7 φωτογραφ?ε? ?

Review μεταχειρισμ?νου: Opel Adam

22/10/2020

?να μεταχειρισμ?νο Opel Adam σε… Ιερ? Εξ?ταση. Το premium mini δοκιμ?ζεται σε συνθ?κε? δρ?μου ?χοντα? χιλι?μετρα στην ?πλ?τη? του. Μικρ? στο μ?τι ε?ναι σ?γουρα. Στην απ?δοση;

 
 
Εντατικ? γ?νονται οι εργασ?ε? καθαρισμο? και γυαλ?σματο? στην ?κθεση μεταχειρισμ?νων αυτοκιν?των, που επισκεφθ?καμε, αν και τ?ποτε δεν ε?ναι ικαν? να μει?σει την καλ? εντ?πωσ? μα? για το μεταχειρισμ?νο Opel Adam, το οπο?ο μα? διατ?θηκε ω? αυτοκ?νητο δοκιμ??.

Η εικ?να του ταιρι?ζει αψεγ?διαστα με του πολυτελο?? συγγεν? του Corsa, το οπο?ο οι κατασκευαστ?? του ε?χαν ?δη ξεπερ?σει με το ντεμπο?το του Adam το 2013, αφο? ?πρεπε να ε?ναι διαφορετικ?, να βρ?σκεται επ?ση? μακρι? απ? τη σταθερ? εικ?να τη? αξι?πιστη? και συνετ?? μ?ρκα? και, τ?λο?, να διαθ?τει το image του πολυτελο?? mini, που ανταγων?ζεται τα MINI, FIAT 500 και ?λλα παρ?μοια? φιλοσοφ?α? μοντ?λα για την ε?νοια των… hipster στι? μεγαλουπ?λει?.Οι υπε?θυνοι του τμ?ματο? εξ?λιξη? δε χρει?στηκε να προσπαθ?σουν πολ? για αυτ?. Με μια τερ?στια ποικιλ?α χρωμ?των, ταπετσαρι?ν και εξοπλισμο?, το Adam, στι? καλ?τερε? στιγμ?? του, παρουσ?ασε π?νω απ? 90.000 συνδυασμο??! ?ποιο? ?θελε, θα μπορο?σε να αποκτ?σει ακ?μα κι ?ναν ?ναστρο ουραν? με LED… Β?βαια, κ?τι αντ?στοιχο μπορε?τε συν?θω? να βρε?τε μερικ?? κατηγορ?ε? πιο ψηλ?, σε Maybach και σε Rolls-Royce. Αντ?θετα, ο διαθ?σιμο? χ?ρο? στο εσωτερικ? ε?ναι περιορισμ?νο? και ταιρι?ζει σαφ?? με την κατηγορ?α αυτο? του Opel. Π?ντω?, το μπροστιν? μ?ρο? ε?ναι πολ? ?νετο ακ?μη, αλλ? η δε?τερη σειρ? θ?σεων θα ικανοποι?σει το πολ? του? αν?λικου? επιβ?τε?. Με διαθ?σιμο ?γκο 160 λ?τρων με την πλ?τη τη? π?σω σειρ?? καθισμ?των στη θ?ση τη?, ο χαριτωμ?νο? χ?ρο? αποσκευ?ν ε?ναι πιο ελκυστικ?? για ?σου? απολαμβ?νουν Prosecco σε μικρ? μπουκ?λια παρ? για αυτο?? που μεταφ?ρουν μεγ?λα κιβ?τια μπ?ρα? σαν να πρ?κειται για… ?πιπλα.

