Η BMW του ?Μαφι?ζου?

Διαβ?στηκε απ? 5497 αναγν?στε? - 29/10/2020

Η αμαξ?ρα των 90s. Στα τ?λη του 80 και στη ανατολ? του 90 οι BMW στην χ?ρα μα? ?ταν πραγματικ? για λ?γου?! Χαρακτηριστικ? ?ταν το ?πα?ξιμο? των φ?των ?ταν συναντι?ταν 2 BMW στον δρ?μο. Επιστρ?φουμε στο παρελθ?ν και θυμ?μαστε ?να πραγματικ? αυτοκ?νητο. Την BMW 5 E34!

 
 

BMW : Ολοκληρωμ?νε? λ?σει?, υψηλο? επιπ?δου υπηρεσ?ε? Aftersales!

Στι? αρχ?? του 1988 παρουσ?ασε η BMW το μεγ?λο τη? sedan το οπο?ο αντικατ?στησε την Ε28, που πλ?ον ε?χε αρκετ? χρ?νια στην αγορ?. ?πω? κ?θε BMW, ?τσι και η ν?α δι?θετε κορυφα?α ποι?τητα, μεγ?λου? χ?ρου? και φυσικ? επιδ?σει? που δεν ε?χαν αντ?παλο.Ο σχεδιαστ?? Claus Luthe, θα πρ?πει να ε?ναι πολ? υπερ?φανο? για το αποτ?λεσμα για δ?ο λ?γου?, πρ?τον γιατ? ?χει π?ραση ακ?μα και σ?μερα μια? και φα?νεται αν?γγιχτη απ? τον χρ?νο, και φυσικ? για τι? 1.333.412 πωλ?σει?!
Νο?μερο που ακ?μα και σ?μερα με δυσκολ?α καταφ?ρνουν να το φτ?σουν, π?σο μ?λλον αν αναλογιστο?με την τιμ? αλλ? και την εποχ? τη? 5?ρα? Ε34. Η σειρ? 5 ε?χε σημει?σει το εντυπωσιακ? συντελεστ? οπισθ?λκουσα? 0,30, που ακ?μα και εν ?τη 2019 ε?ναι μια πολ? καλ? τιμ?.?ταν διαθ?σιμη και σε station wagon, εν? υπ?ρχε μεγ?λη ποικιλ?α κινητ?ρων που ξεκινο?σαν απ? 1.800 κ.εκ. με 113 ?ππου? και ?φτανε τα 3,795 κεκ με 340 ?ππου? στην ?κδοση Μ5. Κατ? κ?ριο λ?γο, η 5?ρα ?ταν πισωκ?νητη, ?μω? απ? το 1991 μπορο?σε να παραγγελθε? και ω? τετρακ?νητη. Στι? αρχ?? του ?90 ?ρχισαν οι αυτοκινητοβιομηχαν?ε? να πα?ρνουν σοβαρ? την ενεργητικ? και παθητικ? ασφ?λεια, κ?τι που μ?χρι πρ?τινο? ?ταν ?γνωστε? λ?ξει?. Φυσικ? η BMW εφοδ?ασε το μεγ?λο τη? μοντ?λο με ?λα τα καινοτ?μα τ?τε καλο?δια. ?λε? οι εκδ?σει? απ? το 1988 ?ταν εφοδιασμ?νε? με ABS και 3 χρ?νια αργ?τερα μπορο?σε να τοποθετηθε? σ?στημα traction control.Πρωτοποριακ? ?ταν και στα συστ?ματα παθητικ?? ασφ?λεια? μια? και ?φερε ω? ?ξτρα αερ?σακο οδηγο? και αργ?τερα συνοδηγο?, εν? στην ?λλη πλευρ? του Ατλαντικο?, οι αερ?σακοι ?ταν στον βασικ? εξοπλισμ?.Το πλα?σιο δι?θετε ζ?νε? ελεγχ?μενη? παραμ?ρφωση?, πλευρικ?? μπ?ρε? ασφαλε?α? στι? π?ρτε? αλλ? και στον κλωβ? ασφαλε?α?. Ο βασικ?? κινητ?ρα? ?ταν τετρακ?λινδρο? 1800 κ.εκ. και αποτελο?σε την entry level ?κδοση στον κ?σμο τη? μεγ?λη? BMW. Οι μεγαλ?τεροι κινητ?ρε? ?ταν ?λοι 6κ?λινδροι, ?καιγαν αρκετ?, αλλ? ?διναν πολ? καλ?? επιδ?σει? στο μεγ?λο οικογενειακ?. Κανε?? δεν μπορο?σε να φτι?ξει ?ναν 6λ?λινδρο σε σειρ? τ?σο τελειοποιημ?νο ?σο τη? BMW.?Αποδε?χθηκε αρκετ? αξι?πιστο, ειδικ? οι κινητ?ρε? τη? Μ50, μια? και δεν αναφ?ρθηκαν σοβαρ?? βλ?βε?. Υπ?ρχουν αναφορ?? για ελαττωματικ?? αντλ?ε? νερο? και ρωγμ?? στον θερμοστ?τη. 31 χρ?νια μετ? την παρουσ?ασ? τη?, εξακολουθε? να συναρπ?ζει και να συγκινε?. Δεν ε?ναι λ?γοι αυτο? που ακ?μα και σ?μερα θα ?θελαν να την ?χουν στο γκαρ?ζ του?, εν? λ?γω τη? διαχρονικ?τητα? τη? σχεδ?αση?, αναμ?νεται να ε?ναι ενδιαφ?ρουσα για πολλ? χρ?νια ακ?μα.

?
Τεχνικ? χαρακτηριστικ? BMW 525i (1995)
Κινητ?ρα? Εξακ?λινδρο? σε σειρ?
Μ?γεθο? (κεκ) 2494
Ιπποδ?ναμη (Ps/σ.α.λ) 192/5,900
Ροπ? (Nm/σ.α.λ) 250/4,200
Τελικ? (χλμ/?ρα) 230
0-100 (δλ) 8,6
Κιβ?τιο 5?ρι
Μετ?δοση Π?σω
Β?ρο?(?δειο) 1525 κιλα
Καταν?λωση (λτ./100χλμ) 12
Διαστ?σει? (Μ.Π.Υ) 4720/1757/1412
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频