?λα τα ν?α μοντ?λα τη? VW μ?χρι το 2024

Διαβ?στηκε απ? 55586 αναγν?στε? - 5/4/2020

Π?τε θα ??ρθει? το Golf GTi και R? Τι περιμ?νουμε το επ?μενο δι?στημα απ? την βιομηχαν?α τη? VW? Ποια ν?α μοντ?λα θα δο?με? Δε?τε στο παρακ?τω ρεπορτ?ζ ?λε? τι? καινοτομ?ε? τη? VW μ?χρι το 2024.

 
 
Η βιομηχαν?α τη? VW λειτουργε? σε πυρετ?δει? ρυθμο??, ?στε το επ?μενο δι?στημα να παρουσι?σει ?να πλ?θο? αυτοκιν?των, σε ?λε? τι? κατηγορ?ε?.
?να? ακρογωνια?ο? λ?θο? του μ?λλοντο? τη? VW θα ε?ναι οι ν?ε? σπορτ?φ εκδ?σει? του Golf (GTI και R). Β?βαια, η VW φροντ?ζει και για τα ?λλα καθιερωμ?να μοντ?λα τη?, μεταξ? αυτ?ν, το Tiguan, που θα υποστε? ?να facelift, εν? στον τομ?α των επαγγελματικ?ν βρ?σκεται το ν?ο Caddy. Για το 2022 ?χει ανακοινωθε? η δε?τερη γενι? του Amarok.
Μεγ?λο? β?ρο? θα π?σει στην κατασκευ? ηλεκτρικ?ν μοντ?λων, με την VW να δηλ?νει επ?σημα πω?,??ω? το 2028 θα παρουσιαστο?ν 70 ν?α ηλεκτρικ? αυτοκ?νητα.?

Το αργ?τερο στα τ?λη του 2022 πρ?κειται να κατασκευαστο?ν σε 16 εργοστ?σια ηλεκτρικ? αυτοκ?νητα, εν? στα επ?μενα 10 χρ?νια δε θα δο?με λιγ?τερα απ? 22 εκατ. ηλεκτροκ?νητα μοντ?λα να βγα?νουν απ? τι? γραμμ?? παραγωγ??. Ταυτ?χρονα, η Volkswagen ?χει συν?ψει συμφων?ε? με εταιρε?ε?-παραγωγο?? μπαταρι?ν στην Ευρ?πη και στην Κ?να.Ο ?μιλο? επενδ?ει περισσ?τερα απ? 30 δισεκατ. ευρ? στην εξ?λιξη των ηλεκτρικ?ν αυτοκιν?των, και το κ?νει ?σο πιο σαφ?? μπορε?!?Ακρογωνια?ο? λ?θο? τη? κ?νηση? ε?ναι η οικογ?νεια ID: Πρ?το μ?λο? τη? γκ?μα? των ID, που παρουσι?στηκε ?δη (το 2019), ε?ναι το μικρομεσα?ο ID.3. Ωστ?σο, ?χουμε δει κι?λα? δι?φορα πρωτ?τυπα, που φανερ?νουν τι? προθ?σει? τη? VW σε ?τι αφορ? τι? ηλεκτροκ?νητε? προτ?σει? τη?: μια λιμουζ?να τη? αν?τερη? κατηγορ?α?, ?να οικογενειακ? van, που αναβι?νει το Bulli, καθ?? και ?να SUV.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频