5 φωτογραφ?ε? ?

Review μεταχειρισμ?νου: Audi Q7

23/10/2020

?να μεταχειρισμ?νο μοντ?λο διαχρονικ?? αξ?α? απ? πλευρ?? Audi, το Q7, στο ?μ?ξερ? μια? δοκιμ??. Π?? απαντο?ν στα δ?σκολα… ερωτ?ματ? μα? κινητ?ρα? και ηλεκτρονικ? του αυτοκιν?του;

 
 
?Το Audi Q7 ε?ναι μ?α κλασικ? μορφ? στι? εκδ?σει? του γερμανικο? κολοσσο?, μετρ?ντα? πλ?ον 14 χρ?νια κυκλοφορ?α? στι? αγορ??. ?να πρ?τη? γενι?? προ??ν τη? Audi που ξεχ?ριζε με το ?καλημ?ρα? για τον γαλβανισμ? του αμαξ?ματο?, την στρ?ση του δηλαδ? με ψευδ?ργυρο που το καθιστο?σε… αν?κητο αντ?παλο τη? σκουρι??.

?ταν εμφαν?στηκε στι? αντιπροσωπε?ε? το μακριν? 2006 τα ανταγωνιστικ? VW Touareg και Porsche Cayenne μετρο?σαν ?δη τ?σσερα ?τη παρουσ?α? με τα αντ?στοιχα λυμ?να προβλ?ματα, ειδικ? τα ηλεκτρονικ?? φ?σεω?. Π?νω στην τεχνολογ?α που τα δ?ο αυτ? μοντ?λα ε?χαν εισ?γει, βασ?στηκε και η μετ?πειτα κατασκευ? του Audi Q7. Οι μεταξ? του? διαφορ?? ε?χαν να κ?νουν με την με?ωση απ?σταση? απ? το ?δαφο? (παντ?? εδ?φου? παρ?μειναν τα VW και Porsche), καθ?? και στον περισσ?τερο διαθ?σιμο χ?ρο στο εσωτερικ? και το αμ?ξωμα του Audi, χ?ρη στο μακρ?τερο κατ? 15 εκατοστ? μεταξ?νιο. Αντ?στοιχα, το εξωτερικ? μ?κο? επεκτ?θηκε κατ? 30 εκατοστ?. Προστ?θηκε μια τρ?τη σειρ? καθισμ?των μ?νο στο Q7, με ?ξτρα χρ?ωση και αποκλειστικ? για επιβ?τε? παιδικ?? ηλικ?α?.


