11 φωτογραφ?ε? ?

Πω? υπερισχ?ει ?ναντι του ανταγωνισμο? το ν?ο VW Golf?

Διαβ?στηκε απ? 39276 αναγν?στε? - 10/11/2020

Τα κατ?φερε ? απ?τυχε; Αρκο?ν οι σο?περ τεχνολογ?ε? του ν?ου Golf για να ισχυριστε? κ?ποιο? ?τι ?β?ζει κ?τω? του? ανταγωνιστ?? του; Δε? ?λα τα καινο?ργια πρ?γματα που του ?φ?ρτωσε? η VW και πε? μα? αν πραγματικ? θα το ?λεγε? και εσ?!

 
 
Το μεγαλ?τερο προσ?ν του ν?ου Golf ε?ναι για πολλο?? ?τι το χουν φουλ?ρει στην τεχνολογ?α, πω? τα π?ει ?μω? στο δρ?μο; Κατ?φερε η VW αυτ? που ?θελε, να φτι?ξει το καλ?τερο μικρομεσα?ο που φτι?χτηκε ποτ?;

Το ν?ο VW?Golf παρουσι?στηκε πλ?ον και εμε?? το οδηγ?σαμε ?δη. Η VW φρ?ντισε να εφοδι?σει το ν?ο αυτοκ?νητο τη?, με ?λη την σ?γχρονη τεχνολογ?α αυτοκιν?των, στοχε?οντα? την κορυφ?. Πρ?γματι, σε αυτ?ν τον τομ?α η VW εν?ργησε με ιδια?τερα ?ξυπνο τρ?πο.?Π?σο καλ? λειτουργο?ν ?λα αυτ? τα συστ?ματα, το δοκιμ?σαμε στη συν?ντηση, που οργ?νωσε η VW για του? δημοσιογρ?φου? του χ?ρου. Στι? επ?μενε? σελ?δε??λοιπ?ν, σα? περιγρ?φουμε π?σο πολλ? καινο?ργια πρ?γματα βρ?σκονται κ?τω απ? τη λαμαρ?να του ν?ου Golf. Και πιστ?ψτε μα?, ε?ναι πολλ?.?


Απ?λυτο highlight το ν?ο σ?στημα φωνητικ?ν εντολ?ν
Σ?γουρα πρ?το και πιο εντυπωσιακ? ε?ναι το ν?ο σ?στημα με το οπο?ο ο οδηγ?? μπορε? να ανο?ξει σχεδ?ν... δι?λογο με το ν?ο Golf. Το ν?ο σ?στημα φωνητικ?ν εντολ?ν?αντιδρ???μεσα και σωστ??σε εντολ??, σχετικ?? με το σ?στημα πλο?γηση?, τον κλιματισμ?, τα συστ?ματα πληροφορι?ν και ψυχαγωγ?α?, αλλ? και το τηλ?φωνο. Πολλ?? λειτουργ?ε? μπορο?ν να χρησιμοποιηθο?ν μ?σω περισσ?τερων δυνατοτ?των (ακ?μα και μ?σω σταθερ?ν διακοπτ?ν στο τιμ?νι). Π?ντω?,?ο οδηγ?? χρει?ζεται συχν? να ψ?χνει με το δ?χτυλ? του, το σωστ? σημε?ο στην οθ?νη αφ??, με αποτ?λεσμα να?αποσπ?ται η προσοχ? του. Τα menu και τι? σ?ντομε? εντολ?? πρ?πει να τα γνωρ?ζει κανε?? καλ?, αλλ? εν τ?λει, ποιο? δεν μαθα?νει το αυτοκ?νητο του μ?σα σε σ?ντομο χρονικ? δι?στημα;


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频