3 φωτογραφ?ε? ?

Πιο ευχ?ριστη... παρ?α και ανθεκτικ?τερο το facelift KIA Niro

Διαβ?στηκε απ? 4110 αναγν?στε? - 8/10/2020

H ΚIA εξοπλ?ζει τι? τρει? εκδ?σει? του Νiro με επιπρ?σθετε? υπηρεσ?ε? στον τομ?α τη? ψυχαγωγ?α?, ενισχ?ει την δυνατ?τητα φ?ρτωση? ?ξτρα β?ρου? και παρ?λληλα διατηρε? αμετ?βλητο οικονομικ? status.

 
 
Στην ποιοτικ? αναβ?θμιση και των τρι?ν εκδ?σεων του Νiro προχ?ρησε η KIA ?χοντα? ω? στ?χο να συμβαδ?σει με τι? αν?γκε? τη? σ?γχρονη? εποχ??. Ο διαρκ?? αυξαν?μενο? ανταγωνισμ?? στην κατηγορ?α των crossover, ?λλωστε, δεν επιτρ?πει καν?ναν εφησυχασμ? και η εταιρε?α διαθ?τει στην αγορ? τρ?α ν?α βελτιωτικ? μοντ?λα του Niro, τα οπο?α θα κυκλοφορ?σουν μ?σα στο 2021. Αναβαθμ?σει?, μ?λιστα, οι οπο?ε? συνδυ?ζονται με σταθερ? οικονομικ? status.
?
Οι τροποποι?σει? που ?γιναν δεν λογ?ζονται ριζικ??, μια? και το κ?θε ν?ο facelift μοντ?λο μοι?ζει αρκετ? οπτικ? με τον προκ?τοχ? του. Την πρ?τη μεγ?λη αλλαγ? εντοπ?ζουμε στην δυνατ?τητα επ?κταση? του αποθηκευτικο? χ?ρου. Πιο συγκεκριμ?να, στο καινο?ργιο αυτοκ?νητο με την ισχυρ? ?κδοση των 150 kW μπορο?με να τοποθετ?σουμε επιπρ?σθετε? αποσκευ?? β?ρου? 100 κιλ?ν. Χαρακτηριστικ?τερο πλεον?κτημα στο ν?ο eNiro το γεγον?? πω? μπορο?με να μεταφ?ρουμε πλ?ον ακ?μη και ?να ποδ?λατο, δ?νοντ?? το στον κοτσαδ?ρο! Με την αναβ?θμιση αυτ?, δεν χρει?ζεται να ανησυχο?με για το κατ? π?σο ο επιπλ?ον ?γκο? επηρε?ζει την λειτουργικ?τητα του ηλεκτρικο? αυτοκιν?του.
?
Στο υβριδικ? και plug-in υβριδικ? Niro, στην προ?π?ρχουσα οθ?νη? αφ?? 8 ιντσ?ν προστ?θεται η υπηρεσ?α του ψηφιακο? ραδιοφ?νου, το οπο?ο μ?λιστα μπορε? ο οδηγ?? και οι συνεπιβ?τε? του να ακο?ν σε ιδια?τερα... ψηλ? ντεσιμπ?λ χ?ρη στο ν?ο ηχοσ?στημα DAB+ το οπο?ο και εγκαθ?σταται. Εκτ?? αυτο?, κ?θε Niro εξοπλ?ζεται προαιρετικ? με ηλεκτρικ? κ?θισμα για περισσ?τερη ?νεση στο ταξ?δι.
?
Ανεξ?ρτητα απ? τι? αναβαθμ?σει? σε συγκεκριμ?νε? λειτουργ?ε? του ΚΙΑ, το κ?στο? των ν?ων facelift εκδ?σεων παραμ?νει αμετ?βλητο. Το υβριδικ? Νiro ιπποδ?ναμη? 140 αλ?γων και βενζινοκινητ?ρα 1.6 λ?τρων με κιβ?τιο διπλο? συμπλ?κτη κοστ?ζει 26.310 ευρ?. Το βασικ? plug-in υβριδικ? αρχ?ζει στα 33.133 ευρ?, εν? το πιο ακριβ? μοντ?λο, eNiro, ξεκιν? στι? 34.400 ευρ? στην ?κδοση των 100 κιλοβ?τ. Η βελτιωμ?νη σειρ? eNiro με 150 kW βρ?σκεται στα 38.105 ευρ?, π?ντοτε σε τιμ? Γερμαν?α?.
?
Κ?θε ενδιαφερ?μενο? μπορε? να παραγγε?λει ?μεσα οποιαδ?ποτε version?KIA Niro.


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频