6 φωτογραφ?ε? ?

Review ?ξι μεταχειρισμ?νων ηλεκτροκ?νητων: Αξ?ζουν;

Διαβ?στηκε απ? 1662 αναγν?στε? - 3/12/2020

?ξι δημοφιλ? και αποδοτικ? ω? καινο?ργια ηλεκτροκ?νητα μοντ?λα μπα?νουν στην ζυγαρι? και αξιολογο?νται σαν μεταχειρισμ?να. Π?σο καλ? ε?ναι;

 
 
Το πιο σημαντικ? συστατικ? σε ?να ηλεκτροκ?νητο μοντ?λο ε?ναι η μπαταρ?α. Η κατ?στασ? τη?, λοιπ?ν, ε?ναι επομ?νω? ο κινητ?ριο?… τροχ?? σε ?,τι αφορ? την τιμ? των μεταχειρισμ?νων ηλεκτρικ?ν οχημ?των. Για αυτ?ν το λ?γο, πρ?πει να ε?στε σ?γουροι για την κατ?σταση τη? μπαταρ?α?. Β?βαια, πολλ? ?χουν συμβε? τα τελευτα?α δ?κα χρ?νια απ? τεχνολογικ?? ?ποψη?. Τα νε?τερα ηλεκτρικ? αυτοκ?νητα εφοδι?ζονται με μπαταρ?ε?, που παρ?χουν σημαντικ? μεγαλ?τερη αυτονομ?α για το ?διο β?ρο?. ?τσι, αυτ? η εξ?λιξη οδηγε? σε εμφαν?? μεγ?λε? διαφορ?? τιμ?ν. Το β?βαιο ε?ναι πω? υπ?ρχουν καλ? μεταχειρισμ?να ηλεκτροκ?νητα με τιμ? μικρ?τερη των 10.000 ευρ?. Στην Ελλ?δα, π?λι, ο ενδιαφερ?μενο? αγοραστ?? μπορε? να τα βρει μ?νο ω? εισαγ?μενα σε εμπορ?ε? αυτοκιν?των. Αυτ? τα ηλεκτρικ? αυτοκ?νητα υπ?ρχαν και πριν απ? την ??ξαρση? τη? συγκεκριμ?νη? κατηγορ?α? και υπ?ρχει πολ? μεγ?λη πιθαν?τητα να τα εντοπ?σετε σε κ?ποιε? εκθ?σει?. Α? δο?με π?σο καλ? ?χουν αποδειχθε? στην Γερμαν?α, ?στε να υπολογ?σετε κι εσε?? σε τι τιμ?? θα καταφ?ρετε να τα βρε?τε στη χ?ρα μα?.
?
Tesla
Ε?ναι απ?στευτο αυτ?, που ?χει καταφ?ρει ο Elon Musk με την Tesla. Η start-up εταιρε?α του ε?ναι ασυναγ?νιστη σε ?,τι αφορ? το image τη? και την αφοσ?ωση, που δε?χνουν πελ?τε? τη? σε αυτ?ν. Μ?λιστα, αν και οι τιμ?? των αυτοκιν?των τη? ε?ναι υψηλ??, η ποι?τητα κατασκευ?? ε?ναι πολ? καλ?. Στην πρ?ξη, αυτ? ισχ?ει τουλ?χιστον με το αμ?ξωμα, καθ?? ?χουν ?δη προκ?ψει π?ρτε? με προβληματικ? τρ?πο ανο?γματο?, εισρο? νερο?, αεροδυναμικο? θ?ρυβοι, ?σχημα δι?κενα και δι?φορα ?λλα θ?ματα, που αφορο?ν στην ποι?τητα τη? κατασκευ??. Αντ?θετα, η τεχνολογ?α των Tesla παραμ?νει ανθεκτικ?. Με του? δικο?? τη? super φορτιστ?? και αυτονομ?α περ?που 500 χιλιομ?τρων, η Tesla παραμ?νει ακ?μα αχτ?πητη ?ω? σ?μερα. Ιδιαιτερ?τητε?: Αξι?πιστο δ?κτυο ταχε?α? φ?ρτιση?. Πολλ? οχ?ματα μπορο?ν να φορτ?ζονται δωρε?ν εφ ?ρου ζω??, αν?λογα με το συμβ?λαιο, που ?χει συναφθε? μεταξ? του κατ?χου και τη? εταιρε?α?.
?
E-GolfΑπ? το Golf 7η? γενι?? κυκλοφ?ρησαν δ?ο εκδ?σει? τη? ηλεκτροκ?νητη? εκδοχ?? του (e-Golf). Αυτ? με τα 115 PS, που ?ταν διαθ?σιμη μεταξ? 2014 και 2017, εφοδι?ζεται με μ?α μπαταρ?α τη? Panasonic, χωρητικ?τητα? 21,1 kWh. Η αυτονομ?α των 150 χιλιομ?τρων, που ανακο?νωνε η VW για αυτ? το μοντ?λο, ε?ναι ρεαλιστικ?. Στι? αρχ?? του 2017, ?μω?, ακολο?θησε η αναθεωρημ?νη ?κδοση των 136 PS, που εφοδιαζ?ταν με μπαταρ?α 31,5 kWh απ? τη Samsung. Χ?ρη στην καλ?τερη απ?δοση τη? ν?α? μπαταρ?α? και τη βελτιωμ?νη αεροδυναμικ?, ?ταν -και ε?ναι σε ?να μεταχειρισμ?νο e-Golf- εφικτ? να διανυθο?ν ?ω? και π?νω απ? 200 χιλι?μετρα. Η τεχνολογ?α γρ?γορη? φ?ρτιση? (με σ?νδεση CCS, δηλαδ? του συστ?ματο? συνδυασμ?νη? φ?ρτιση?) ε?ναι προαιρετικ? και για τα δ?ο. Το αναθεωρημ?νο μοντ?λο του e-Golf (facelift) ε?ναι πιο ακριβ?, καθ?? ξεκιν? (στη Γερμαν?α) απ? τα 19.500 ευρ?. Ιδιαιτερ?τητε?: κορυφα?α χαρακτηριστικ? οδ?γηση? και επ?πεδο ποι?τητα?, ρυθμιζ?μενη ?νταση αν?κτηση?, εξαιρετικ? αθ?ρυβο.
