15 φωτογραφ?ε? ?

?λε? οι ν?ε? BMW ?ω? το 2022

Διαβ?στηκε απ? 3087 αναγν?στε? - 15/10/2020

Η BMW δουλε?ει πυρετωδ?? για να ανανε?σει, και να επεκτε?νει, την γκ?μα των μοντ?λων τη?, γκ?μα η οπο?α θα ε?ναι πολυπο?κιλη και θα περι?χει μεταξ? των οπο?ων ?να ηλεκτροκ?νητο SUV αλλ? και ?ναν πιθαν? ανταγωνιστ? των Tesla.

 
 
Δεκατ?σσερα συνολικ? ν?α μοντ?λα θα δο?με μ?σα στην επ?μενη πενταετ?α, με το 15 ?ω? 25% των οπο?ων να ε?ναι ηλεκτρικ? και υβριδικ?, χωρ?? να καταργηθο?ν τα diesel, μια? και η Βαυαρικ? εταιρε?α θεωρε? πω? εξακολουθε? και υπ?ρχει αγορ? για την πετρελαιοκ?νηση.
Για να πετ?χει αυτ? την ποικιλ?α κινητ?ρων, η BMW θα ?χει δημιουργ?σει ω? το 2021 μια ευ?λικτη πλατφ?ρμα η οπο?α θα ε?ναι κατ?λληλη για να υποστηρ?ξει τ?σο την ηλεκτροκ?νηση και τον υβριδισμ?, ?σο και τι? συμβατικ?? τεχνολογ?ε?.
Το ντεμπο?το τη? ν?α? αυτ?? πλατφ?ρμα? θα γ?νει την ?δια χρονι? με το iNext, εν? την οικογ?νεια θα συμπληρ?σουν και τα ακ?λουθα μοντ?λα.

?
BMW X2 M Mesh Edition
?ναρξη κυκλοφορ?α?: Νο?μβριο? 2020Α? ξεκιν?σουμε με το X2 M Mesh Edition, το οπο?ο αφορ? ?να αποκλειστικ? οπτικ? πακ?το, το οπο?ο προσδ?δει πορτοκαλ? στοιχε?α στο αμ?ξωμα, μα?ρα νεφρ? με κυψελωτ? ανο?γματα αντ? για τα συνηθισμ?να κ?θετα, εν? παρ?λληλα και πλουσι?τερο εξοπλισμ?.


BMW M3/M4
?ναρξη κυκλοφορ?α?: Νο?μβριο? 2020Ο Νο?μβριο?, παρ?λο που ε?ναι χειμεριν?? μ?να?, προβλ?πεται ιδια?τερα καυτ??, μια? και τ?τε θα παρουσιαστο?ν και το πολυαναμεν?μενο π?ρινο δ?δυμο M3 και M4, με χειροκ?νητο σαζμ?ν, τετρακ?νηση σαν επιλογ?, και τερ?στια κ?θετα νεφρ?.
Τα π?ντα ε?ναι ανανεωμ?να στα ν?α M3 και M4. Κινητ?ρα?, δυναμικ? πλα?σιο, επιθετικ?τατη εμφ?νιση, τα ν?α μοντ?λα θα ε?ναι σε ?λου? του? τομε?? πιο σπορ απ? τα προηγο?μενα, και με την ισχ? να το επιβεβαι?νει. 480 ?λογα η βασικ? ισχ??, με την επιλογ? του competition package να την εκτοξε?ει στα 510.


BMW iX3
?ναρξη κυκλοφορ?α?: Τ?λο? 2020Το τ?λο? του 2020 θα μα? βρε? με ?να μοντ?λο εκ διαμ?τρου αντ?θετο απ? τα προαναφερθ?ντα: το BMW iX3, ?να ηλεκτροκ?νητο SUV το οπο?ο θα φορ?ει την π?μπτη γενι? τη? τεχνολογ?α? που εξελ?σσει η ?δια η εταιρε?α. Σ?μφωνα με το ν?ο πρωτ?κολλο μ?τρηση? WLTP, η εμβ?λεια του iX3 ε?ναι 460 χιλι?μετρα, κ?τι που ε?ναι εφικτ? απ? η μπαταρ?α 188 στοιχε?ων, συνδυαστικ?? χωρητικ?τητα? 74 kWh.
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频