7 φωτογραφ?ε? ?

Ταχ?τερη φ?ρτιση και ν?ο προφ?λ για το Hyundai Kona Electric facelift

12/11/2020

Το Hyundai Kona Electric facelift αποκτ? πιο χρηστικ? προφ?λ χ?ρη στην δυνατ?τητα ταχ?τερη? φ?ρτιση?, την ?ρα που δ?χεται σημαντικ?? αισθητικ?? επεμβ?σει? στο εσωτερικ? και το εξωτερικ? του.

 
 
H Hyundai συνεχ?ζει την αναβ?θμιση των μοντ?λων τη? στην σειρ? Kona. Μετ? την αναν?ωση του του κλασικο? αυτοκιν?του με τον κινητ?ρα κα?ση? και τη? υβριδικ?? ?κδοση?, οι Κορε?τε? παρουσι?ζουν το ανανεωμ?νο Hyundai Kona Electric facelift, το οπο?ο αναμ?νεται να κυκλοφορ?σει στι? αγορ?? του? πρ?του? μ?νε? του 2021.
?
Το ν?ο μοντ?λο θα λανσαριστε? με σημαντικ?? επεμβ?σει? στην εξωτερικ? του εμφ?νιση. Πρ?τη και περισσ?τερο εντυπωσιακ? τροποπο?ηση ε?ναι η απουσ?α γρ?λια? και συνεπακ?λουθα ο πιο λε?α? επιφ?νεια? πρ?βολο?. Επ?ση?, δεν υπ?ρχει η χαρακτηριστικ? ρ?βδο? κατ? μ?κο? τη? μ?σκα?, π?νω στη οπο?α ε?χε ?γραφτε?? το λογ?τυπο τη? Hyundai. Τα φ?τα ημ?ρα? LED στενε?ουν ακ?μη περισσ?τερο, με του? προβολε?? να ?χουνε επανασχεδιαστε?, να τοποθετο?νται χαμηλ?τερα, ακριβ?? π?νω απ? του? πλ?γιου? αεραγωγο??.


??
Η μπροστιν? πλευρ? ε?ναι στρογγυλεμ?νη με μια ν?α ποδι?, η οπο?α στηρ?ζεται σε δ?ο οριζ?ντιου? διακοσμητικο?? στ?λου? στον κεντρικ? αεραγωγ?. Οι μεγ?λου μεγ?θου? επενδ?σει? των αψ?δων των τροχ?ν ε?ναι βαμμ?νε? στο ?διο χρ?μα με το κεντρικ? αμ?ξωμα του Hyundai Kona facelift. Στην επανασχεδιασμ?νη ποδι? δεσπ?ζουν και δ?ο διακοσμητικ?? επιχρωμιωμ?νε? ρ?βδοι στο μπροστιν? μ?ρο? Στο π?σω μ?ρο?, δ?ο φωτιστικ? σ?ματα ε?ναι κατασκευασμ?να με διαφορετικ? design, εν? αλλαγμ?νο ε?ναι και το εσωτερικ? του? μ?ρο?. Με την πρ?σθεση οκτ? ν?ων χρωματικ?ν επιλογ?ν, τ?ρα υπ?ρχουν συνολικ? 16 αποχρ?σει? για να διαλ?ξετε. Στι? ακριβ?τερε? επιλογ?? εξοπλισμο? δ?νεται η δυνατ?τητα επιλογ?? χρ?ματο? οροφ??, σε μα?ρη ? λευκ? απ?χρωση.


?
Σαφε?? αναβαθμ?σει? εντοπ?ζουμε και στο εσωτερικ? του Hyundai Kona facelift. Ειδικ?τερα, διαθ?τει πλ?ον ψηφιακ? π?νακα οργ?νων, με οθ?νη 10,25 ιντσ?ν, την οπο?α μπορε? προαιρετικ? να συμπληρωσουμε με μια εξ?σου μεγ?λη κεντρικ? οθ?νη (?ξτρα χρ?ωση). Ο στ?νταρ εξοπλισμ?? περιλαμβ?νει οθ?νη 8 ιντσ?ν.? Χ?ρη στo ν?ο infotainment system, υποστηρ?ζεται ασ?ρματη συνδεσιμ?τητα για το Apple CarPlay και το Android Auto. Επιπλ?ον, προσφ?ρει την υπηρεσ?α Bluelink για ?λεγχο του αυτοκιν?του μ?σω τη? φων?? ? εν?? smartphone για πιο ευχ?ριστη και βολικ? οδ?γηση.

