23 φωτογραφ?ε? ?

?λα τα ν?α plug-in hybrid μ?χρι το 2022

Διαβ?στηκε απ? 14734 αναγν?στε? - 29/10/2020

Κορυφα?α brand τη? αυτοκ?νηση? σε μορφ? plug-in hybrid. Audi Q8 TFSI e, Mercedes GLC, Opel Insignia and Cupra Formentor μεταξ? ?λλων ?παρελα?νουν? στην λ?στα των εντυπωσιακ?ν μοντ?λων σχετικ?? τεχνολογ?α? που θα εμφανιστο?ν ω? το 2022.

 
 
Η ηλεκτροκ?νηση ε?ναι το μ?λλον στον χ?ρο των τεσσ?ρων τροχ?ν. Αδιαμφισβ?τητο. Ο οικολογικ?? χαρακτ?ρα? του αυτοκιν?του συναντ? την ποιοτικ? οδ?γηση και δ?νει ?να φιλικ? προ? το περιβ?λλον αποτ?λεσμα. Ηλεκτροκ?νηση, ωστ?σο, δεν συνεπ?γεται ?να αμιγ?? ηλεκτρικ? μοντ?λο αλλ? διακρ?νεται σε περισσ?τερε? τη? μ?α? εκδοχ??.
?
Χαρακτηριστικ? περ?πτωση τα plug-in hybrid, μ?σω των οπο?ων ο οδηγ?? ?χει υβριδικ? αυτοκ?νητο που απαρτ?ζεται ταυτ?χρονα απ? ηλεκτροκινητ?ρα και κινητ?ρα κα?ση?. Η χρηστ? και συνετ? διαχε?ριση εξασφαλ?ζει περιορισμ?νη εκπομπ? ρ?πων CO2 με επιλογ? κινητ?ρα κα?ση? σε καθημεριν? β?ση και του ηλεκτροκινητ?ρα σε ταξ?δια μεγ?λων αποστ?σεων. Μ?λιστα, το ?φελο? ε?ναι και οικονομικ? καθ?? δεν χρει?ζεται να πληρ?νουμε μεγ?λα ποσ? για βενζ?νη.
?
Π?με να δο?με αναλυτικ? ποια μοντ?λα plug-in hybrid θα κυκλοφορ?σουν στην αγορ? ω? το 2022.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频