8 φωτογραφ?ε? ?

Review μεταχειρισμ?νου: Jeep Renegade

Διαβ?στηκε απ? 1088 αναγν?στε? - 27/10/2020

Αναζητ?τε ?να μικρο? μεγ?θου? αυτοκ?νητο, κατ?λληλο για off-road διαδρομ??. Μπορε? ?να μεταχειρισμ?νο Jeep Renegade ?ηλικ?α?? π?ντε ετ?ν να καλ?ψει τι? απαιτ?σει? σα?;

 
 
Οι γ?μοι μεταξ? κατασκευαστ?ν αυτοκιν?του μπορο?ν να εξασφαλ?σουν ενδιαφ?ροντε?… απογ?νου?. Το Jeep Renegade ε?ναι μια τ?τοια περ?πτωση. Ταυτ?χρονα με τη συγχ?νευση των FIAT και Chrysler, που δημιο?ργησαν τον ?μιλο FCA, το μ?κου? μ?λι? 4,24 μ?τρων SUV βρ?θηκε στο προσκ?νιο και, πιο συγκεκριμ?να, στο Σαλ?νι Αυτοκιν?του τη? Γενε?η? του 2014. Ο… Ιταλο-αμερικαν??, που κατασκευ?ζεται στο Melfi τη? Ιταλ?α?, καθιερ?θηκε γρ?γορα ω? life style ?χημα και σημε?ωσε καλ?? πωλ?σει? στη Γερμαν?α, παρ? τι?… φαρμακερ?? ν?ε? τιμ??, οι οπο?ε? ξεπερνο?σαν το ?ριο των 25.000 ευρ?. Μ?χρι το τ?λο? του 2019 ε?χαν καταχωρηθε? στη Γερμαν?α τουλ?χιστον 28.993 Jeep Renegade, εν? και στην Ελλ?δα ?ταν πολλο? οι αγοραστ??, που επ?λεξαν αυτ? το αυτοκ?νητο.

Δεν πρ?κειται για κ?ποιο θα?μα, επειδ? παρ? την τεχνολογικ? στεν? κοιν? πλατφ?ρμα του συγγενο?? 500X απ? τη FIAT, οι μηχανικο? και οι σχεδιαστ?? φρ?ντισαν να δ?σουν στο Renegade μια ανεξ?ρτητη εμφ?νιση, χαρακτηριστικ? τη? μ?ρκα?, και του πρ?σθεσαν πολυ?ριθμε? χαρακτηριστικ?? πινελι?? των Jeep. Για παρ?δειγμα, η γεμ?τη ακμ?? δομ? του αμαξ?ματο? με τη γρ?λια τη? πρ?σοψη? και τι? 7 υποδοχ?? τη?, αλλ? και οι στρογγυλο? προβολε??, οι οπο?οι κ?νουν το Renegade ασυναγ?νιστο. Επ?ση?, βρ?σκουμε cool τι? παιχνιδι?ρικε? λεπτομ?ρειε?, ?πω? τα π?σω φ?τα, τα οπο?α θυμ?ζουν κ?πω? τα χαρακτηριστικ?, παλι? δοχε?α βενζ?νη?. Μα?ρα καλ?μματα, που περιβ?λλουν εξ ολοκλ?ρου και προστατε?ουν τι? επενδ?σει? λαμαρ?να? απ? ζημι?? κατ? την κ?νηση του Renegade στα δ?ση ? μ?σα στη… ζο?γκλα τη? μεγαλο?πολη?.Σε ?,τι αφορ? την εμφ?νισ? του, το Renegade εξακολουθε? να βρ?σκεται στη μ?δα. Τι γ?νεται, ?μω?, με το ταλ?ντο του στην καθημεριν?τητα; Εκε? αποδεικν?εται ?να? καλ?? φ?λο? με σωστο?? τρ?που?. Τα πλεονεκτ?ματ? του ε?ναι η καλ? οδικ? συμπεριφορ? και η ευελιξ?α, εν? και οι ιδι?τητ?? του στι? μεγ?λε? αποστ?σει? ε?ναι αποδεκτ??. Στο εσωτερικ? του SUV οι επιβ?τε? κ?θονται ελαφρ?? πιο ψηλ?. Τ?σο στην πρ?τη σειρ? θ?σεων ?σο και στη δε?τερη κανε?? δεν ενοχλε?ται απ? κ?τι. Ταυτ?χρονα, οι κ?θετα τοποθετημ?νε? γυ?λινε? επιφ?νειε? δημιουργο?ν μια καλ? α?σθηση του χ?ρου.

