Ποιε? οι διαφορ?? εν?? Lada Niva του 2012 με ?να του 1976?

Διαβ?στηκε απ? 4359 αναγν?στε? - 14/9/2020

Εξετ?ζουμε σαν μεταχειρισμ?νο ?να γερμανικ? Lada Niva του 2012. Με ελ?χιστε? διαφορ?? απ? το μακριν? 1976, παραμ?νει ?να απ? τα πιο σκληροτρ?χηλα off road που κατασκευ?στηκαν ποτ?..

 
 
Υπ?ρχουν αυτοκ?νητα που αν θελ?σει? να τα δοκιμ?σει? ?πω? τα υπ?λοιπα σ?γουρα θα τα αδικ?σει? και αυτ? γιατι προσφ?ρουν κ?τι ξεχωριστ?.
?να τ?τοιο αυτοκ?νητο ε?ναι το Lada Niva..?
Συναρμολογ?θηκε πρ?τη φορ? το 1976 στην Ρωσ?α και απ? τ?τε ?χουν με?νει σχεδ?ν τα π?ντα ?δια. Το 1995 ?φερε ν?α μηχανικ? σ?νολα και ανασχεδιασμ?να φωτιστικ? σ?ματα, το 2010 ?λλαξαν τα φλ?? εν? το 2015 ?λλαξαν σχ?μα στου? προφυλακτ?ρε?.Απ? το 1976 μ?χρι σ?μερα ?χουν προστεθε? δι?φορε? σ?γχρονε? ευκολ?ε? ?πω? υδραυλικ? τιμ?νι αλλ? ηλεκτρικ? παρ?θυρα ? καθρ?φτε? δεν θα βρε?τε. Μην ψ?ξετε για αερ?σακου? ? ESP π?σο μ?λλον για οθ?νε? και συστ?ματα multimedia. Ο λ?γο? που κατασκευ?στηκε αυτ? το μοντ?λο ε?ναι σαφ??, να μεταφ?ρει επιβ?τε? στην πιο απομακρυσμ?νη γωνι? τη? Σιβηρ?α?.?Αυτ? που μετρ?ει ε?ναι ?τι μπορε? να γκρεμ?ζει βουν? με την μ?νιμη τετρακ?νηση, το κλειδωμ?νο διαφορικ? με τι? κοντ?? σχ?σει? και τα ελαστικ? που κ?νουν ακ?μα και τα τρακτ?ρ να τα ζηλε?ουν. Μ?νο ω? τ?τοιο ?χημα μπορε? να αξιολογ?θε? και να καταφ?ρει να π?ρει ?ριστα.

?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频