?
BMW i3Το i3 κατ?φερε να φ?ρει ει? π?ρα? τη δοκιμ? διαρκε?α? των 100.000 χιλιομ?τρων τη? AUTO BILD, αποσπ?ντα? το βαθμ? "3-". Ο λ?γο? για τη μη απ?σπαση μια? καλ?τερη? βαθμολογ?α? ?ταν μια βλ?βη (στα μπουζ? του θερμικο? κινητ?ρα, που αν?λαβε το ρ?λο του συστ?ματο? επ?κταση? τη? αυτονομ?α?), καθ?? και αρκετ? ελαττωματικ? καλ?δια φ?ρτιση?, που υποβ?θμισαν την απ?δοση/επ?δοση του ηλεκτροκ?νητου απ? τη Βαυαρ?α. ?πειτα απ? π?ντε χρ?νια κυκλοφορ?α?, στην μπαταρ?α ?χει απομε?νει ακ?μη το 82% τη? χωρητικ?τητα? τη? μπαταρ?α?. Ωστ?σο, ο κινητ?ρα? εσωτερικ?? κα?ση? χρει?στηκε συχν? να χρησιμοποιηθε? ω? ?επ?κταση αυτονομ?α?? (range extender). Τ?λο?, οι τρει? τ?ποι μπαταρι?ν (60, 94 και 120 Ah) εξασφαλ?ζουν στο i3 ρεαλιστικ?? τιμ?? αυτονομ?α? μεταξ? 120 και 250 χιλιομ?τρων. Ιδιαιτερ?τητε?: Εξαιρετικ? ελαφρ? χ?ρη στο αμ?ξωμα απ? ανθρακο?νε?, πολ? ε?χρηστο και ευχ?ριστο κατ? την οδ?γηση, διαθ?σιμο με επ?κταση αυτονομ?α?.
?
Nissan LEAFΤο LEAF ε?ναι ο πρ?δρομο? μεταξ? των ηλεκτρικ?ν αυτοκιν?των, εν? ?χει κατασκευαστε? ?δη περ?που μισ? εκατομμ?ριο φορ??! Απ? το τ?λο? του 2015, εκτ?? απ? την μπαταρ?α των 24 kWh, παρ?χεται και με μπαταρ?α 30 kWh, με την οπο?α ε?ναι δυνατ? μια αυτονομ?α τη? τ?ξη? ?νω των 200 χιλιομ?τρων ?ναντι των 145 με την πρ?τη. Σημαντικ? στοιχε?ο: Σε ορισμ?να μεταχειρισμ?να μοντ?λα, η μπαταρ?α απλ?? ενοικι?ζεται, με αποτ?λεσμα το συμβ?λαιο τη? ενοικ?αση? να πρ?πει να ληφθε? αν?λογα υπ?ψη (για παρ?δειγμα, η μπαταρ?α στοιχ?ζει στη Γερμαν?α 79 ευρ? το μ?να). Η δε?τερη γενι? (ZE1) παρουσι?στηκε το 2017, (απ? 21.000 ευρ?). Ιδιαιτερ?τητε?: το ηλεκτρικ? αυτοκ?νητο με τι? καλ?τερε? πωλ?σει? στον κ?σμο, πολ?? χ?ρο? στο εσωτερικ?.
?
Renault ZoeΤο Renault Zoe δε?χνει π?? η απλ? τεχνολογ?α τη? ηλεκτροκ?νηση? ωφελε? την αξιοπιστ?α. Εν? οι επ?νυμοι… συγγενε?? του στην ?δια φ?ρμα με κινητ?ρε? εσωτερικ?? κα?ση? προβληματ?ζονται ?λο και περισσ?τερο στα test διαρκε?α? τη? AUTO BILD, το μικρ? ηλεκτροκ?νητο μοντ?λο τα κατ?φερε σε μεγ?λο βαθμ? χωρ?? προβλ?ματα. Η μ?νη αφορμ? για κριτικ? ε?ναι η επιλογ? υλικ?ν ?απλ??? ποι?τητα? και η ?νεση τη? αν?ρτηση? κατ? την οδ?γηση, που κρ?νεται ?ξ?λινη?. Επιπλ?ον, εν? η αυτονομ?α με την μπαταρ?α των 22 kWh βρ?σκεται μ?λι? π?νω απ? τα 100 χιλι?μετρα, η ?κδοση με την μπαταρ?α των 43 kWh φτ?νει με ευκολ?α στα πραγματικ? 300! Ιδιαιτερ?τητε?: Χαμηλ? ?ξοδα και τιμ?, ωστ?σο η μπαταρ?α πρ?πει συν?θω? να ενοικι?ζεται ξεχωριστ?.