Τα καθ?σματα παρ?χουν μ?τριο επ?πεδο πλευρικ?? στ?ριξη? του σ?ματο?, αλλ? ε?ναι ευχ?ριστα σταθερ? ακ?μη, ακ?μα και μετ? απ? περισσ?τερα απ? 100.000 χιλι?μετρα. Τα πλαστικ? -ενσωματωμ?να στο εσωτερικ?- μ?ρη φα?νονται εν μ?ρει απλ?, ε?ναι, ?μω?, ανθεκτικ?. Στην καλ? εντ?πωση, που μα? προκ?λεσε το μεταχειρισμ?νο Renegade, σημει?στε επ?ση? πω? η αν?ρτηση δε λειτουργο?σε με θορυβ?δη τρ?πο.Επ?ση?, ?ποιο? εκτιμ? τα συστ?ματα υποβο?θηση? του οδηγο?, πρ?πει να συγκρ?νει με προσοχ? τα επ?πεδα εξοπλισμο? και το ?το? κατασκευ?? του αυτοκιν?του προτο? προχωρ?σει στην αγορ?. Στο Jeep Renegade, λοιπ?ν, θα βρε?τε απ? προσαρμοζ?μενο στι? κυκλοφοριακ?? συνθ?κε? cruise control, σ?στημα υποβο?θηση? στ?θμευση?, σ?στημα προειδοπο?ηση? ενδεχ?μενη? σ?γκρουση?, προειδοπο?ηση ακο?σια? αναχ?ρηση? απ? τη λωρ?δα, προειδοπο?ηση ?τυφλ?? γων?α??, αναγν?ριση πινακ?δων κυκλοφορ?α? μ?χρι και ?να σ?στημα, που συνδυ?ζεται με την κ?μερα οπισθοπορε?α? με δυναμικ?? γραμμ?? καθοδ?γηση?.

