5 φωτογραφ?ε? ?

?Οργι?ζει? με 1850 ?λογα η ν?α Bugatti Bolide

Διαβ?στηκε απ? 1604 αναγν?στε? - 19/11/2020

Η ασ?λληπτη τελικ? ταχ?τητα που μπορε? να ξεπερ?σει τα 500 χλμ/?ρα ξεχωρ?ζει στην ν?α Bugatti Bolide, το hyper sports των 1850 ?ππων που παρουσ?ασε η γαλλικ? αυτοκινητοβιομηχαν?α.

 
 
Η Bugatti ανακο?νωσε το επ?μενο φιλ?δοξο project, ?να supercar μοντ?λο με την ονομασ?α Bugatti Bolide. Το αυτοκ?νητο που κατασκευ?ζει ο γαλλικ?? κολοσσ?? αναμ?νεται να διεκδικ?σει την πρωτι? στο απ?λυτο ρεκ?ρ τελικ?? ταχ?τητα? το οπο?ο και σημε?ωσε πρ?σφατα το SSC Tuatara (533,92 χλμ/?ρα), που ?χει τον τ?τλο του ταχ?τερου τετρ?τροχου παραγωγ??. Ποια ε?ναι ωστ?σο εκε?να τα χαρακτηριστικ? που θα καταστ?σουν μοναδικ? και πρωτοπ?ρο το μοντ?λο Bugatti Bolide;
?
?ταν σκεφτ?μαστε την Bugatti, ?να πρ?γμα ?ρχεται κατευθε?αν στο μυαλ? μα?. Ο τ?λειο? συνδυασμ?? δ?ναμη? και πολυτ?λεια?. ?να πλεον?κτημα το οπο?ο δεν μπορο?ν να απολα?σουν οδηγο? ?λλων παν?σχυρων αυτοκιν?των τη? Veyron και τη? Chiron, επ? παραδε?γματι, οι οπο?οι θα πρ?πει να αφ?σουν σε δε?τερη μο?ρα την ?νεση για να αγγ?ξουν ταχ?τητε? π?νω απ? 400χλμ/?ρα. Με την ν?α Bugatti Bolide το μ?νο μειον?κτημα ε?ναι η... παρουσ?α μ?νο συνοδηγο?, μια? και το μοντ?λο δημιουργ?θηκε αποκλειστικ? για π?στα. Σε μ?λι? οκτ? μ?νε?, η ομ?δα γ?ρω απ? τον Stefan Ellrott (Επικεφαλ?? Τεχνικ?? Αν?πτυξη?) αν?πτυξε ?να αυτοκ?νητο που δε?χνει π?? θα μπορο?σε να μοι?ζει ?να αγωνιστικ? αυτοκ?νητο μ?ρκα? Bugatti που πληρο? ?λε? τι? απαιτ?σει? ασφ?λεια? τη? FIA.


