10 ?ρε? συνεχ?μενη? οδ?γηση?

Διαβ?στηκε απ? 25381 αναγν?στε? - 21/7/2020

Το Hyundai ξεκιν? με 100% πλ?ρη? φ?ρτιση τη? μπαταρ?α?, ρολ?ρει σε λειτουργ?α Eco, χωρ?? κλιματισμ?, με μ?γιστη αν?κτηση και στην εθνικ? οδ? δεν υπερβα?νει ποτ? τα 100 χλμ/?ρα. Μετ? απ? δ?κα ?ρε? ?ρθε η ?ρα για υπολογισμο??. Το πρωιν? γ?μισμα στο wallbox ?χει κ?στο? 25,70 ευρ?. ?τσι, για 100 χιλι?μετρα απ?σταση, το κ?στο? ε?ναι 4,19 ευρ? και η καταν?λωση 11,33 kWh. Επιπλ?ον, ο γ?ρο? καταν?λωση? περιλαμβ?νει και 20 χιλι?μετρα με τ?ρμα γκ?ζι. Σε αυτ?? τι? συνθ?κε?, το E-Kona καταπ?νει 18,8 kWh αν? 100 χιλι?μετρα, το οπο?ο κοστ?ζει 6,96 ευρ? και η αυτονομ?α ε?ναι τ?ρα σημαντικ? χαμηλ?τερη μ?νοντα? στα 340 χιλι?μετρα. Αλλ? τελικ?, ουτ? αυτ? το νο?μερο μοι?ζει τ?σο κακ? ε?
Το κομπιουτερ?κι βγ?ζει αποτ?λεσμα και η οθ?νη γρ?φει 613 χιλι?μετρα αυτονομ?α?! Μ?λιστα, αυτ? ε?ναι μια επ?δοση μεγαλ?τερη ακ?μα και απ? τι? υποσχ?σει? του κατασκευαστ?..

