5 φωτογραφ?ε? ?

Review Mεταχειρισμ?νου: Nissan Qashqai 1.2 DIG-T

Διαβ?στηκε απ? 8834 αναγν?στε? - 3/7/2020

Η δε?τερη γενι? του Nissan Qashqai με το βενζινοκινητ?ρα τη? βασικ?? ?κδοση? περν? απ? το test των μεταχειρισμ?νων. Π?? τα π?γε το best seller που φημ?ζεται για την αξιοπιστ?α του;

 
 
Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΠΡΩΤΟΣ, εν? ο δε?τερο? ε?ναι απλ?... δε?τερο?. Αυτ? ε?ναι η... μο?ρα ?σων ?ρχονται δε?τεροι στη σειρ?. Αυτ? μπορε? να αφορ?, ?πω? στην περ?πτωσ? μα?, σε γενι?? αυτοκιν?των, αλλ? ακ?μα και στη σειρ? εμφ?νιση? των παιδι?ν: Το πρ?το παιδ? ε?ναι το... πρωτ?τοκο, αυτ? που κ?νει του? γονε?? του για πρ?τη φορ? ?μαμ?? και ?μπαμπ??, εν? το δε?τερο ε?ναι απλ? το... δε?τερο.
Στο θ?μα μα?, τ?ρα, το εικονιζ?μενο Qashqai προφαν?? δεν π?ρασε δ?σκολου? καιρο??. Φτ?σαμε σε αυτ? το συμπ?ρασμα στην ανυψωτικ? ρ?μπα, ?που το κ?τω μ?ρο? του αυτοκιν?του ?δειχνε τ?σο... παρθ?νο ?σο το υπ?λοιπο προσθιοκ?νητο SUV. Φα?νεται επ?ση? πω? το ιαπωνικ? μοντ?λο, εκτ?? του λευκο?... ποινικο? μητρ?ου του, ε?χε και ?να σχολαστικ? προηγο?μενο ιδιοκτ?τη, στον οπο?ο ?ταν αρκετ? η βασικ? βενζινοκ?νητη ?κδοση και η βασικ? εξοπλιστικ? εκδοχ?.

Σε αντ?θεση με το φωτογρ?φο μα?, που αγαπ?ει τι? επιδ?σει? και απ? το κ?θισμα του συνοδηγο? παραπονι?ταν για τα ?τουλ?χιστον 100 PS που ?λειπαν?. Με το Qashqai πλ?ρω? φορτωμ?νο, σ?γουρα δε θα ?θελε κανε?? να διαβε? απ? ορειν? περ?σματα, εφ?σον κινητ?ρα? ε?ναι ο μικρ?? τετρακ?λινδρο? των 1,2 λ?τρων. Β?βαια, απ? την ?λλη πλευρ?, ο οδηγ?? μπορε? να απολα?σει την οικονομ?α, καθ?? κατ? τη μ?τρηση τη? καταν?λωση? στο πλα?σιο των δοκιμ?ν του AUTO BILD, το Qashqai αρκ?στηκε σε λιγ?τερο απ? 7 λ?τρα super αμ?λυβδη?. Μ?λιστα, ?σοι κινο?νται κατ? κ?ριο λ?γο στο επαρχιακ? οδικ? δ?κτυο, μπορο?ν να καλ?ψουν τι? αν?γκε? του? με μια τιμ? καταν?λωση? 5 κ?μμα κ?τι λ?τρων!Σχετικ? με τον κινητ?ρα 1.2 DIG-T, ?μω?, ο οπο?ο? ε?ναι τοποθετημ?νο? σε πολλ? μοντ?λα τη? Nissan και τη? Renault, μπορε?τε να βρε?τε στο διαδ?κτυο πραγματικ?? ιστορ?ε? τρ?μου. Σε αυτ?? γ?νεται λ?γο? για φρικτ? καταν?λωση λαδιο? ακ?μα και σε σχεδ?ν ολοκα?νουργια οχ?ματα, συμπεριλαμβανομ?νων των σοβαρ?ν επακ?λουθων ζημι?ν, ?πω? ραγισμ?να τοιχ?ματα κυλ?νδρων και ?χτυπ?ματα? τη? καδ?να? του εκκεντροφ?ρου. Στην Αγγλ?α, ?που το Qashqai ε?ναι ?να απ? τα SUV, που σημει?νει τι? καλ?τερε? πωλ?σει? στην κατηγορ?α του, ακ?μα και η καθημεριν? εφημερ?δα "The Guardian" ?χει δημοσιε?σει μια ιστορ?α, στην οπο?α απεικονιζ?ταν μ?α ?γκυο? κυρ?α, ιδιοκτ?τρια εν?? Qashqai, που ποζ?ρει απογοητευμ?νη μπροστ? απ? μ?α ?κθεση τη? Nissan.Π?ντω?, και τα συνεργε?α στη Γερμαν?α επιβεβαι?νουν πω? υπ?ρχαν προβλ?ματα με τον κινητ?ρα. Ωστ?σο, η κατασκευ?στρια εταιρε?α δεν ?δειξε να προβληματ?ζεται και, προληπτικ?, κ?λεσε αυτοκ?νητα με του? επηρεαζ?μενου? κινητ?ρε? στα συνεργε?α, ?που ?γινε ενδοσκ?πηση κυλ?νδρων, εν? επιθεωρ?θηκαν και οι καδ?νε? χρονισμο?. Οι κατεστραμμ?νοι κινητ?ρε? αντικαταστ?θηκαν, η αυξημ?νη καταν?λωση λαδιο? αντισταθμ?στηκε απ? μια ενημ?ρωση λογισμικο? (software update), η οπο?α με?ωσε την υποπ?εση στον αυλ? εισαγωγ??. Εντωμεταξ?, τα περισσ?τερα απ? τα αυτοκ?νητα πιθαν?τατα ?χουν ?δη δεχθε? την ενημ?ρωση. Ταυτ?χρονα, εξακολουθε? να ισχ?ει ο εκτεταμ?νο? κανονισμ?? καλ?? θ?ληση? τη? Nissan, που προβλ?πει πλ?ρη κ?λυψη για συμπτωματικ?? ζημι?? ακ?μα και για δ?ο χρ?νια μετ? απ? τη λ?ξη τη? εγγ?ηση?. Υποδειγματικ? και απλ? - ?πω? το ?διο το Qashqai...Nissan Qashqai 1.2 DIG-T?
?το? κατασκευ??:?2015
Χιλι?μετρα στο οδ?μετρο:73.000 km
Τιμ?:?11.900 ευρ? (Γερμαν?α)
Καταν?λωση test: 6,8 l super αμ?λυβδη/100 km

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Το Qashqai ε?ναι παγκοσμ?ω? ?να απ? τα πιο δημοφιλ? SUV. Δεν υπ?ρχει αμφιβολ?α πω?, π?ρα απ? την ?λλειψη φινιρ?σματο?, το στιβαρ? ιαπωνικ? μοντ?λο δ?σκολα μπορε? να επικριθε?. Ο κατασκευαστ?? προσ?γγισε υποδειγματικ? τα προβλ?ματα λαδιο? του μικρο? βενζινοκινητ?ρα.?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频