Opel AmperaΕ?ναι σαφ?? ?να απ? τα νε?τερα… ?παλι?? μοντ?λα μεταξ? των μεταχειρισμ?νων ηλεκτροκ?νητων προτ?σεων. Αν και το Ampera ε?ναι μ?λι? 8 ετ?ν, η πρ?ταση τη? Opel δε?χνει ξεκ?θαρα π?σο γρ?γορα εξελ?σσεται η τεχνολογ?α. Φυσικ?, οι π?ντε ?ρε? φ?ρτιση? για αυτονομ?α 40 ?ω? 80 χιλιομ?τρων δε?χνουν σ?μερα κ?τι το μ?λλον ξεπερασμ?νο. Παρ?λα αυτ?, εμε?? το συνιστο?με, επειδ? φτ?νει π?ντα στον προορισμ? του χ?ρη στην επ?κταση τη? αυτονομ?α? του (range extender), επειδ? η τεχνολογ?α του ε?ναι στιβαρ? και οι τιμ?? του κυμα?νονται σε ευχ?ριστα χαμηλ? επ?πεδο. Ιδιαιτερ?τητε?: Ανεξ?ρτητο σχεδιαστικ? στιλ, σε συνδυασμ? με το range extender ?χει αυτονομ?α 500 χιλιομ?τρων, τα μεταχειρισμ?να μοντ?λα ε?ναι προσιτ?.
?
Συμπ?ρασμα
Η τεχνολογ?α των ηλεκτρικ?ν αυτοκιν?των εξελ?σσεται ιδια?τερα γρ?γορα, εν? ?σο μεγαλ?τερη? ηλικ?α? ε?ναι τα εν λ?γω μοντ?λα, τ?σο μετ? απ? λ?γα χρ?νια εμφαν?ζονται κι?λα? στα θ?ματα των μεταχειρισμ?νων προτ?σεων, αφο? εξακολουθο?ν να ?χουν μεγ?λη ζ?τηση. Τα μεταχειρισμ?να BMW i3 ?ταν διαθ?σιμα πριν απ? λ?γα χρ?νια για περ?που 16.000 ευρ?, κ?τι που δεν ?χει αλλ?ξει σχεδ?ν καθ?λου μ?χρι σ?μερα. Σε μια δοκιμ? του Ampera το 2017 αναφ?ραμε ?τι τιμ?? του ξεκινο?ν απ? τα 10.000 ευρ?. Απ? τ?τε ακ?μα και τα μοντ?λα με τι? πιο μ?τριε? κριτικ?? ?χουν υποχωρ?σει το πολ? κατ? 1.000 ευρ?. Εκτ?? απ? τι? λαμπρ?? μελλοντικ?? προοπτικ??, η ανθεκτικ?τητα τη? απλ?? τεχνολογ?α? ?μιλ?? για τα μεταχειρισμ?να ηλεκτρικ? αυτοκ?νητα, καθ?? δεν προκαλο?ν καθ?λου προβλ?ματα.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频