?
Σε οπτικ? επ?πεδο, με διαστ?σει? πλ?του? 99,5 εκατοστ?ν και μ?κου? 4,76 μ?τρων δεν θυμ?ζει σε τ?ποτα το Chiron. Αντιθ?τω?, ο θρυλικ?? κινητ?ρα? W16 8 λ?τρων, ε?ναι κοιν?? με την ?αδελφικ?? θυγατρικ?. Στ?χο? ?ταν να σχεδιαστε? το μικρ?τερο δυνατ? κ?λυφο? στο οπο?ο ο κινητ?ρα? W16 θα χωρο?σε και θα απ?διδε χωρ?? περιορισμο??. Για τον λ?γο αυτ?, κορυφα?α προτεραι?τητα ?ταν η εξοικον?μηση β?ρου?, με αποτ?λεσμα να προκ?ψει το εντυπωσιακ? χαμηλ? β?ρο?? των 1240 κιλ?ν. Στην κατασκευ? πολλ?ν επιμ?ρου? τμημ?των χρησιμοποι?θηκαν τιτ?νιο (και απ? 3d εκτυπωτ??), καθ?? και ανθρακον?ματα.
?
?Ο παν?σχυρο? κινητ?ρα? καταλαμβ?νει μ?νο ?να μικρ? μερ?διο των 1240 κιλ?ν. Σε σ?γκριση με τα πιο ισχυρ? μοντ?λα δρ?μου Divo και Centodieci, καθ?να εκ των οπο?ων ?χει ισχ? 1600 ?ππου?, οι μηχανικο? τη? Bugatti επανασχ?διασαν εκτεν?? τον κινητ?ρα W16. Οι τ?σσερι? υπερσυμπιεστ?? ?χουν βελτιστοποι?σει τα πτερ?για για περισσ?τερη π?εση ?θηση?, η λ?πανση ξηρο? κ?ρτερ ?χει τροποποιηθε?, χρησιμοποιο?νται ?intercooler α?ρο?-α?ρο? και ψυγε?α ψ?ξη? νερο?. Δεν υπ?ρχουν πλ?ον συστ?ματα εισαγωγ?? και εξαγωγ??.
?
Αν αναλογιστο?με πω? θα ?χει ιπποδ?ναμη 1850 ?λογα σε 1240 κιλ? η αναλογ?α ισχ?ο? προ? β?ρο? δ?νει το απ?στευτο 0,67 κιλ? αν? ?ππο! Το μοντ?λο Koenigsegg One: 1, που παρουσι?στηκε το 2014 με αναλογ?α ισχ?ο? προ? β?ρο? 1 κιλ? αν? ?λογο (1360 ?λογα προ? ?1360 κιλ?) προκ?λεσε α?σθηση στον τ?τε κ?σμο τη? αυτοκινητοβιομηχαν?α?, συνεπ?? η Bugatti Bolide ?ρχεται για να ?τρυπ?σει? εκε?νο το ταβ?νι. H ιπποδ?ναμη 1850 ?λογα και μ?γιστη ροπ? 1850 Nm αφορ? αγωνιστικο? τ?που βενζ?νη? 110 οκταν?ων, εν? με 98 οκτ?νια η ιπποδ?ναμη π?φτει στα 1600 ?λογα, Τ?λο?, ?χει μ?γιστη πλευρικ? επιτ?χυνση 2,8 G.?


?
Χ?ρη στην τετρακ?νηση, το σπορ αυτοκ?νητο μπορε? να επιταχ?νει στα 0-100 σε μ?λι? 2,17 δευτερ?λεπτα. Ο χρ?νο? για 0-300 με 7,37 δευτερ?λεπτα εντυπωσι?ζει ακ?μη περισσ?τερο. Η μεγ?λη α?σθηση προκ?πτει απ? την προοπτικ? τελικ?? ταχ?τητα? ?νω των 500 χιλιομ?τρων την ?ρα και για τον μεγ?λο γ?ρο Nordschleife στην ?πρ?σινη κ?λαση? του Nürburgring θα χρει?ζεται 5 λεπτ? και 23,1 δευτερ?λεπτα. Τουλ?χιστον στη θεωρ?α, επειδ? ?λε? αυτ?? οι τιμ?? προβλ?πονται σε επ?πεδο προσομο?ωση?.
?
Δεν ?χει ακ?μη το συγκεκριμ?νο μοντ?λο θα εμφανιστε? σε περιορισμ?νη παραγωγ?. Π?ντω?, ?να καμουφλαρισμ?νο πρωτ?τυπο εντοπ?στηκε στη γαλλικ? π?στα αγ?νων Paul Ricard κοντ? στην Μασσαλ?α, συνεπ?? δεν αποκλε?εται να εμφανιστε? στην αγορ? για κ?ποιου? υπερτυχερο??.
?
?να π?ντω? ε?ναι αδιαμφισβ?τητο. Η Bugatti Bolide ε?ναι πιο επιθετικ?, ασυμβ?βαστο, ταχ?τερο και ελαφρ?τερο αυτοκ?νητο στην πρ?σφατη ιστορ?α τη? γαλλικ?? φ?ρμα?.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频