7 φωτογραφ?ε? ?

Review μεταχειρισμ?νου: Mercedes GLK

26/10/2020

?χουμε περ?που 30.000 ευρ? για την αγορ? αυτοκιν?του. Αξ?ζει να τα επενδ?σουμε σε μ?α Mercedes GLK που ?χει διαν?σει ?δη 200.000 χιλι?μετρα;

 
 
Αλ?θεια, τη θυμ?στε καθ?λου τη Mercedes GLK ? σα? ?χουν αποσπ?σει την προσοχ? τα σ?γχρονα SUV τη? γερμανικ?? φ?ρμα?, τα… GL-κ?τι (λ.χ. GLA, GLB, GLC, GLE κτλ.); Αξ?ζει να αναφ?ρουμε ?τι τα γρ?μματα "GL" προ?ρχονται απ? τη γερμανικ? λ?ξη Geländewagen, που σημα?νει ?εκτ?? δρ?μου ?χημα?, εν? απ? εκε? και π?ρα, τα γρ?μματα A, B, C κτλ. σχετ?ζονται με την ονομασ?α των δι?φορων επιβατικ?ν μοντ?λων τη? Mercedes-Benz, ?πω? οι A-Class, B-Class, C-Class κτλ. Απ? εκε? και π?ρα, πρ?πει να σημειωθε? πω? η επιλογ? μα? ?ταν ξεκ?θαρη, καθ?? αν?μεσα στα περισσ?τερα απ? 2.500 μεταχειρισμ?να αυτοκ?νητα τη? εμπορ?α?, που επισκεφθ?καμε, βρ?καμε μ?νο δ?ο Mercedes GLK. Μ?α 220 CDI και μ?α 350 CDI.Με περ?που 100.000 χιλι?μετρα στο κοντ?ρ του, το τετρακ?λινδρο diesel μοντ?λο ?χει διαν?σει μ?λι? τα μισ? χιλι?μετρα σε σχ?ση με τη V6 ?κδοση, εν? κοστ?ζει και σχεδ?ν 4.000 ευρ? επιπλ?ον σε τιμ?? Γερμαν?α?. Η συγκεκριμ?νη επιλογ? προφαν?? δεν ακο?γεται καθ?λου συναρπαστικ?, ?τσι επιλ?ξαμε την 7 ετ?ν GLK 350 CDI, η οπο?α δε μα? προσ?λκυσε μ?νο με το τερ?στιο… βουν? τη? ροπ?? τη? των 620 Nm. Στην ελληνικ? αγορ?, μπορο?με να βρο?με τ?τοιο μοντ?λο ηλικ?α? επτ? ετ?ν περ?που στι? 30.000 ευρ?.
?
Μετ? απ? 200.000 χιλι?μετρα, ε?ναι λογικ? να βρεθο?ν εδ? μερικ?? ενδε?ξει? φθορ??. Το V6 μηχανικ? σ?νολο με τον κωδικ? OM 642 δε θεωρε?ται μ?νο ?να? ισχυρ??, αλλ? και ?να? αρκετ? αξι?πιστο? κινητ?ρα?. ?να απ? τα λ?γα αδ?νατα σημε?α του ε?ναι ο εναλλ?κτη? θερμ?τητα?, ο οπο?ο? βρ?σκεται πολ? χαμηλ? στο V του μπλοκ του κινητ?ρα. ?πειτα απ? π?ρα πολλ? χιλι?μετρα, το ψυγε?ο λαδιο? τε?νει να παρουσι?ζει διαρρο??. Το συγκεκριμ?νο πρ?βλημα μπορε? να λυθε? με ?να σετ επανασχεδιασμ?νων δακτυλ?ων στεγανοπο?ηση?. Ωστ?σο, πρ?πει να αφαιρεθο?ν πολλ? μηχανικ? μ?ρη, συμπεριλαμβανομ?νου του turbo, για να αντικατασταθο?ν οι στεγανοποι?σει?. Η διαδικασ?α διαρκε? συνολικ? επτ? ?ρε?. Επομ?νω?, ε?ναι καλ?τερο να ελ?γξετε εκ των προτ?ρων, αν το ψυγε?ο ?χει διαρρο?. Η ?παρξη λαδιο? κινητ?ρα κ?τω απ? το κιβ?τιο ταχυτ?των ε?ναι ?να χαρακτηριστικ? δε?γμα αυτο? του προβλ?ματο?, επειδ? το λ?δι, που διαρρ?ει, ρ?ει προ? τα π?σω, περν?ντα? π?νω απ? το κιβ?τιο ταχυτ?των. Επιβεβαι?νοντα? ?λα τα παραπ?νω, και το αυτοκ?νητο τη? δοκιμ?? μα? ?χει λ?γη υγρασ?α απ? λ?δια στο ?διο σημε?ο. Εξαιτ?α?, ?μω?, τη? μικρ?? ποσ?τητ?? του?, δεν υπ?ρξε επε?γουσα αν?γκη για δρ?ση, αν και το πρ?βλημα δε θα αργ?σει να εμφανιστε? σε μεγαλ?τερο βαθμ?.


