Ωδ? στην ?νεση: Η Υδροπνευματικ? αν?ρτηση τη? Citroen

Διαβ?στηκε απ? 7081 αναγν?στε? - 21/7/2020

H Citroen C5 ε?ναι το τελευτα?ο αυτοκ?νητο που εφοδι?ζεται με την δι?σημη υδροπνευματικ? αν?ρτηση τη? Citroen και το καθιστ? ορ?σημο στην ιστορ?α τη? Γαλλικ?? εταιρ?α?. Εμε?? το φ?ρνουμε δ?πλα σε δυο αυτοκ?νητα ?σταθμο??? τη? στη ?νετη ιστορ?α τη? εταιρε?α?.

 
 
Το μεσα?ο σεντ?ν συναντ? δ?ο δι?σημου? συγγενε?? του. Την θρυλικ? θε? DS και το πολυτελ?? C6 που θ?λησε να μπει στην μ?τη των Γερμαν?ν στην μεγ?λη κατηγορ?α. Δ?πλα στην ?θε?? η C5 μοι?ζει ?να απλ? αυτοκ?νητο αλλ? φυσικ? δεν ε?ναι ?τσι. ?χουν κ?τι κοιν? που εν?νει το 1955 με το σ?μερα και αυτ? δεν ε?ναι ?λλο φυσικ? απ? την υδροπνευματικ? αν?ρτηση.Αντ? των συμβατικ?ν ελατηρ?ων και αμορτισ?ρ, τοποθετ?θηκαν σφα?ρε? γεμ?τε? με ?ζωτο και υγρ? που απορροφο?ν κ?θε ε?δου? ανωμαλ?α πριν περ?σει στην καμπ?να. Καταπ?νει με τ?τοια ?νεση ?λε? τι? ανωμαλ?ε? του δρ?μου που θα σε κ?νει να νομ?σει? ?τι τελικ? ο δ?μο? το π?ρε απ?φαση τελικ? και ?στρωσε καινο?ργια ?σφαλτο. Ο στ?χο? φυσικ? ε?ναι η καλ?τερη δυνατ? ?νεση για του? επιβ?τε? αλλ? ταυτ?χρονα και η ?ριστη οδικ? συμπεριφορ?.
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频