6 φωτογραφ?ε? ?

Ποιο μεταχειρισμ?νο Roadster να αγορ?σω?

Διαβ?στηκε απ? 15350 αναγν?στε? - 15/10/2020

Υπ?ρχουν μεταχειρισμ?να αυτοκ?νητα, που προκαλο?ν μ?νο λ?γα προβλ?ματα αλλ? προσφ?ρουν μεγ?λη χαρ?; Εμε?? συνιστο?με αυτ? τα τρ?α διαφορετικ? roadster, που εντυπωσι?ζουν με τη μακροχρ?νια αντοχ? του?.

 
 
Αν ψ?χνετε για ?να αξι?πιστο μεταχειρισμ?νο αυτοκ?νητο, που δε θα προκαλε? πονοκεφ?λου? για ?σο το δυνατ?ν περισσ?τερο χρ?νο, ε?ναι αδ?νατο να αγνο?σετε αυτ? τα τρ?α διαφορετικ? μοντ?λα. Αυτ? τα μοντ?λα δεν ε?ναι αποκλειστικ? premium, αφο? μ?σα σε αυτ?, που ?χουμε επιλ?ξει, υπ?ρχουν και προσιτ?? προτ?σει?. Η?AUTO BILD σ?? παρουσι?ζει ποια μοντ?λα τη? κατηγορ?α? συνιστ?νται ω? μεταχειρισμ?να και συγκαταλ?γονται στου? υποδειγματικο??... μαθητ?? του TÜV.Mercedes SLK
Η Mercedes SLK μπορο?με να πο?με ?τι ε?ναι μια περ?πτωση σχεδ?ν ?σ?γουρα λεφτ?? για του? αγοραστ?? μεταχειρισμ?νων αυτοκιν?των. Το roadster, το οπο?ο κατασκευαζ?ταν απ? το 1996, ε?ναι μια μικρ?τερη και πιο προσιτ? ?κδοση τη? Mercedes SL. Η τρ?τη γενι? τη? ε?ναι διαθ?σιμη απ? το 2011, εν? απ? το 2016 μετονομ?στηκε σε "Mercedes SLC". Ωστ?σο, αν ψ?χνετε το κομψ? roadster απ? κ?ποιον προηγο?μενο ιδιοκτ?τη, δε χρει?ζεται να επιλ?ξετε ?να μοντ?λο μια? συγκεκριμ?νη? γενι?? ? να επιδι?ξετε να αν?κει σε μια συγκεκριμ?νη ηλικιακ? ομ?δα, καθ?? η SLK θεωρε?ται σχεδ?ν... αι?νια. Τεχνολογικ? δεν προκαλε? ποτ? σοβαρ? προβλ?ματα στο TÜV και διατηρε? π?ντα μεγ?λη απ?σταση απ? το μ?σο ?ρο των βλαβ?ν, που παρουσι?ζονται. Το μ?νο μειον?κτημ? του ε?ναι -τελικ?- η τιμ?, αφο? για την SLK (τ?που R172), που κατασκευαζ?ταν απ? το 2011, θα πρ?πει να ?χετε υπ?ψη σα? (στη Γερμαν?α) ?ναν προ?πολογισμ? τη? τ?ξη? των τουλ?χιστον 25.000 ευρ?. Ο προκ?τοχ?? του (τ?πο? R171), που κατασκευαζ?ταν απ? το 2004 ?ω? το 2011, ε?ναι διαθ?σιμο? στην αγορ? απ? 9.000 ευρ?.BMW Z4?
Απ? τα τ?λη του 2018 η BMW διαθ?τει στο αγοραστικ? κοιν? την τρ?τη γενι? τη? εμβληματικ?? Z4. Β?βαια, εξαιτ?α? του υψηλο? κ?στου? τη? ω? καινο?ργια, η Z4, η οπο?α ζυγ?ζει περισσ?τερο απ? 1,4 τ?νου?, δεν ε?ναι προσιτ? για ?λου?. Με ?ναν προ?πολογισμ? τουλ?χιστον 15.000 ευρ? (στη Γερμαν?α), ?μω?, μπορε?τε σ?μερα να αποκτ?σετε τον προκ?τοχ? τη? (τ?πο? E89, που κατασκευαζ?ταν απ? το 2009 ?ω? το 2016), ο οπο?ο? ε?ναι τεχνολογικ? απ?λυτα πειστικ??. Κατ? τη δι?ρκεια τη? κ?ρια? επιθε?ρηση? του TÜV, ξεχωρ?ζει χ?ρη στην ?λλειψη βλαβ?ν. Η λειτουργ?α των φρ?νων και του χειρ?φρενου ε?ναι καλ?τερη σε σχ?ση με του μ?σου ?ρου, κ?τι που ισχ?ει επ?ση? για τα δισκ?φρενα και το τιμ?νι. Η εξ?τμιση παραμ?νει για μεγ?λο χρονικ? δι?στημα επ?ση? στεγαν? και οι ελεγκτ?? του TÜV επισυν?πτουν απ?λεια λαδιο? στη Z4 λιγ?τερο συχν? σε σχ?ση με ?λλα αυτοκ?νητα αυτ?? τη? ηλικ?α?.Mazda MX-5?
Κομψ?, προσιτ? και ?να απ? τα roadster με τι? περισσ?τερε? πωλ?σει? στον κ?σμο, καθ?? το Mazda MX-5 διαθ?τει μια μεγ?λη β?ση υποστηρικτ?ν. Το διθ?σιο μοντ?λο βρ?σκεται σ?μερα στην τ?ταρτη γενι? του. Ωστ?σο, αν θ?λετε ?ναν αξι?πιστο σ?ντροφο με περ?που 5.000 ευρ? (στη Γερμαν?α), μπορε?τε να ρ?ξετε μια ματι? στο MX-5 (τ?που NC), που κατασκευαζ?ταν ω? το 2014. Οι ελεγκτ?? του TÜV κ?νουν στην ουσ?α αναφορ? μ?νο στα ελατ?ρια και τα αμορτισ?ρ σε αυτ? το roadster. Η αν?ρτηση και το τιμ?νι πε?θουν με την αξιοπιστ?α και τη σωστ? λειτουργ?α του?, κ?τι που ισχ?ει ακ?μα και για τα παλαι?τερα μοντ?λα.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频