124 φωτογραφ?ε? ?

Ποιο? κατασκευ?ζει τα πιο αξι?πιστα αυτοκ?νητα;

Διαβ?στηκε απ? 136788 αναγν?στε? - 15/10/2020

Π?σο καλ? και ανθεκτικ? αποδεικν?ονται τα αυτοκ?νητα των δοκιμ?ν στα test διαρκε?α?, στα οπο?α διαν?ουν π?νω απ? 100.000 km; Παρουσι?ζουμε με τη σειρ? ?λα τα μοντ?λα, που π?ρασαν απ? αυτ?ν την απαιτητικ? δοκιμασ?α απ? το 2014 και μετ?!

 
 
Π?σο αξι?πιστα ε?ναι τα αυτοκ?νητ? μα?, που χρησιμοποιο?νται καθημεριν? και, μ?λιστα, μ?σα σε αντ?ξοε? -κυρ?ω? γι αυτ?- συνθ?κε?. Μ?σα σε ?να χρονικ? δι?στημα, που διαρκε? απ? ?να ?ω? τρ?α χρ?νια, τα αυτοκ?νητα των δοκιμ?ν μα? διαν?ουν 100.000 χιλι?μετρα. Κ?θε βλ?βη και οποιαδ?ποτε δυσλειτουργ?α καταγρ?φεται απ? του? δοκιμαστ??-οδηγο?? και, φυσικ?, επηρε?ζει την τελικ? βαθμολογ?α. Επιπλ?ον, σημαντικ? ρ?λο ?πα?ζει? και η κατ?σταση στην οπο?α βρ?σκεται το εκ?στοτε αυτοκ?νητο ?πειτα απ? τη συμπλ?ρωση των 100.000 χιλιομ?τρων. Προκειμ?νου αυτ? να κριθε? με τον καλ?τερο τρ?πο, το αυτοκ?νητο στο τ?λο? τη? δοκιμ?? αποσυναρμολογε?ται απ? του? ειδικο?? τη? DEKRA και ελ?γχεται για κ?θε ε?δου? φθορ??.

??ριστα? για το SEAT Ateca
Ο νε?τερο?... απ?φοιτο? του test αντοχ?? ε?ναι το SEAT Ateca. Το ισπανικ? μοντ?λο ?φτασε στα 100.000 χιλι?μετρα χωρ?? αποτυχ?ε? ? βλ?βε?. Ωστ?σο, ?ναν αρνητικ? βαθμ? απ?σπασε παρ?λ αυτ?, για τα καθ?σματ? του. Εδ? φα?νεται πω? η SEAT ?κανε... οικονομ?α σε σ?γκριση με τα αντ?στοιχα μοντ?λα απ? το Wolfsburg (δηλαδ? των Volkswagen), αφο? ?πειτα απ? ταξ?δια μεγ?λη? δι?ρκεια? αρκετο? οδηγο? παραπον?θηκαν για π?νο στην πλ?τη του?. Ωστ?σο, μ?νο ?να σημε?ο αποτυχ?α? δεν ?ταν ικαν? να στερ?σει τον καλ? βαθμ? απ? το SEAT, που στο τ?λο? π?ρε ??ριστα?. Π?ντω?, ο λ?γο? γ?νεται εδ? για ?να μ?νο προσωριν? αποτ?λεσμα. Στην πραγματικ?τητα το Ateca ?πρεπε να ολοκληρ?σει τη δοκιμ? μετ? απ? 100.000 χιλι?μετρα. Αλλ?, στη συν?χεια, κι εν? ε?χε ?δη προγραμματιστε? η αποσυναρμολ?γηση στα κεντρικ? γραφε?α τη? SEAT στο Martorell, ο... κορωνο??? ?κανε την Ισπαν?α απρ?σιτη για εμ??. Το Ateca, συνεπ??, συνεχ?ζει να διεξ?γει το test αντοχ??, συλλ?γοντα? επιπλ?ον χιλι?μετρα. ?στω και μ αυτ? το ενδι?μεσο αποτ?λεσμα, ?μω?, το SUV ε?ναι ?δη πολ? μπροστ? στην κατ?ταξη ?λων των δοκιμ?ν μα? διαρκε?α?. Σε αυτ?ν ?χουμε συμπεριλ?βει το σ?νολο των αποτελεσμ?των απ? το 2014, στι? δοκιμ??, που συμμετε?χαν π?νω απ? 60 αυτοκ?νητα. Με δεδομ?νο, ?μω?, ?τι τα αυτοκ?νητα μεταξ? 2000 και 2014 βαθμολογο?νταν με διαφορετικ? κριτ?ρια, αυτ? ?χουν π?ρει τη θ?ση του? στη δικ? του? κατ?ταξη.Με αυτ?ν τον τρ?πο δοκιμ?ζει το AUTO BILD
Στα αυτοκ?νητα δεν ε?ναι τ?ποτα εξασφαλισμ?νο, καθ?? η κυκλοφορ?α με το σ?στημα stop&go στι? μεγαλουπ?λει? λαμβ?νεται υπ?ψη εξ?σου πολ? με την π?εση που δ?χεται το αυτοκ?νητο, για παρ?δειγμα με το γκ?ζι στο π?τωμα στον αυτοκινητ?δρομο ? κατ? τη ρυμο?λκηση φορτ?ου στα βουν?. ?μω?, το αγχωτικ? καθημεριν? test ε?ναι μ?νο η μ?α πλευρ? τη? δοκιμ?? αντοχ??. Το AUTO BILD αξιολογε? επ?ση? την τεχνολογικ? κατ?σταση των δοκιμαστικ?ν αυτοκιν?των κατ? την τελικ? επιθε?ρηση. Η αποσυναρμολ?γηση αποκαλ?πτει π?σο προσεκτικ? κατασκευ?ζεται και συναρμολογε?ται ?να αυτοκ?νητο: το ?χημα αποσυντ?θεται εντελ?? και κ?θε εξ?ρτημα εξετ?ζεται προσεκτικ?. Μετρ?νται οι διαδρομ?? των κυλ?νδρων, εν? ακ?μα και η πιο κρυφ? κοιλ?τητα στο αμ?ξωμα ελ?γχεται για ζημι? απ? σκουρι? με ?να ενδοσκ?πιο. Απ? του? ειδικο?? δεν ξεφε?γει το παραμικρ? ?χνο? φθορ??. Επιπλ?ον, οι εμπειρ?ε? καθημεριν?τητα? τη? ομ?δα? δοκιμ?ν μα? ενσωματ?νονται στην τελικ? αξιολ?γηση. Δε?τε στον παρακ?τω π?νακα ποια κριτ?ρια διαμορφ?νουν τελικ? τη βαθμολογ?α.

