Πω? ε?ναι η ζω? με ?να Ηλεκτρικ? αυτοκ?νητο?

Διαβ?στηκε απ? 41350 αναγν?στε? - 21/9/2020

Πολλο? το σκ?φτονται, ?σω? να το καθυστερο?ν κι?λα? και περιμ?νουν μ?χρι την επ?μενη χρονι?. Το παρακ?τω ?ρθρο αν?κει σε κ?ποιον, ο οπο?ο? ?δη προχ?ρησε στο π?ρασμα απ? το αυτοκ?νητο με κινητ?ρα εσωτερικ?? κα?ση? σε ?να ηλεκτροκ?νητο. Ποιε? ε?ναι οι εμπειρ?ε? και οι συμβουλ?? του?

 
 
Δεν ε?μαι δημοσιογρ?φο? του χ?ρου του αυτοκιν?του, αλλ? ?να? οδηγ?? και ?να? -απλ??- δημοσιογρ?φο?. Το πρ?το αυτοκ?νητ? μου ?ταν ?να κ?κκινο Renault 4. Μεγ?λο? ?ρωτα?. Το κιβ?τι? του ?λλαζε τι? σχ?σει? ταχ?τατα, τα παρ?θυρα ?ταν πτυσσ?μενα και κ?ποτε προ?κυψε και η σκουρι?. Τα τελευτα?α ενν?α χρ?νια και επ? 196.000 χιλι?μετρα οδηγ? ?να Skoda Yeti. Μεγαλοπρεπ??. Και μ?χρι να αγορ?σω το ηλεκτροκ?νητο μοντ?λο οδηγο?σα για λ?γο το Fiesta τη? συζ?γου μου.Δεν ε?μαι κ?ποιο? φανατικ?? φ?λο? τη? οικολογ?α?, αλλ? στο σπ?τι διαχωρ?ζουμε τα σκουπ?δια, αποφε?γουμε να χρησιμοποιο?με πλαστικ?? σακο?λε? και πλαστικ? ποτηρ?κια για καφ? κτλ. Το σπ?τι μα? ε?ναι πλ?ρω? -ενεργ?- ανακαινισμ?νο.?Στι? αρχ?? του περασμ?νου καλοκαιριο? η σ?ζυγ?? μου ε?πε: ?Αν θ?λαμε να κ?νουμε κ?θε μ?ρα κ?τι για το περιβ?λλον, πρ?πει να πουλ?σουμε το Fiesta και να αποκτ?σουμε ?να ηλεκτροκ?νητο μοντ?λο.?
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频