Η μετ?δοση τη? κ?νηση? στου? μπροστινο?? τροχο??, με την οπο?α ?ταν εφοδιασμ?νη το αυτοκ?νητο τη? δοκιμ?? μα? ?ταν σαφ?? λιγ?τερο του… τ?που Jeep και, ?πω? ε?ναι συνηθισμ?νο του σχεδιασμο? του, δεν ?ταν εξοπλισμ?νο με πρ?σθετα χαρακτηριστικ? για την off-road κ?νηση, ?πω? κιβ?τιο υποπολλαπλασιασμο? των σχ?σεων ? μπλοκ? διαφορικ?. Οι κ?τοικοι των ορειν?ν περιοχ?ν και οι φ?λοι των χειμεριν?ν σπορ αναλαμβ?νουν το κ?στο? τη? μετ?δοση? τη? κ?νηση? σε ?λου? του? τροχο?? στι? εκδ?σει? υψηλ?τερη? ισχ?ο?, ?που μπορο?ν στη συν?χεια να επιλ?ξουν το καταλληλ?τερο πρ?γραμμα οδ?γηση? μ?σω του συστ?ματο? Selec-Terrain στην κεντρικ? κονσ?λα: Αυτ? διαθ?τει τα προγρ?μματα "auto" (αυτ?ματο), "snow" (χι?νι), "sand" (?μμο?) και "mud" (λ?σπη) . Απ? την πλευρ? τη?, η ?κδοση Trailhawk ?χει ?να πρ?γραμμα ακ?μη, το ?rock? (βρ?χο?), το οπο?ο εξασφαλ?ζει καλ?τερη πορε?α σε βραχ?δη εδ?φη. Προτειν?μενο ε?ναι, τ?λο?, το αυτ?ματο κιβ?τιο 9 σχ?σεων τη? ZF, το οπο?ο παρ?χεται με επιπλ?ον χρ?ωση και ε?ναι διαθ?σιμο μ?νο με τα Renegade, που εφοδι?ζονται με του? κορυφα?ου? κινητ?ρε?.Ακ?μα και χωρ?? κινητ?ριο π?σω ?ξονα, το Renegade ε?ναι καλ? για ?λου? του? τ?που? μη ασφαλτοστρωμ?νων δρ?μων, καθ?? η απ?σταση του αμαξ?ματο? απ? το ?δαφο? ε?ναι σωστ? και η ρ?θμιση τη? αν?ρτηση? με τη μεγ?λη διαδρομ? των ελατηρ?ων ανταποκρ?νεται ακ?μα και στα πιο απαιτητικ? εμπ?δια χωρ?? παρ?πονο. Ο turbo diesel κινητ?ρα? των 120 PS παρ?χει υψηλ? ροπ? 320 Nm μ?λι? απ? τι? 1.750 σ.α.λ. Ωστ?σο, το μεγαλ?τερο μειον?κτημα των πρ?των πετρελαιοκινητ?ρων ε?ναι το γεγον?? ?τι πληρο?ν μ?νο την ξεπερασμ?νη ν?ρμα ρ?πων Euro 5.

Το αυτοκ?νητο τη? δοκιμ?? μα? κοστ?ζει σε τιμ? Γερμαν?α? 11.990 ευρ? μετ? απ? 5 χρ?νια και 117.851 χιλι?μετρα. Στην ελληνικ? αγορ? ?να αντ?στοιχο αυτοκ?νητο 5-6 ετ?ν μπορο?με να το αγορ?σουμε περ?που στι? 17-20.000 ευρ?. ?τσι, αυτ? καθ?σταται μ?α απ? τι? πιο προσιτ?? προσφορ?? για ?να Renegade στην αγορ?. Η εμφαν?? σταθερ? ζ?τηση εξασφαλ?ζει καλ? διατ?ρηση αξ?α? στα μεταχειρισμ?να οχ?ματα. Και προκε?μενου να διατηρηθε? σε αυτ?ν την καλ? κατ?σταση, το Renegade (του 2019) υπ?στη ?να facelift. ?λοι οι κινητ?ρε? πληρο?ν απ? τ?τε τη ν?ρμα καυσαερ?ων Euro 6d-Temp, εν? πολ? πρ?σφατα προστ?θηκε στην γκ?μα των μοντ?λων του Renegade η υβριδικ? ?κδοση 4xe.?τσι, αυτ? το μοντ?λο τη? Jeep παραμ?νει μια επιλογ? ακ?μα πιο μακροπρ?θεσμα, εφ?σον αναζητηθε? ?να? συμπαγ?ν διαστ?σεων, καθημεριν?? φ?λο? με χαρακτ?ρα.
?
Καταν?λωση στο test 6,9 λ. diesel / 100 χλμ
CO2 120 γρ. / χλμ


Συμπ?ρασμα
Το μικρομεσα?ο μ?γεθο? και η ξεχωριστ?, ανεξ?ρτητη εμφ?νιση κ?νουν το Renegade συμπαθητικ?. Ευτυχ??, ε?ναι επ?ση? σωστ?? οι αξ?ε? του εσωτερικο?: το μικρ?τερο ?λων των Jeep ε?ναι μ?α καλ? και ολοκληρωμ?νη πρ?ταση με μ?τριο κ?στο? συντ?ρηση?. Οι συνεχε?? αναβαθμ?σει? του αυτοκιν?του κ?νουν τα νε?τερα μοντ?λα ιδια?τερα ενδιαφ?ροντα.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频