7 φωτογραφ?ε? ?

Review μεταχειρισμ?νου: Dacia Duster

30/10/2020

Πριν απ? δ?κα χρ?νια η Dacia ?φερε... επαν?σταση με το οικονομικ? SUV Duster μοντ?λο τη?. Αξ?ζει ωστ?σο να εμπιστευτο?με ?να αυτοκ?νητο τη? συγκεκριμ?νη? σειρ?? μετ? απ? τ?σσερα χρ?νια ?ιστορ?α??;

 
 
Οι συστ?σει? που συνοδε?ουν ?να Dacia Duster κυρ?ω? επικεντρ?νονται στο οικονομικ? του προφ?λ. Πρ?κειται για ?να φθην? SUV, μ?κου? 4,32 μ?τρων, το οπο?ο μπορε? να αποκτ?σει κ?ποιο? χωρ?? να β?λει βαθι? το χ?ρι στην τσ?πη. Αξ?ζει ωστ?σο να επενδ?σει κ?ποιο? σε ?να μεταχειρισμ?νο αυτοκ?νητο τη? συγκεκριμ?νη? σειρ??;
?
Η απ?ντηση δ?νεται απ? την δοκιμ? εν?? Dacia Duster TCe 125 Laureate 4x2, τη? κορυφα?α? ?κδοση? σε επ?πεδο εξοπλισμο?, ?να αυτοκ?νητο απλ?? χαλ?βδινε? ζ?ντε? και πολλ? γυμν? μ?ταλλα. Μετ? απ? μ?λι? τ?σσερα χρ?νια, στην συνολικ? α?σθηση υπ?ρχουν αρκετο? προβληματισμο?. Ε?ναι λ?θο? η πρ?τη εντ?πωση; Η ?εξ?ταση? στην ουσ?α εν?? Dacia Duster λ?νει κ?θε απορ?α.


?
Στο εσωτερικ?, τα λεπτ? με επ?νδυση καθ?σματα δεν παρ?χουν ικανοποιητικ? οσφυ?κ? υποστ?ριξη στην πλ?τη, εν? ο?τε τα π?δια μπορε? να πει κανε?? ?τι ξεκουρ?ζονται. Αν και υπ?ρχει αρκετ?? διαθ?σιμο? χ?ρο?, σε μεγ?λου μ?κου? διαδρομ??, η εμπειρ?α του επιβ?τη δεν μπορε? να χαρακτηριστε? ευχ?ριστη. Η σωστ? διαρρ?θμιση των καθισμ?των και ο γενναι?δωρα διαμορφωμ?νο? και ε?κολα προσβ?σιμο? κυρ?ω? χ?ρο? του αμαξ?ματο? δεν μπορο?ν να αλλ?ξουν την παραπ?νω διαπ?στωση. Π?σω μ?λλον ?ταν στου? χωμ?τινου? δρ?μου?, τα... ηχητικ? εφ? δεν περνο?ν απαρατ?ρητα. ?σον αφορ? το υπ?λοιπο τη? καμπ?να?, βλ?πουμε σκληρ? πλαστικ? cockpit με GPS, κλιματισμ?, ηχητικ? ειδοπο?ηση στ?θμευση? και λειτουργ?α θερμαιν?μενου καθ?σματο?.
?


