Οδηγο?με το πρωτ?τυπο

Διαβ?στηκε απ? 45915 αναγν?στε? - 1/10/2020

Με β?ση τη ν?α πλατφ?ρμα MEB, οι Τσ?χοι δε?χνουν προ? τα πο? π?ει η... δουλει?. Σε ?,τι αφορ? τη σχεδ?αση, ο υπε?θυνο? αυτο? του τομ?α, Oliver Stefani, ?παντρε?ει? το γνωστ? απλ? στιλ τη? Skoda με του? τερ?στιου? χ?ρου?, αλλ? τι? λ?γε? ?πινελι???, με μια ν?α δυναμικ? και πολ? π?θο?. Το αποτ?λεσμα ε?ναι ?να crossover, μ?κου? 4,67 m, το οπο?ο παρ?χει αν?λογα μεγ?λου? χ?ρου?, ?πω? ?να Kodiaq, αλλ? δε?χνει σαφ?? πιο δυναμικ?.?πω? κ?θε πρωτ?τυπο, ?τσι και το Skoda Vision iV ?χει πολλ? και δι?φορα... καλο?δια, ?πω? αντ?στροφα ανοιγ?μενε? ηλεκτρικ?? π?ρτε?, ?αιωρο?μενα? καθ?σματα και φωτιζ?μενα λογ?τυπα τη? Skoda στι? ζ?ντε?. ?ταν το μοντ?λο περ?σει στην παραγωγ?, οι κανονικ?? π?ρτε? και τα καθ?σματα συμβατικο? τ?που θα ε?ναι αρκετ? για του? χρ?στε?, εν? και οι κ?μερε?, που ενημερ?νουν για τα... τεκταιν?μενα π?σω απ? το ?χημα, ?χοντα? π?ρει τη θ?ση των καθρεπτ?ν, δε θα ε?ναι διαθ?σιμε?...
Απ? την ?λλην πλευρ?, οι βασικ?? σχεδιαστικ?? γραμμ?? ε?ναι ?δη οριστικ??. Η πρ?σοψη θα διαθ?τει μια πραγματικ? γρ?λια ψυγε?ου και -τελικ?- ?να πρ?σωπο. Το ολογρ?φω? γραμμ?νο ?νομα τη? εταιρε?α? στο π?σω μ?ρο? του αυτοκιν?του ε?ναι κ?τι, που γνωρ?ζουμε ?δη απ? το Scala. Τι? δι?φορε? επιφ?νειε? του cockpit, που ?χουν κρυστ?λλινα μ?ρη, θα τι? συναντο?με σ?ντομα σε ?λα τα Skoda παραγωγ??. Δεν ε?ναι ακ?μα γνωστ?, αν θα ισχ?σει το ?διο για το φ?νο ξ?λο σημ?δα?. Φυσικ?, οι δι?φορε?... ομορφι?? δεν πρ?κειται να π?ρουν τη θ?ση τη? λειτουργικ?τητα?, ?πω? φα?νεται, για παρ?δειγμα, στον ?γκο του χ?ρου αποσκευ?ν, που θα φτ?νει τα ?φθονα 550 λ?τρα. Αυτ? η ?νεση εξασφαλ?στηκε επ?ση? απ? το γεγον??, πω? οι μπαταρ?ε? τοποθετ?θηκαν στο π?τωμα του χ?ρου αποσκευ?ν και, ?τσι, δεν ?κλ?βουν? χ?ρο απ? κ?που αλλο?.Μια πειστικ? λ?ση παρουσι?ζει η Skoda και στον τομ?α των τροχ?ν. Εν? το πρωτ?τυπο εφοδι?ζεται με τερ?στιε? ζ?ντε? 22 ιντσ?ν, που κ?νουν το αυτοκ?νητο να ?χει... ξ?λινη οδικ? συμπεριφορ?, το μοντ?λο παραγωγ?? θα ?φορ?? τροχο?? 20 ? 21 ιντσ?ν. Μια ενδιαφ?ρουσα λεπτομ?ρεια ε?ναι τα μεγ?λου μεγ?θου? καλ?μματα των τροχ?ν, τα οπο?α στι? μεγ?λε? διαδρομ?? θα μπορο?ν να συγκρατο?νται απ? τι? ακτ?νε? των ζαντ?ν και με τη βελτιωμ?νη αεροδυναμικ? του? να μει?νουν περαιτ?ρω την καταν?λωση.
?
?
Τετρακ?νητο, με 306 ?ππου?
Π?ντω?, και για το σ?στημα κ?νηση? ?χουν ληφθε? ?δη οι αποφ?σει?. Το δ?δυμο των ηλεκτροκινητ?ρων ?χει ισχ? 306 PS, που μεταδ?δονται και στου? δ?ο ?ξονε?, καθιστ?ντα? ουσιαστικ? το Vision iV ?να τετρακ?νητο μοντ?λο. Β?βαια, αν το 0-100 km/h ολοκληρ?νεται σε 5,9 δευτ, ?πω? υπ?σχεται η Skoda, ? αν η τελικ? ταχ?τητα φτ?νει τα 180 km/h, θα το δο?με εν καιρ? και χωρ?? τον... Stanislav στα ν?τα μα?. Ωστ?σο, απ? την πρ?τη επαφ? μα? με το πρωτ?τυπο τη? Skoda, ε?μαστε σ?γουροι ?τι η αυτονομ?α των 500 km (κατ? WLTP) δεν ε?ναι εφικτ?. Επ?ση?, αν?λογα με τον τ?πο του φορτιστ?, ε?ναι δυνατ? η φ?ρτιση κατ? 80% εντ?? μ?λι? 30 λεπτ?ν.Για τα λιγ?τερο... φουσκωμ?να πορτοφ?λια, προβλ?πεται και μ?α λιγ?τερο ισχυρ?, αποκλειστικ? προσθιοκ?νητη ?κδοση. Μ?λιστα, στι? αρχ?? του 2020 θα παρουσιαστε? το ν?ο eco-Skoda, που θα μπορε? ?μεσα να γ?νει αντικε?μενο παραγγελ?α?. Ωστ?σο, ακ?μα δεν ε?ναι ξεκ?θαρο, π?τε θα γ?νουν οι παραδ?σει? των πρ?των αυτοκιν?των, αν και το β εξ?μηνο του ?του? δε?χνει ?να? ρεαλιστικ?? στ?χο?. Οι τιμ?? θα βρ?σκονται στα επ?πεδα εν?? Kodiaq Diesel (35.000 ευρ? στη Γερμαν?α). ?τσι, εφ?σον η πρακτικ?τητα ε?ναι εντ?ξει, το ν?ο e-Skoda ?χει την επιτυχ?α εγγυημ?νη.

Συμπ?ρασμα
Ο?τε μικρ? και με λιτ? εξοπλισμ?, ο?τε υπερβολικ? κομψ? ? ακριβ?. Mε το Vision iV η Skoda δε?χνει π?? μπορε? να ε?ναι και να λειτουργε? ?να ηλεκτρικ? αυτοκ?νητο για το ευρ? κοιν?. Ξεκ?θαρη, διαχρονικ? σχεδ?αση χωρ?? δι?φορα καλο?δια. Καλ? η αυτονομ?α, καλ? το επ?πεδο τη? πρακτικ?τητα?, αποδεκτ? η τιμ?. Απλ??, το μοντ?λο παραγωγ?? θα ε?ναι λιγ?τερο εντυπωσιακ? στι? λεπτομ?ρειε?.

?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频