Το απ?λυτο συγκριτικ? με 24 top μοντ?λα

Διαβ?στηκε απ? 31612 αναγν?στε? - 23/7/2020

Για μια ακ?μα χρονι?, ε?μαστε προσκεκλημ?νοι στη μεγ?λη ετ?σια εκδ?λωση δοκιμ??, σε συνθ?κε? σιρκου?, των καλ?τερων αυτοκιν?των στον κ?σμο. Η π?στα δοκιμ?ν τη? Bridgestone, ανο?γει τον ορ?ζοντα των ονε?ρων μα?. Εσ? ποιο θα επ?λεγε? να προσθ?σει? στο γκαρ?ζ σου απ? αυτ? τα 23 διαμ?ντια?

 
 
Οι εικ?νε? διαδ?χονται η μια την ?λλη με κινηματογραφικ? ρυθμ?, οι αισθ?σει? σου πλημμυρ?ζουν απ? αδρεναλ?νη και η κυρ?αρχη σκ?ψη που κατακλ?ζει το μυαλ? σου ε?ναι, μη με βγ?λετε απ? εδ? μ?σα...
Φυσικ? και δ?χομαι ?τι αυτ? ε?ναι παιχν?δια για μεγ?λα παιδι? και ?τι βρ?σκομαι σε π?στα αντ? σε κ?ποια παιδικ? χαρ?, ?μω? σα? διαβεβαι?νω ?τι η απ?λαυση που βι?νει? ε?ναι αντ?στοιχη με αυτ? εν?? μικρο? παιδιο? που αρνε?ται πεισματικ? να αποχωριστε? την παιδικ? χαρ?...
Η εκδ?λωση που διοργαν?νει επιτυχημ?να κ?θε χρ?νο η AutoBild, φ?το? μεγ?λωσε σε αριθμ? συμμετοχ?ν αυτοκιν?των και εμε?? ?μασταν προσκεκλημ?νοι να τα δοκιμ?σουμε και να π?ρουμε πρ?τοι και σε αποκλειστικ?τητ? μια ουσιαστικ? γε?ση για τι? ικαν?τητε? του? και μ?λιστα σε περιβ?λλον π?στα?. Η π?στα τη? Bridgestone βρ?σκεται στην περιοχ? Aprilia, στα ν?τια προ?στια τη? Ρ?μη? και οι εγκαταστ?σει? τη? περιλαμβ?νουν επιμ?ρου? τμ?ματα, κατ?λληλα για κ?θε ε?δου? δοκιμασ?α...

Τα επιφων?ματα θαυμασμο? και ?κπληξη?, διαδ?χονται τον ?χο απ? τα κλαπ?τα των εξατμ?σεων, τα σκασ?ματα των αλλαγ?ν και τα στριγκλ?σματα των ελαστικ?ν, που πασχ?ζουν για πρ?σφυση...?


Και εξηγο?μαι: Αρχικ? υπ?ρχει μια κυκλικ?, οβ?λ διαδρομ? 4 λωρ?δων με πλ?το? 15 μ?τρων και κλ?ση 37μοιρ?ν στι? στροφ?? για να αναπτ?ξει? ταχ?τητε? ?νω των 250 χιλιομ?τρων. ?πειτα, μια ευθε?α 200 μ?τρων με ανωμαλ?ε? του οδοστρ?ματο? ?τεστ?ρει την ?νεση στην καμπ?να και την συναρμογ? των υλικ?ν. Τ?λο?, στο στριφτερ? κομμ?τι, βρ?σκει? τα ?ρια πρ?σφυση? κ?θε μοντ?λου. Η βροχ? στην αρχ? τη? μ?ρα? ?δειχνε να χαλ?ει τα σχ?δια, ?μω? τελικ? αποδε?χθηκε πολ?τιμο? σ?μμαχο?, καθ?? υπ?ρχε ανοιχτ? το κομμ?τι τη? π?στα για δοκιμ? wet handling και εμε?? προσθ?σαμε την ?υγρ?? εμπειρ?α στο μπλοκ?κι σημει?σεων του κ?θε μοντ?λου.
Δειλ?-δειλ?, ο ?λιο? ?ρχισε να ξεπροβ?λει, η π?στα στ?γνωνε και οι διοργανωτ?? αποφ?σισαν να μα? παραχωρ?σουν ολ?κληρη την π?στα. Ολ?κληρη η π?στα ε?χε στρωθε? με φρ?σκια ?σφαλτο, μ?λι? τον Φεβρου?ριο, εκτ?? απ? το τμ?μα τη? οβ?λ διαδρομ??.?
?λα μοι?ζουν ιδανικ?. Πρ?τη στο κιβ?τιο γκ?ζι στο π?τωμα και φ?γαμε…
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频