?
Στο αντικε?μενο τη? δοκιμ??, πρωταγωνιστ?? ?ταν ?να ??μπειρο? μεταχειρισμ?νο Audi Q7 με ηλικ?α ?νω των δ?κα ετ?ν και ιστορικ? περισσ?τερα απ? 100.000 χιλι?μετρα. Στην ελληνικ? αγορ? διαθ?σιμο σε ε?ρο? τιμ?ν κοντ? στι? 20 χιλι?δε? ευρ?. Το ?συχο προφ?λ που το διακρ?νει απομακρ?νει κ?θε σκ?ψη για sport στοιχε?ο. Εξ?λλου, ε?ναι εξοπλισμ?νο με εξακ?λινδρο κινητ?ρα και ?χι ?ναν 4,2 λ?τρων V8 diesel ? τον θρυλικ? V12 diesel των 5,9 λ?τρων που βλ?παμε σε ?λλε? περιπτ?σει? τη? ?δια? σειρ??. Σε κ?θε περ?πτωση, η εντυπωσιακ? ροπ? στα 1000 Nm παραμ?νει, με τον τρ?λιτρο turbodiesel V6 να συνιστ? για την εποχ? του μ?α πρωτοποριακ? τεχνολογικ? εξ?λιξη.
?
?σω? ?τσι εξηγε?ται και το π?? ?να μοντ?λο Audi Q7 θεωρε?ται ακριβ? στην συντ?ρηση και πιθαν?? αποκαταστ?σει? φθορ?ν του. Στον πολ?πλοκο κινητ?ρα του. Παραδε?γματο? χ?ρη, ιδια?τερη φροντ?δα χρει?ζονται οι σωλ?νε? σ?νδεση? με του? υαλοκαθαριστ?ρε? στου? οπο?ου? πρ?πει να β?ζουμε λιπαντικ? αν? τακτικ? χρονικ? διαστ?ματα, ειδ?λλω? θα καταστρ?ψουμε το πολ? ισχυρ? μοτ?ρ του υαλοκαθαριστ?ρα που βρ?σκεται μαζ? με τον κινητ?ρα στον μπροστιν? ?ξονα του αυτοκιν?του. Η πανοραμικ? ανοιγ?μενη γυ?λινη οροφ? και η ηλεκτρικ? λειτουργ?α τη? επηρεασμ?νη απ? τον χρ?νο ?σω? ?απλ?νεται? στραβ? ?ταν ανο?γει ε?τε ?χει βουλωμ?νε? υδρορρο??. Αν το Q7 διαθ?τει πρ?σβαση χωρ?? κλειδ?, οι αισθητ?ρε? στι? χειρολαβ?? των θυρ?ν ενδ?χεται επ?ση? να ε?ναι ελαττωματικο?.
?
Τεχνολογικ? χαρακτηριστικ?
τετρακ?νηση Μ?νιμη με αυτ?ματο κλε?δωμα κεντρικο? διαφορικο?
Διανομ? κ?νηση? τροχ?ν ε/π 40:60
Βοηθ?ματα οδηγο? Περιορισμ?? ολ?σθηση? μ?σω συστ?ματο? π?δηση?
Ground Reduction -
Κατασκευ? Ατσ?λινο αυτοφερ?μενο πλα?σιο
Μ / Π / Υ 5086/1983/1737 mm
Απ?σταση εδ?φου? 170-245 mm (με αεραν?ρτηση)
Χωρητικ?τητα ρεζερβου?ρ 100 λ
Β?ρο? ?δειο/ωφ?λιμο φορτ?ο Max.?3500/750 kg
Μ?γεθο? χ?ρου αποσκευ?ν 775-2035 λ.
?
Το μεγαλ?τερο ενδιαφ?ρον σε ?να αυτοκ?νητο συγκεντρ?νει π?ντοτε ο κινητ?ρα? και το αυτοκ?νητο τη? δοκιμ?? δεν αποτελε? εξα?ρεση, αλλ? δυστυχ?? για αρνητικο?? λ?γου?. Βασικ? πρ?βλημα το γεγον?? πω? ε?ναι ευ?λωτο σε ζημι?? σε αντ?θεση με ?λλα αυτοκ?νητα αντοχ?? που μετρο?ν στου? δρ?μου? ακ?μη και 300.000 χιλι?μετρα, με κα?σιμο ε?τε βενζ?νη ε?τε diesel. Για ιδιοκτ?τε? Q7 τα κ?στη αποκατ?σταση? φθορ?ν κινητ?ρα ε?ναι μεγ?λο?... π?νο?. Π?σο μ?λλον ?ταν εξακολουθο?ν να μην ?χουν ?να αξι?πιστο και με δυνατ? προειδοποιητικ? φ?τα αυτοκ?νητο. Στην προκειμ?νη, το πρ?βλημα εστι?ζεται στι? μακρι?? καδ?νε? χρονισμο? του ιδια?τερα πολ?πλοκου συστ?ματο? του εκκεντροφ?ρου ?ξονα, του? χαλαρο?? τεντωτ?ρε? καδ?να? και του? σπασμ?νου? ?ρα και ακατ?λληλου? οδηγο?? ολ?σθηση?.Προβλ?ματα μπορε? να προκ?ψουν και κατ? την αποκατ?σταση των συγκεκριμ?νων ζητημ?των με ακριβ? ε?ναι η αλ?θεια ανταλλακτικ?. Αν η καδ?να, μ?λιστα, βρ?σκεται στο π?σω μ?ρο? του κινητ?ρα τ?τε ε?ναι ολ?κληρο? ?γρ?φο?? η επιδι?ρθωση. Τ?τε ο κινητ?ρα? πρ?πει να βγει ? να γ?νει απεγκατ?σταση στο κιβ?τιο ταχυτ?των χρησιμοποι?ντα? συγκεκριμ?νο εργαλε?ο με χρονοβ?ρο και δαπανηρ? διαδικασ?α.
?
Π?ντα υπ?ρχει ο κ?νδυνο? φθορ?? των καλωδ?ων και των κολ?ρων, να διαλυθο?ν ? να τοποθετηθο?ν με λ?θο? τρ?πο ορισμ?να εξαρτ?ματα. Επιπλ?ον, τα μπεκ, οι ηλεκτρονικ?? βαλβ?δε? ψεκασμο? δηλαδ?, ?χουν αντ?στοιχα ακριβ? ανταλλακτικ?. Τ?λο?, αν κ?νει φασαρ?α το diesel Audi Q7 που διαθ?τετε εν? επιταχ?νει τ?τε πρ?πει ?μεσα να επισκεφτε?τε ?να συνεργε?ο αλλι?? ο κινητ?ρα? θα καταστραφε? λ?γω τη? αρα?ωση? των λαδι?ν.
?
Συμπ?ρασμα
Ε?ναι δ?σκολο αυτοκ?νητο το Audi Q7 ειδικ? αν μετρ? πολλ? χρ?νια κυκλοφορ?α?. Το γνωρ?ζουν απ? πρ?το χ?ρι ?σοι ?χουν αντιμετωπ?σει παρεμφερ? ζητ?ματα με προβληματικ? κινητ?ρα. Σε τ?τοιε? περιπτ?σει? ?πρεπε ?δη να το ε?χε? πωλ?σει. Αν δεν το ?κανε?...
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频