Παρ?λληλα, περιλαμβ?νεται μ?α ν?α εφαρμογ? με την οπο?α μπορε?τε να ?χετε πρ?σβαση στο Hyundai Kona Electric και απ? απ?σταση. Μ?σω αυτ?? βλ?πετε, για παρ?δειγμα, το την ηλεκτρικ? εμβ?λεια ? τον υπ?λοιπο χρ?νο φ?ρτιση?, εν? μπορε?τε επ?ση? να ξεκιν?σετε ? να διακ?ψετε τη διαδικασ?α φ?ρτιση? και να προθερμ?νετε το εσωτερικ?.


?
Με το facelift, ενσωματ?νονται ν?ε? υπηρεσ?ε? υποβο?θηση?. Μεταξ? ?λλων, υπ?ρχει τ?ρα ?να σ?στημα προειδοπο?ηση? διαστα?ρωση? αυτοκιν?των με φρεν?ρισμα ?κτακτη? αν?γκη? (cross-traffic warning system with emergency braking), ?να? ενεργ?? βοηθ?? τυφλ?ν σημε?ων με λειτουργ?α και κατ? την στ?θμευση (active blind spot assistant with a parking space function) και μ?α υπηρεσ?α που εμποδ?ζει το ?νοιγμα των π?σω θυρ?ν ?ταν ακολουθε? αυτοκ?νητο. Διατηρο?νται υπηρεσ?ε? ?νεση? και ασφ?λεια? του pre-facelift ?πω? η (traffic sign recognition) και το adaptive cruise control system with stop and go.
?
Το μοντ?λο ε?ναι ξαν? διαθ?σιμο σε δ?ο επ?πεδα ισχ?ο? και δ?ο μεγ?θη μπαταρ?α?. Τ?ποτα δεν αλλ?ζει στα δεδομ?να απ?δοση?. Το πιο ισχυρ? Hyundai Kona Electric παρ?γει ξαν? 204 ?ππου?, επιταχ?νει στα 0-100 σε 7,9 δευτερ?λεπτα και ?χει τελικ? ταχ?τητα 167χλμ/?ρα. ?πω? και με το pre-facelift, αυτ? η ?κδοση διατ?θεται με μεγαλ?τερη μπαταρ?α. Ε?ναι χωρητικ?τητα? 64 kWh και αποθηκε?ει ηλεκτρικ? ρε?μα για 484 χιλι?μετρα σ?μφωνα με το WLTP. Το πιο αδ?ναμο ηλεκτρικ? Kona εξακολουθε? να ?χει ιπποδ?ναμη 136 ?λογα, επιταχ?νει σε 9,9 δευτερ?λεπτα με μ?ξιμουν τελικ? ταχ?τητα τα 155χλμ/?ρα. Εξοπλ?ζεται με μικρ?τερη μπαταρ?α 39,2 kWh με εμβ?λεια 306 χιλιομ?τρων σ?μφωνα με μετρ?σει? WLTP. Αμφ?τερα παρ?γουν 395 Nm ροπ??.


?
Η σημαντικ? αναβ?θμιση ?χει να κ?νει με την ταχ?τητα φ?ρτιση?. Η Hyundai εξασφαλ?ζει για την μεγ?λου μεγ?θου? μπαταρ?α φ?ρτιση σε σταθμ? γρ?γορη? φ?ρτιση? 100 kW απ? 10 ?ω? 80 τοι? εκατ? πληρ?τητα σε 47 λεπτ? (βελτ?ωση κατ? επτ? λεπτ?). Η φ?ρτιση τη? μικρ?τερη? χωρητικ?τητα? διαρκε? 48 λεπτ?, γεγον?? που μει?νει το χρ?νο φ?ρτιση? κατ? ?ξι λεπτ?.
?
Οι τιμ?? στην ελληνικ? αγορ? δεν ?χουν γ?νει γνωστ?? για το Hyundai Kona facelift. H πρ?τη σειρ? μοντ?λων pre-facelift, π?ντω?, στην premium ?κδοσ? τη? κοστ?ζει 36.990 ευρ? ?ω? και 48.990 ευρ? για την limited.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频