5 φωτογραφ?ε? ?

?τσι θα ξεχωρ?σετε του? απατε?νε? ?ταν αγορ?ζετε αυτοκ?νητο

Διαβ?στηκε απ? 12164 αναγν?στε? - 7/9/2020

Ποια ε?ναι τα σημ?δια που πρ?πει να ?διαβ?σετε? σε μ?α αγοραπωλησ?α; Π?? να αναγνωρ?σετε αν ?να αυτοκ?νητο ?χει ζημι? αλλ? και τ? ?τσεκ?ρουμε? στο test drive; Σα? αποκαλ?πτουμε τα μυστικ? μ?α ?ξυπνη? αγορ??.

 
 

Η αγορ? εν?? μεταχειρισμ?νου αυτοκιν?του ε?ναι μ?α διαδικασ?α η οπο?α απαιτε? ?χι ιδια?τερε? γν?σει?, αλλ? ιδια?τερη προσοχ?. Συν?θω? η αγορ? απ? ?ναν ιδι?τη απαιτε? πολλ? περισσ?τερη προσοχ? απ ?τι η συνεργασ?α με ?να επαγγελματ?α ?μπορο. Σε αυτ? το ?ρθρο θα σα? δ?σουμε τα σημαντικ?τερα tips για να αποφ?γετε την συνεργασ?α με ?ναν απατε?να πωλητ?.

Σημ?δια που θα πρ?πει να σα? κ?νουν να ε?στε δ?σπιστοι
  • Ε?ν στην πρ?τη σα? επαφ? σα? ρωτ?σει για ποιο αυτοκ?νητο συγκεκριμ?να ενδιαφ?ρεστε, τ?τε το πιο πιθαν?ν ε?ναι να πρ?κειται για ?μπορο ο οπο?ο? προσπαθε? να πουλ?σει το αυτοκ?νητο ω? ιδι?τη? για μεγαλ?τερο κ?ρδο?.
  • Ε?ν σα? μιλ?ει συνεχ?? και σα? αποσπ?ει την προσοχ? ?σο εσε?? προσπαθε?τε να ελ?γξετε το αυτοκ?νητο που σα? ενδιαφ?ρει, θα ?χει τον λ?γο του.
  • Ε?ν σα? πι?ζει να του απαντ?σετε ε?ν σα? ενδιαφ?ρει το ?χημα ? ?χι με την πρ?φαση πω? ?χει και πολλ?? ακ?μα προσφορ?? σε αναμον?.
  • Ε?ν η ?δεια κυκλοφορ?α? ε?ναι σε διαφορετικ? ?νομα απ? εκε?νου που σα? το παρουσι?ζει.
  • Ε?ν ανακαλ?πτετε κατ? την επιθε?ρηση σα? ζημι?? που ε?χε αποφ?γει να σα? επισημ?νει νωρ?τερα ο ?διο?.
?
Π?? θα ανακαλ?ψετε ε?ν ?χει κρυμμ?νε? βλ?βε?
Ο μοναδικ?? αξι?πιστο? τρ?πο? για να ανακαλ?ψετε τα π?ντα γ?ρω απ? το αυτοκ?νητο, ε?ναι να πραγματοποι?σετε ?ναν σχολαστικ? και πραγματικ? ενδελεχ? ?λεγχο. Π?ρτε το χρ?νο σα?, π?ρτε μαζ? ?ναν φ?λο που να ?χει γν?σει? επ? του θ?ματο? και ΠΑΝΤΑ να ελ?γχετε το αυτοκ?νητο στο φω? τη? ημ?ρα?. Ε?ν ε?ναι παρκαρισμ?νο αν?μεσα σε ?λλα, ζητ?στε να μετακινηθε? σε θ?ση που να ?χετε πλ?ρη οπτικ? πρ?σβαση και εννοε?ται δεν ασχολε?στε στιγμ?, ε?ν δεν ε?ναι καλ? πλυμ?νο.
Ελ?γξτε σχολαστικ? για πιθαν? ?χνη απ? σπρ?ι βαφ?? και διαφορ?? στο χρ?μα. Στ?χο? ε?ναι το βερν?κι να ε?ναι ομοι?μορφο και χωρ?? διακυμ?νσει?. Πραγματοποιε?στε οπτικ? επιθε?ρηση στα κεν?, στα φ?τα, τα ελαστικ? και του? δ?σκου? των φρ?νων. Ελ?γξτε στη συν?χεια τη στ?θμη των υγρ?ν και παρατηρ?στε στο οδ?στρωμα για τυχ?ν λεκ?δε?.Στο εσωτερικ?
Στο εσωτερικ? τα πρ?γματα ε?ναι κ?πω? πιο ε?κολα. Για αρχ? εμπιστευτε?τε τη μ?τη σα? και σε περ?πτωση που σα? μυρ?σει μο?χλα μην ασχοληθε?τε περετα?ρω, απλ? αφ?στε το. Ελ?γξτε φυσικ? την κατ?σταση τη? καμπ?να? για φθαρμ?να σημε?α, λεκ?δε? και την κατ?σταση του μοχλο? ταχυτ?των με απ?τερο σκοπ? ?το μ?γεθο? των φυσιολογικ?ν φθορ?ν να ταιρι?ζουν λογικ? με τα χιλι?μετρα που γρ?φει το κοντ?ρ.
?

