Οδηγο?με το ν?ο Toyota Yaris Hybrid

Διαβ?στηκε απ? 9919 αναγν?στε? - 9/9/2020

Τα π?ντα ε?ναι καινο?ργια στο ν?ο Toyota Yaris Hybrid. Ακ?μα και η α?σθηση που σου δ?νει την ?ρα που ανο?γει? την π?ρτα του, μ?χρι την οδηγικ? του συμπεριφορ?. Εμε?? οδηγ?σαμε ??ντονα? το ν?ο αυτοκ?νητο τη? Toyota και σα? αναλ?ουμε το ν?ο χαρακτ?ρα του.

 
 
??χι ?λλα βαρετ? αυτοκ?νητα πια?, ?ταν η ανακο?νωση του προ?δρου τη? Toyota, Akio Toyoda, κ?τι που ισχ?ει και για το ν?ο Yaris. Η ν?α ?κδοση λοιπ?ν, ?ρχεται πλ?ον να τα αλλ?ξει ?λα. ?Π?νω απ ?λα μα? ενδι?φερε ιδια?τερα η σχεδ?αση, ο εξοπλισμ??, η δυναμικ? οδικ? συμπεριφορ? και το υβριδικ? σ?στημα κ?νηση??, λ?ει ο Yasumori Suezawa, αρχιμηχανικ?? του project.

?τσι, το ν?ο μοντ?λο ε?ναι πια εντυπωσιακ?τερο σε σχεδ?αση, αλλ? κ?ντρα στη μ?δα, δεν ε?ναι μεγαλ?τερων διαστ?σεων, καθ?? ε?ναι ελ?χιστα πιο μικρ? σε μ?κο?, κατ? 4 cm πιο χαμηλ? σε ?ψο? και κατ? 5 cm μεγαλ?τερο σε πλ?το?.
Π?ντω?, και στο εσωτερικ? τα π?ντα ε?ναι καινο?ργια, εν? σε επ?πεδο διακ?σμηση? παρατηρε?ται αισθητ? βελτ?ωση του επιπ?δου τη? ποι?τητα?.Το ταμπλ? ε?ναι πιο επ?πεδο, σε κ?ποια σημε?α υπ?ρχουν και μαλακ?? επιφ?νειε? αντ? σκληρ?ν και ?κομψων πλαστικ?ν, τα καθ?σματα ?χουν βελτιωμ?νη ποι?τητα κατασκευ??, ε?ναι χαμηλ?τερα, εν? οι δυνατ?τητε? ρ?θμιση? τη? θ?ση? του τιμονιο? ε?ναι περισσ?τερε?. Β?βαια, ?πω? και παλι?τερα, οι χ?ροι στη δε?τερη σειρ? θ?σεων ε?ναι μικρο?, με αποτ?λεσμα οι επιβ?τε? ?ψου? ?νω των 1,80 m να πρ?πει να σκ?ψουν το κεφ?λι του?.

Η 4η γενι? του Yaris, βασ?ζεται στη ν?α πλατφ?ρμα (GA-B) και στην τεχνολογ?α TNGA (Toyota New Global Architecture). Ωστ?σο, η ?δια η Toyota προσ?δωσε στο ν?ο Yaris πολλ? φ?να εργασ?α και μεταξ? ?λλων, χαμ?λωσε το κ?ντρο β?ρου? του οχ?ματο? κατ? 12 mm.
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频