Ιδια?τερα σημαντικ? και κρ?σιμο ?σον αφορ? την ασφ?λεια μα? ε?ναι το εξ??. Υπ?ρχουν κοντ? προσκ?φαλα στο π?σω μ?ρο? χωρ?? να ?χουν επ?ση? εγκατασταθε? αερ?σακοι προστασ?α? του κεφαλιο?. Εξοπλισμ?? ο οπο?ο? στα ν?α αυτοκ?νητα ε?ναι δεδομ?νο?, για τον λ?γο αυτ? και τα καθιστ? απλ? καλ?τερα.
?
Τεχνικ? χαρακτηριστικ?
κινητ?ρα? Τετρακ?λινδρο?, διαμ?κη? εγκατ?σταση μπροστ?
Βαλβ?δε? / εκκεντροφ?ροι ?ξονε? 4/2
Κυβισμ?? 1.199 κυβικ?
Ισχ?? 92 kW (125 ?λογα) στι? 5.250 σ.α.λ
Ροπ? 205 Nm στι? 2.000 σ.α.λ.
Τελικ? ταχ?τητα 175 χλμ / ?ρα
0-100 χλμ / ?ρα 10,4 δευτερ?λεπτα
Χ?ρο? ρεζερβου?ρ / κα?σιμο 50 λ. / απλ? 95 οκταν?ων
Κιβ?τιο / ε?δο? κ?νηση? ?ξι σχ?σεων / μπροστ? κ?νηση
Μ?κο? – Πλ?το? - ?ψο? 4.315/1.822/1.625 χλστ
Μ?γεθο? χ?ρου αποσκευ?ν 475/1.646 λ.
Β?ρο? ?δειο/ωφ?λιμο φορτ?ο 1.277/475 κιλ?
?
Πιο μοντ?ρνο?, ωστ?σο, ε?ναι ο μικρ?? κινητ?ρα? 1200 turbo βενζ?νη? με ταιριαστ? εξατ?χυτο μηχανικ? κιβ?τιο και πρ?τυπα εκπομπ?ν Euro 5. Εμφαν?στηκε μ?νο με το ανεπα?σθητο facelift το 2013 και ωθε? σωστ? το ελαφρο? β?ρου? 1277 κιλ?ν αυτοκ?νητο. ?να? τετρακ?λινδρο? κινητ?ρα? μικρο? μεγ?θου? ε?ναι αρκετ? ικανοποιητικ?? σε απ?δοση. Το ερ?τημα, ωστ?σο, αφορ? την ανθεκτικ?τητ? του μ?σα στα χρ?νια, ειδικ? αν β?λουμε στην σ?γκριση τα παρ?μοια μοντ?λα απ? Renault (και Nissan), στα οπο?α ε?ναι συχν? τα προβλ?ματα π?νω στην καδ?να χρονισμο?. Επιπλ?ον, δεν περν? απαρατ?ρητο ?να ηχητικ? κλικ στο δοκιμαστικ? μα? αυτοκ?νητο με κ?θε αλλαγ? ταχ?τητε?. Οι εν?σει? του ?ξονα μετ?δοση? κ?νηση? που ε?ναι γνωστο? για το ?ε?θραυστο? προφ?λ του?, βρ?σκονται ?δη στο τ?λο? του? στα 85.000 χιλι?μετρα. Αν παρουσιαζ?ταν ω? μοντ?λο παραλλαγ?? τετρακ?νηση? 4x4 τετρακ?νηση? με ?να στροβιλοσυμπιεστ? DCi-110, το Dacia θα ?ταν πιο γοητευτικ?, αλλ? ταυτ?χρονα και πιο ακριβ?.
?


Θετικ? αξιολογο?νται τα τουλ?χιστον 205 πλ?ρη χιλιοστ? απ?σταση? απ? το ?δαφο? και οι γων?ε? κλ?ση? 30 μοιρ?ν μπροστ? και 36 μοιρ?ν π?σω. Για να συναντ?σει κανε?? τ?τοιε? τιμ?? θα χρειαστε? να στραφε? σε πολ? πιο ακριβ? μοντ?λα SUV.
?
Καταν?λωση στο test 7,9 λ. απλ? 95 οκταν?ων / 100 χλμ.
CO2 140 γρ. / χλμ

Λαμβ?νοντα? υπ?ψη τα ελαττ?ματα και τι? ιδιαιτερ?τητε? που περιγρ?φονται, σπ?νια εμφαν?ζεται ?να αυτοκ?νητο ηλικ?α? μ?λι? τεσσ?ρων ετ?ν με λιγ?τερο απ? 100.000 χιλι?μετρα ιστορικ? που ε?ναι τ?σο φθαρμ?νο. Οι πολλ?? γρατσουνι?? στο συγκεκριμ?νο αυτοκ?νητο δε?χνουν ?να οδηγ? ?χι και τ?σο... προσεκτικ?. Επιπροσθ?τω?, στον κινητ?ρα ?χουν χυθε? υγρ? π?ση? φ?σεω? εν? το σ?στημα εξ?τμιση? ε?ναι σ?πιο. Δ?σκολα θα μπορ?σει να αποφ?γει στο μ?λλον ο ιδιοκτ?τη? αγορ? ανταλλακτικ?ν και κ?θε ε?δου? επιδι?ρθωση.
?
Συμπ?ρασμα
Το Dacia Duster προκαλε? περισσ?τερα προβλ?ματα αν σκεφτο?με το αρχικ? κ?στο? αγορ?? του. Αν θελ?σει κ?ποιο? ?να παρ?μοιο μεταχειρισμ?νο στην ελληνικ? αγορ?, θα χρειαστε? περ?που 17.000 ευρ? στην καλ?τερη περ?πτωση. Συμβουλ?: αγορ?στε ?να ν?ο ? π?ρτε το παρ?μοιων χαρακτηριστικ?ν Nissan Qashqai.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频