24 φωτογραφ?ε? ?

Οι καινοτομ?ε? τη? Mercedes ?ω? το 2023

Διαβ?στηκε απ? 39726 αναγν?στε? - 19/5/2020

Τα επ?μενα χρ?νια, η Mercedes-Benz θα βασ?ζεται στην αυτοματοποιημ?νη οδ?γηση, τα ηλεκτρικ? αυτοκ?νητα και τα SUV. Τα κλασικ? αμαξ?ματα διατηρο?νται επ?ση? στο... χαρτοφυλ?κιο τη? Mercedes, συμπεριλαμβανομ?νων των sedan και των coupe. Ν?α C-Class, E-Class facelift, EQV, EQA, ν?α S-Class, Vito facelift, και ?λε? τι? καινοτομ?ε? τη? Mercedes-Benz στο πι?το σα?!

 
 
Η φρ?σκια E-Class facelift θα ξεκιν?σει την εμπορικ? πορε?α τη? το 2020. Εκτ?? απ? τι? ν?ε? ποδι??, το μεγαλο-μεσα?ο μοντ?λο θα διαθ?τει τελικ? το σ?στημα MBUX. Η V-Class κυκλοφορε? στην αγορ? ?δη απ? το 2014, αλλ? το 2020 λανσ?ρεται και μια ηλεκτρικ? ?κδοση. Η Mercedes-Benz θα ε?ναι επ?ση? full ηλεκτρικ? με την EQS. Εκτ?? απ? την ηλεκτροκ?νηση, σημαντικ? μελλοντικ? θ?ματα περιλαμβ?νουν τα αυτ?νομα οχ?ματα και τη λογικ? ενσωμ?τωση πρ?σθετου διαδικτυακο? περιεχομ?νου στο αυτοκ?νητο.

Mercedes EQV
Τιμ?: απ? περ?που 70.000 ευρ? (Γερμαν?α)
?ναρξη πωλ?σεων: ?νοιξη 2020
Η ηλεκτροκ?νητη παραλλαγ? τη? V-Class υποστηρ?ζει η Mercedes-Benz ?τι ?χει αυτονομ?α μ?χρι και 405 km με μ?α φ?ρτιση τη? μπαταρ?α?. Για την κ?νηση φροντ?ζει ?να? ηλεκτροκινητ?ρα? 204 PS, του οπο?ου η ισχ?? μεταδ?δεται στον μπροστιν? ?ξονα. Η ηλεκτρικ? εν?ργεια αποθηκε?εται σε μια μπαταρ?α 90 kWh. Το EQV ?χει μ?κο? 5,14 ? 5,37 μ?τρων και μπορε? να διαμορφωθε? ω? εξα-, επτα- ? και οκταθ?σιο αν?λογα με τι? αν?γκε?.

Mercedes GLE Coupe
Τιμ?: περ?που 75.000 ευρ? (Γερμαν?α)
?ναρξη πωλ?σεων: ?νοιξη 2020
Σε σχ?ση με τον προκ?τοχ? τη?, η GLE Coupé ε?ναι πιο κομψ?. Η π?νω γραμμ? των πλευρικ?ν γυ?λινων επιφανει?ν κατεβα?νει στη μεσα?α κολ?να. ?πω? η ?νορμ?λ? GLE, ?τσι και η coupé θα εξοπλ?ζεται με το MBUX. Τα ν?α συστ?ματα υποβο?θηση? και η προαιρετικ? αεραν?ρτηση θα εξασφαλ?ζουν την ?νεση. Κατ? την ?ναρξη τη? εμπορικ?? πορε?α? θα υπ?ρχει ?να? εν σειρ? εξακ?λινδρο? diesel κινητ?ρα? με 272 ? 330 PS.

Mercedes GLA II
?ναρξη πωλ?σεων: ?νοιξη 2020Η ν?α γενι? τη? GLA βασ?ζεται τ?σο στο εσωτερικ? τη? ?σο και εξωτερικ? στην A-Class, που ?δανε?ζει? την πλατφ?ρμα τη?. Η παλ?τα των κινητ?ρων υιοθετε?ται σε μεγ?λο βαθμ? απ? τα ?λλα συμπαγ? μοντ?λα τη? μ?ρκα? και αποτελε?ται αποκλειστικ? απ? τετρακ?λινδρου? κινητ?ρε?. Επ?ση? μ?σα στο 2020 θα ακολουθ?σει και μ?α plug-in-υβριδικ? GLA.

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频