?
Κατ? τον ?λεγχο στο ανυψωτικ? μηχ?νημα ανακαλ?ψαμε επ?ση? μερικ? φθαρμ?να ελαστικ? παρεμβ?σματα στο υποπλα?σιο του π?σω ?ξονα, εν? στο κ?λυμμα, που βρ?σκεται στο ?ψο? του κοτσαδ?ρου, ο οπο?ο? ?χει τοποθετηθε? εκ των υστ?ρων, εντοπ?σαμε αρκετ?? μικρ?? εναποθ?σει? σκουρι??. Β?βαια, μετ? απ? τ?σο πολλ? χιλι?μετρα μπορο?με να συγχωρ?σουμε τα παραπ?νω θ?ματα, ειδικ? απ? τη στιγμ?, που υπ?ρχει κ?θε ε?δου? βρωμι? κ?τω απ? την πλαστικ? επ?νδυση των μαρσπι?. Ε?ναι β?βαιο πω? αυτ? η GLK δε χρησιμοποι?θηκε σε ?λε? τι? περιπτ?σει? μ?νο σε ασφαλτοστρωμ?νου? δρ?μου?. Παρ?λα αυτ?, η εικ?να τη?… σαπ?λα?, που παρατηρε?ται, ?στω κι αν βρ?σκεται στην αρχ? τη?, χαλ? την -κατ? τα ?λλα- αρκετ? καλ? εντ?πωση.

Ολ?κληρο το σ?στημα τη? εξ?τμιση? θα αντ?ξει πιθαν?? ακ?μα επτ? χρ?νια και ?λλα 200.000 χιλι?μετρα. Τα αμορτισ?ρ ε?ναι τα πρ?τη? τοποθ?τηση? ακ?μη, π?σω δεξι?, ?μω?, παρατηρ?σαμε δι? τη? αφ?? σταγ?νε? λαδιο? στι? πτυχ?? απ? τι? φο?σκε?. Ωστ?σο, αυτ? η ελαφρι?… εφ?δρωση κρ?νεται φυσιολογικ? και δεν ενοχλε? καν?ναν επιθεωρητ? κατ? τον κ?ριο ?λεγχο. Το ?διο ισχ?ει και για του? π?σω προφυλακτ?ρε?. Εκτ?? απ? αυτ?, το "polar" λευκ? χρ?μα δε?χνει μια χαρ? ακ?μη. Και στο εσωτερικ?, το ελαφρ?? φθαρμ?νο ?μ?γουλο? στην αριστερ? πλευρ? του καθ?σματο? του οδηγο? μαρτυρ? μ?νο τον εντυπωσιακ? αριθμ? χιλιομ?τρων, που ?χουν ?δη διανυθε?.


