκεκριμ?νο? σχεδιασμ?? να ισχ?σει μ?νο για το 2021. ?σον αφορ? το κ?στο? των GT Black Series, ορ?ζεται στα 335.240 ευρ?.
?
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频