Για να ?χουμε ?να μ?τρο σ?γκριση?, τα 100 χιλι?μετρα στο βενζινοκ?νητο Kona των 177 ?ππων, κοστ?ζουν 12,19 ευρ? και η αυτονομ?α σε αυτ? το μοντ?λο βρ?σκεται ?μ?νο? στα 560 χιλι?μετρα. Με ?λλα λ?για,?αυτ? το ηλεκτρικ? αυτοκ?νητο ε?ναι κατ?λληλο για καθημεριν? χρ?ση, δεδομ?νου ?τι το E-Kona ε?ναι ?να γρ?γορο 2+3 θ?σεων compact SUV.Π?σο επηρε?ζει η μπαταρ?α του? χ?ρου??
Στο μπροστιν? μ?ρο?, ο οδηγ?? κ?θεται ?νετα, ?χοντα? καλ? ορατ?τητα π?νω απ? το κοντ? καπ?. Στο π?σω μ?ρο?, τα πρ?γματα ε?ναι σφιχτ? για του? συνεπιβ?τε?, καθ?? πρ?πει να λυγ?σουν αρκετ? τα γ?νατα και ?χουν περιορισμ?νη ορατ?τητα. Η δε?τερη σειρ? εξυπηρετε? περισσ?τερο ω? επ?κταση του σφιχτο? πορτπαγκ?ζ των 332 λ?τρων. Η ?λλειψη χ?ρου αποθ?κευση? οφε?λεται κυρ?ω? στη μπαταρ?α υψηλ?? χωρητικ?τητα? στο κ?τω μ?ρο?. Ωστ?σο, και το ?κανονικ?? Kona με τα 361 λ?τρα χ?ρου αποσκευ?ν δεν διεκδικε? δ?φνε? αποθ?κευση?. Οπ?τε τα 29 λ?τρα που καταλαμβ?νει η ηλεκτρικ? κ?νηση, ε?ναι απολ?τω? λογικ?.?Ακο?γεται μ?νο ο θ?ρυβο? απ? τον α?ρα και το οδικ? δ?κτυο
Το χαμηλ? κ?ντρο β?ρου?, λ?γω τη? μεγ?λη? μπαταρ?α?, του δ?νει στο Hyundai E-Kona μια αξιοσημε?ωτα σταθερ? και πιο ?συχη οδικ? συμπεριφορ?.Το σ?στημα διε?θυνση? ανταποκρ?νεται πιο ?μεσα στην κατε?θυνση αλλαγ??, σε σχ?ση με του? νευρικο?? κινητ?ρε? εσωτερικ?? κα?ση?. Η λειτουργ?α του ηλεκτροκινητ?ρα ε?ναι υποδειγματικ? και ο ?λεγχο? τη? μετ?δοση? μ?σω τεσσ?ρων πλ?κτρων (P-D-R-N) διευκριν?ζει ?λα τα ερωτ?ματα με μια κ?νηση. Η οθ?νη οκτ? ιντσ?ν για το σ?στημα ?χου και την πλο?γηση, ?χει τοποθετηθε? π?νω απ? την κεντρικ? κονσ?λα. Η Hyundai δ?νει δωρε?ν ενημ?ρωση χαρτ?ν, για ?λη τη δι?ρκεια τη? ζω?? τη?. Για την διατ?ρηση σωστ?? θερμοκρασ?α? για του? επιβα?νοντε? στο εσωτερικ?, υπε?θυνο ε?ναι το αυτ?ματο σ?στημα κλιματισμο?, υποστηριζ?μενο απ? το τιμ?νι και τα θερμαιν?μενα καθ?σματα μπροστ?, στι? εκδ?σει? Style και Premium. Η επ?πλωση και ο εξοπλισμ?? δημιουργο?ν καλ? ατμ?σφαιρα στο εσωτερικ?, ακ?μα και στην βασικ? ?κδοση.Αρκετ? καλ? και το πακ?το ηλεκτρονικ?ν βοηθημ?των, που περιλαμβ?νει ?λεγχο απ?σταση?, διατ?ρηση λωρ?δων, και κ?μερα οπισθοπορε?α?. ?ποιο? επιθυμε?? φωτισμ? LED, ενημ?ρωση κυκλοφορ?α? και βοηθ? τυφλ?ν σημε?ων, αναγν?ριση κυκλοφοριακο? σ?ματο? και πολλ? ?λλα, πα?ρνει το μενο? premium με επιπλ?ον χρ?ωση. Μπορο?ν να επιλεγο?ν τρει? τρ?ποι οδ?γηση? (Eco, Comfort, Sport). Το Eco ε?ναι μια καλ? περ?πτωση καθημεριν?? συν?παρξη?. Η δ?ναμη του ηλεκτρικο? κινητ?ρα ε?ναι αρκετ? εντυπωσιακ?. Η λειτουργ?α Sport ε?ναι διασκεδαστικ?, αλλ? οι e-οδηγο? θα απολα?σουν περισσ?τερο τα paddles του τιμονιο?. Στο π?τημα του γκαζιο?, ο ηλεκτροκινητ?ρα? παρ?γει ?να λεπτ? ουρλιαχτ? ?χο και αμ?σω? μετ? επιτυγχ?νεται ο επιθυμητ?? ρυθμ?? σ?γαση?. Ακο?γεται μ?νο ο θ?ρυβο? απ? τον α?ρα και το οδικ? δ?κτυο... Παρεμπιπτ?ντω?, να αναφ?ρουμε ?τι υπ?ρχει και μια ?κδοση με κινητ?ρα απ?δοση? 39 kWh.

Συμπ?ρασμα?
Οι μ?ρε? εκε?νε? που το ηλεκτρικ? αυτοκ?νητα ?μοιαζαν με πρωτ?τυπα ? μακριν? τεχνολογ?α, ?χουν περ?σει ανεπιστρεπτ?. ?πω? επ?ση? και οι συζητ?σει? γ?ρω απ? την αυτονομ?α του. Η Κορ?α δε?χνει τον δρ?μο. Με την ?φιξη του Kona, το ηλεκτρικ? αυτοκ?νητο γ?νεται σιγ?-σιγ? πιο προσιτ? σε κ?στο? και κατ?λληλο για καθημεριν? χρ?ση.
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频