?
Εμπιστευθ?καμε, λοιπ?ν, τελικ? το V6 κινητ?ρα και ξεκιν?σαμε για τη δοκιμαστικ? διαδρομ? μα?. Κ?ποιοι επαγγελματ?ε? προτε?νουν για το συγκεκριμ?νο κινητ?ρα (OM 642) να τον ακο?με προσεκτικ? στο ρελαντ?. ?να? ?χο? χτυπ?ματο?, που εξαρτ?ται απ? την ταχ?τητα των στροφ?ν λειτουργ?α? αποκαλ?πτει ?να ε?θραυστο πρ?το κ?λυφο? απ? ρουλεμ?ν του στροφαλοφ?ρου. Η Mercedes-Benz παρ?χει εντωμεταξ? μια ενισχυμ?νη ?κδοση του πρ?του ρουλεμ?ν. Η αλλαγ? του αποτρ?πει μια βλ?βη του κινητ?ρα. Κατ? καν?να, ?μω?, ο πετρελαιοκινητ?ρα? των 3,0 λ?τρων λ?ει στο πλ?ρωμα του αυτοκιν?του ?να μ?λλον καλλιεργημ?νο… τραγο?δι, για να αναφερθο?με στην πολιτισμ?νη λειτουργ?α του. Η διαφορ? στη λειτουργ?α του σημερινο? εξακ?λινδρου σε σειρ? diesel κινητ?ρα ε?ναι αισθητ?, ωστ?σο αναγνωρ?ζουμε σ?γουρα καλο??… τρ?που? σε αυτ?ν τη? ?κδοση? "350 CDI". Για να μη μιλ?σουμε για τη… γροθι?: ε?ναι εντυπωσιακ? π?σο χαλαρ? και δυναμικ? ωθε? ο turbo diesel κινητ?ρα? το τετρακ?νητο SUV τη? Mercedes-Benz, που ζυγ?ζει σχεδ?ν δ?ο τ?νου? π?νω απ? τα 140 km/h. Επιπλ?ον, ο?τε τα βαρ?α ρυμουλκο?μενα προκαλο?ν προβλ?ματα σε αυτ?ν την GLK. Παρεμπιπτ?ντω?, απ? το facelift του Ιουν?ου του 2012 το SUV τη? Mercedes-Benz επιτρ?πεται να ρυμουλκε? 2,4 τ?νου? αντ? για 2,0.
?
Με καταν?λωση σχεδ?ν 8 λ?τρων, η GLK 350 CDI μπορε? να μετακινηθε? με ?νεση στι? καθημεριν?? συνθ?κε?. Το μ?νο πρ?γμα που καθιστ? αυτ?ν την ?κδοση ακριβ? ε?ναι τα υψηλ? τ?λη κυκλοφορ?α?. Απ? την ?λλη πλευρ?, οι αυξημ?νε? τιμ?? των ανταλλακτικ?ν και τα υψηλ? ασφ?λιστρα ε?ναι παρ?γοντε?, που αφορο?ν σε ?λα τα μοντ?λα τη? GLK, ε?τε ε?ναι τετρακ?λινδρα ε?τε V6, diesel ? βενζ?νη?.


?
Στο τ?λο?, μ?νει π?νω απ? ?λα η αναγν?ριση απ? τη δικ? μα? πλευρ?, αφο? μετ? απ? 200.000 χιλι?μετρα δεν μπορ?σαμε να βρο?με σοβαρ? ελαττ?ματα. Η αν?ρτηση ε?ναι ευχ?ριστα σφικτ? και το αυτ?ματο κιβ?τιο λειτουργε? σχεδ?ν, ?πω? ?ταν η GLK ?ταν ν?α. Μ?νο το τιμ?νι δε βρ?σκεται ακριβ?? στο κ?ντρο γ?ρω απ? τη θ?ση τη? ευθε?α?. Μια απλ? ευθυγρ?μμιση θα επαναφ?ρει την GLK στη σωστ? πορε?α, αν και στην ουσ?α ποτ? δεν απομακρ?νθηκε απ? αυτ?ν.
?
Συμπ?ρασμα
Δεν ε?ναι απαρα?τητα εκπληκτικ?, αλλ? σαφ?? εντυπωσιακ? π?σο φρ?σκια εξακολουθε? να δε?χνει ακ?μη η GLK μετ? απ? 200.000 χιλι?μετρα. Ο στιβαρ?? diesel V6 κινητ?ρα? ικανοποιε? με τη δ?ναμ? του. Πρ?τη επιλογ?, ωστ?σο, ε?ναι οι τετρακ?λινδροι diesel, που πληρο?ν τη ν?ρμα καυσαερ?ων Euro 6.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频