Τι να προσ?ξετε κατ? τη δι?ρκεια εν?? test drive
Απαρ?βατο? ν?μο?. Ποτ? μην αγορ?σετε μεταχειρισμ?νο ?χημα πριν το κ?νετε ?να σχολαστικ? test drive. Κατ? τη δι?ρκεια αυτο?, δ?στε ιδια?τερη προσοχ? στον ?χο του κινητ?ρα, στην ανταπ?κριση του γκαζιο? – φρ?νου αλλ? και την πληροφ?ρηση που σα? δ?νει το τιμ?νι. Ελ?γξτε ?λα τα φ?τα να λειτουργο?ν, κλιματισμ?, υαλοκαθαριστ?ρε? και φυσικ? το σ?στημα infotainment.
  • Οδηγε?στε το σε ανοικτ? δρ?μο και με ταχ?τητε? π?νω απ? 110χλμ./?ρα ?στε να δε?τε το τιμ?νι, τι? αναρτ?σει? και τα φρ?να.
  • Ελ?γξτε την ρεζ?ρβα και τα απαρα?τητα εργαλε?α.
  • Ελ?γξτε το φ?λτρο α?ρα. Ε?ν ε?ναι σε κακ? κατ?σταση, τ?τε μ?λλον το αυτοκ?νητο ?χει καιρ? να π?ει συνεργε?ο.
  • Ε?ν εντοπ?σετε κ?ποια ζημι? μπορε?τε ? να ζητ?σετε να αλλαχθε? πριν απ? την αγοραπωλησ?α ? να μειωθε? το ποσ? απ? την τιμ? αγορ??.
?


Γιατ? να προτιμ?σετε τα μετρητ?
Η πιο safe επιλογ? ε?ναι ξεκ?θαρα αυτ? των μετρητ?ν. Ο λ?γο? ε?ναι πω? μπορε?τε την στιγμ? που θα πληρ?σετε, να παραλ?βετε στο χ?ρι τα κλειδι? του αυτοκιν?του αποφε?γοντα τον κ?νδυνο του ψηφιακο? χρ?ματο?. Δεν ε?ναι λ?γε? οι φορ?? που υποψ?φιοι αγοραστ?? ε?δαν το αυτοκ?νητο και πε?στηκαν να κ?νουν ψηφιακ? πληρωμ? και δεν το ξαναε?δαν ποτ?, ο?τε αυτ? ο?τε τα λεφτ? του?. Προτιμ?στε να πραγματοποι?σετε με μετρητ? την συναλλαγ? σε δημ?σιο χ?ρο και με ?ναν φ?λο σα? μαζ? γιατ? ποτ? δεν ξ?ρετε τι? προθ?σει? του ?λλου.


.
Για να ολοκληρωθε? σωστ? η διαδικασ?α οφε?λει να υπ?ρχει βεβα?ωση ΚΤΕΟ, χαρτ? απ? την εφορ?α που να αποδεικν?ει πω? ?χουν πληρωθε? ?λα τα τ?λη, παρ?βολο τη? τρ?πεζα? και φυσικ? παρουσ?α και τον δ?ο σε ΚΕΠ ? Υπουργε?ο. Ε?ν οποιοδ?ποτε απ? τα παραπ?νω λε?πει, δεν μπορε? να πραγματοποιηθε? η συναλλαγ?.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频