?
Αξιολ?γηση στα test διαρκε?α?: ?τσι αντιστοιχ?ζονται οι αρνητικο? βαθμο?
Αξιοπιστ?α
Ακινητοπο?ηση οχ?ματο? λ?γω βλ?βη? 15 αρνητικο? βαθμο?
Βλ?βε? στον κινητ?ρα και το κιβ?τιο ταχυτ?των 15 αρνητικο? βαθμο?
Φθορ? λειτουργικ?ν μερ?ν ? μερ?ν κινητ?ρα/κιβωτ?ου 5 αρνητικο? βαθμο?
Απρογραμμ?τιστη, σ?ντομη επ?σκεψη στο συνεργε?ο 3 αρνητικο? βαθμο?
Απρογραμμ?τιστη, πολυ?μερη παραμον? στο συνεργε?ο 5 αρνητικο? βαθμο?
Βλ?βε? και ιδια?τερε? εργασ?ε? (ραδι?φωνο/σ?στημα πλο?γηση?/υγρ? κτλ.) 2 αρνητικο? βαθμο?
Μικροβλ?βε? (λ?μπε? κτλ.) 1 αρνητικ?? βαθμ??
Ποι?τητα διαρκε?α? (προκ?πτει απ? την αποσυναρμολ?γηση)
Αμ?ξωμα (διατ?ρηση, βαφ?, μοκ?τε?, επενδ?σει?) 0-5 αρνητικο? βαθμο?
Κινητ?ρα? (ισχ??, διαρρο??, κατακ?θια υγρ?ν, ?λεκ?δε??) 0-5 αρνητικο? βαθμο?
Κιβ?τιο ταχυτ?των (διαρρο??, τριβ??, κατ?ταση, συμπλ?κτη?) 0-5 αρνητικο? βαθμο?
Σ?στημα εξ?τμιση? (κατ?σταση, καταλ?τη?, στ?ριξη, πλ?κε? θωρ?κιση?) 0-5 αρνητικο? βαθμο?
Αν?ρτηση (?ξονε?, ελατ?ρια, σ?στημα διε?θυνση?, στ?ριξη) 0-5 αρνητικο? βαθμο?
Ηλεκτρικ? (καλ?δια, φι?, ηλεκτρονικ? διαχε?ριση, ασφ?λειε?) 0-5 αρνητικο? βαθμο?
Αξιολ?γηση ?καθημεριν?τητα?/οδ?γηση?
Προκ?πτει απ? τα σχ?λια των δοκιμαστ?ν στο ?βιβλ?ο του αυτοκιν?του? 0-10 αρνητικο? βαθμο?
0 βαθμο?: 1+; 1-4 βαθμο?: 1; 5-8 βαθμο?: 1-; 9-12 βαθμο?: 2+; 13-16 βαθμο?: 2 βαθμο?; 17-20 βαθμο?: 2; 21-24 βαθμο?: 3+; 25-28 βαθμο?: 3; 29-32 βαθμο?: 3-; 33-36 βαθμο?: 4+; 37-40 βαθμο?: 4; 41-44 βαθμο?: 4-; 45-48 βαθμο?: 5+, 49-52 βαθμο?: 5; 53-56 βαθμο?: 5-, π?νω απ? 57 βαθμο??: 6.

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频