2 φωτογραφ?ε? ?

Γιατ? ?ταν μπροστ? απ? την εποχ? του το Citroen AX?

Διαβ?στηκε απ? 6951 αναγν?στε? - 16/9/2020

Το 1986 παρουσ?ασε η Citroen τον αντικαταστ?τη του θρυλικο? Citroen Visa και μ?σα σε 12 χρ?νια κατ?φερε να πουλ?σει π?νω απ? 2.500.000 οχ?ματα. Με ποια χαρακτηριστικ? του ?μω?, κατ?φερε να ε?ναι μπροστ? απ? την εποχ? του? Τι α?σθηση μα? ?φησε η κυκλοφορ?α του?

 
 
?ταν η Citroen παρουσ?ασε το 1986 το ν?ο τη? μικρ?, το AX που αντικατ?στησε το Visa, ?κλεισε ?το κεν? στη γκ?μα μια? και κ?τω απ? την ΒΧ δεν ε?χε κ?ποιο ανταγωνιστικ? μοντ?λο.?Το Visa που παρουσι?στηκε το 1976 ?δειχνε και ?ταν πολ? παλι? και ο αντικαταστ?τη? ?πρεπε να ?ρθει.
Εμφανισιακ? το Citroen ΑΧ σ?καρε αρνητικ? τον τ?τε ειδικ? τ?πο αυτοκιν?του, αφεν?? γιατ? δεν ε?χε καμ?α σχ?ση με το φουτουριστικ? παρελθ?ν τη? Citroen, αφετ?ρου γιατ? αρχικ? διατ?θεντο αποκλειστικ? ω? 3πορτο. Για ακριβ?? αυτ? το λ?γο η Γαλλικ? φ?ρμα κρ?τησε για 2 ακ?μα χρ?νια στην παραγωγ? το αποκλειστικ? 5πορτο μικρ? Visa.
?


Στον τομ?α του εξοπλισμο?, αν και πλο?σιο για την κατηγορ?α και την εποχ? του, δεν κατ?φερε να φτ?σει το επ?πεδο των μεγαλ?τερων Citroen μια? και δεν δι?θετε υδροπνευματικ? αν?ρτηση, και φ?τα που στρ?βουν. Πιο συγκεκριμ?να, στον στ?νταρ πακ?το προσ?φερε ανεξ?ρτητη αν?ρτηση στου? 4 τροχο??, ραδιοκασετ?φωνο, 2 εξωτερικο?? καθρ?φτε?, εν? στι? πλο?σιε? εκδ?σει? υπ?ρχαν στ?νταρ ζ?ντε? αλουμιν?ου, προβολε?? ομ?χλη? και ηλεκτρικ? παρ?θυρα.

"Εν ?τη 1993 παρουσ?ασε ηλεκτρικ? ?κδοση που ε?χε αυτονομ?α 160 χλμ και βγ?κε κανονικ? στην παραγωγ?..."


Το Citroen ΑΧ ζ?γιζε μ?νο 640 κιλ? και ε?χε πολ? καλ? αεροδυναμικ? (031 CD), νο?μερο ασυν?θιστο για την κατηγορ?α. Ω? αποτ?λεσμα το ΑΧ ε?χε απ?στευτα χαμηλ? καταν?λωση μια? και χρειαζ?ταν 3,5 λτ βενζ?νη?/100 χλμ εν? το diesel μ?νο 2, 7 λτ/ 100 που αποτελε? παγκ?σμιο ρεκ?ρ καταν?λωση?.
?


Στο δρ?μο εκτιμο?σε? την ?νεση που ?ταν απ? τι? καλ?τερε? στην κατηγορ?α εν? ?στριβε με ασφ?λεια ακ?μα και με περισσ?τερα χιλι?μετρα απ ?σα προστ?ζει ο αστικ?? του χαρακτ?ρα?. Η ελαφρι? κατασκευ? ε?χε καλ? συμπεριφορ? στον αυτοκινητ?δρομο εν? τα επ?πεδα του αεροδυναμικο? θορ?βου ?ταν χαμηλ? για το ε?δο? τη? κατασκευ??.
?
Συμπ?ρασμα?
Η Citroen πριν 33 χρ?νια κατ?φερε να κ?νει κ?τι που δεν ?χει κ?νει απ? τ?τε καν?να? ?λλο? κατασκευαστ?? (ο?τε η ?δια η Citroen). ?φτιαξε ?να πραγματικ? καλ? μικρ? αυτοκ?νητο με χαμηλ? τιμ?. Ε?χε το καλ?τερο value for money μια? και το Citroen ΑΧ ?ξιζε και την τελευτα?α δραχμ? του. Ε?χε ?να μεγ?λο αρνητικ? ?πω? β?βαια, ?πω? ?λα τα αυτοκ?νητα εκε?νη? τη? εποχ??, που δεν ε?ναι ?λλο απ? την παθητικ? ασφ?λεια.?

?
Τεχνικ? χαρακτηριστικ? Citroen ΑΧ
Κινητ?ρα? Τετρακ?λινδρο?
Μ?γεθο? 954 κεκ
Ιπποδ?ναμη 45 Ps/ 6,000 σ.α.λ
Ροπ? 74Nm/ 3,700 σ.α.λ
Τελικ? 146 χλμ/?ρα
0-100 17,1 δλ
Κιβ?τιο 4?ρι
Μετ?δοση Εμπρ??
Β?ρο?(?δειο) 640 κιλ?
Καταν?λωση 5,8 λτ/100
Διαστ?σει? "3525/1555/1355 1755/1387"


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频