8 φωτογραφ?ε? ?

Review Μεταχειρισμ?νου: Mercedes AMG A45

21/10/2020

Κομψ?, τετρακ?νητο, με εντυπωσιακ? ιπποδ?ναμη στα 360 ?λογα και προσιτ? κ?στο?. Αξ?ζει να εμπιστευτο?με το μεταχειρισμ?νο Mercedes-AMG Α 45;

 
 
Το Mercedes-AMG Α 45 φ?ρει τον τ?τλο του πιο μικρο? μοντ?λου στι? εκδ?σει? AMG τη? δημοφιλο?? γερμανικ?? αυτοκινητοβιομηχαν?α?. Προφαν?? β?βαια διαφ?ρει η απ?δοση και η προοπτικ? σε ?να αυτοκ?νητο που ?ρχεται απευθε?α? απ? την παραγωγ? συγκριτικ? με ?να μεταχειρισμ?νο οποιουδ?ποτε brand.
?
Γενικ?τερα, στην συζ?τηση για τα αυτοκ?νητα, κυριαρχο?ν συγκεκριμ?νε? προκαταλ?ψει? οι οπο?ε? πρ?πει να ξεκαθαρ?σουν. Επ? παραδε?γματι, ακο?με συχν? πω? οι Κορε?τε? δεν μπορο?ν να κατασκευ?σουν καλ? αυτοκ?νητα, η Volvo δημιουργε? μ?νο μοντ?λα τετρ?γωνου σχ?ματο? για λ?γου? ασφαλε?α?, οι οδηγο? τη? A-Class ε?ναι ηλικ?α? τουλ?χιστον 75 ετ?ν. Η εικ?να που ?χουμε απ? το πρ?το βενζινοκ?νητο διανθισμ?νο με automatic και trendy χρ?ματα τη? δεκαετ?α? του 1990 δεν ?χει καμ?α σχ?ση με το αυτοκ?νητο που εξετ?ζεται σ?μερα: μ?α A 45 AMG, η ναυαρχ?δα τη? τρ?τη? γενι?? A-Class απ? το 2013.


?
Η σειρ? που ?κανε αρχικ? την εμφ?νισ? τη? με την εσωτερικ? ονομασ?α W 176 δεν ?χει καμ?α ομοι?τητα με του? περ?φημου? προκατ?χου? τη? στην βασικ? τη? εμφ?νιση. Το concept των υπερυψωμ?νων καθισμ?των αντικαταστ?θηκε απ? ?να κλασικ?, αθλητικο? στοιχε?ου compact σχ?μα. Το μεγ?λο αστ?ρι στην μ?σκα του ψυγε?ου ?κανε σαφ? την στ?χευση του αντιπ?λου, τα Audi A3 και BMW 1 Series. Για την Mercedes το μ?το ?ο καλ?τερο? ? τ?ποτα? ?γινε ν?ημα στην καθημεριν?τητα τη? και η θυγατρικ? AMG αν?λαβε πολ? γρ?γορα την υποχρ?ωση να φ?ρει στην αγορ? ?να πραγματικ? sport αυτοκ?νητο.
?
?πω? ε?ναι λογικ? για ?να μοντ?λο ?κδοση? AMG το αποτ?λεσμα δεν ?ταν αμελητ?ο. Με ιπποδ?ναμη στα 360 ?λογα, το A 45 AMG 4Matic βρ?θηκε ?μεσα στην βιτρ?να τη? κατηγορ?α? των compact αυτοκιν?των. Αυτ? συν?βη πριν απ? επτ? χρ?νια, δι?τι η σειρ? W 176 ?δωσε την θ?ση τη? στην αναβαθμισμ?νη με 421 ?λογα W 177. Πλ?ον, βρισκ?μαστε στο σ?μερα στο οπο?ο οι φαν των A 45 περιμ?νουν... καρτερικ? μεταχειρισμ?να αυτοκ?νητα με κ?στο? περ?που 20.000 ευρ?? σε τιμ?? γερμανικ?? αγορ??.
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频