Οδε?ουμε σε μια δοκιμαστικ? διαδρομ? με το πρ?σφατα γυαλισμ?νο… παλληκαρ?κι. Και απογοητευ?μαστε, επειδ? ο τετρακ?λινδρο? κινητ?ρα? των 1,4 λ?τρων με τα 87 PS, ο οπο?ο? ?δωσε τη θ?ση του στο ν?ο τρικ?λινδρο μηχανικ? σ?νολο του 1,0 λ?τρου ?δη κατ? το δε?τερο ?το? παραγωγ?? του μοντ?λου, και προ?ρχεται αισθητ? απ? μια παλι?τερη εποχ?. Σε σ?γκριση με του? σημερινο?? turbo κινητ?ρε?, ο παλι?? ατμοσφαιρικ?? κινητ?ρα? βρ?σκεται εξ ολοκλ?ρου εκτ?? θ?ματο?, προκαλ?ντα?, μ?λιστα, ?ω? και… υπνηλ?α. Το τιμ?νι απ?χει μακρ?ν απ? την ακρ?βεια εκε?νου εν?? MINI, που παραπ?μπει σε go-kart. Το ?διο ισχ?ει και για το χειροκ?νητο κιβ?τιο, 5 σχ?σεων, το οπο?ο προκαλε? με τι? μεγ?λε? διαδρομ?? του σχεδ?ν την α?σθηση τη? αγωνι?δου? αναμον?? για την επ?μενη αλλαγ? ταχ?τητα?.Ωστ?σο, μετ? απ? λ?γα χιλι?μετρα αλλ?ζουμε γν?μη. Κρ?νουμε, πλ?ον, το Adam πλ?ρε? και πολιτισμ?νο, καθ?? κινε?ται λιγ?τερο νευρικ? σε σχ?ση με ?να MINI. Ο κινητ?ρα? παραμ?νει αθ?ρυβο? και με ?πια λειτουργ?α, εν? ακ?μα και σε δρ?μου? κακ?? ποι?τητα? δεν ?κουδουν?ζει? ο?τε προκαλο?νται θ?ρυβοι απ? τη μοντ?ρνα κατασκευ?. Στη γρ?γορη λειτουργ?α του συνηθ?ζει κανε?? ε?κολα, ?πω? και στη σαφ? ποι?τητα κατασκευ??. Το β?βαιο ε?ναι πω? κ?τω απ? τη λεπτεπ?λεπτη κατασκευ? υπ?ρχει ?να? πολ? στιβαρ?? τ?πο?. Παρεμπιπτ?ντω?, ε?ναι τ?σο στιβαρ??, που -εκ ν?ου- αναδε?χθηκε νικητ?? τη? κατηγορ?α? του στην ?κθεση του TÜV (?λεγχο? αξιοπιστ?α?) τη? AUTO BILD. Καν?να ?λλο μικρ? αυτοκ?νητο δεν περν? τη γενικ? επιθε?ρηση πιο συχν? χωρ?? ελαττ?ματα και δεν απογοητε?ει λιγ?τερο το χρ?στη του με απρ?βλεπτε? επισκευ??.

Απ? τα τ?λη του 2014 το αργ?τερο, ?λοι οι κινητ?ρε? πληρο?σαν τη ν?ρμα καυσαερ?ων Euro 6, με αποτ?λεσμα οι… σκληροπυρηνικο? οδηγο? να σπε?σουν απ? τ?τε να αγορ?σουν την ?κδοση με τον κινητ?ρα 1.4 Turbo και τα 150 PS. Απ? την ?λλη πλευρ?, η περιορισμ?νη? καταν?λωση? εναλλακτικ? με LPG, δεν ?πα?ζει? καν?να ρ?λο στην αγορ? των μεταχειρισμ?νων αυτοκιν?των, εν? δεν υλοποι?θηκε ποτ? diesel ?κδοση στο μικρ? Adam για λ?γου? β?ρου?.Το γεγον?? ?τι η ποι?τητα του μικρ?τερου μοντ?λου τη? Opel ?μιλ?ει? απ? μ?νη τη? καθ?σταται σαφ?? κατ? την εξ?ταση των τιμ?ν των μεταχειρισμ?νων Adam, ?που κ?τω απ? 6.000 ευρ? δεν υπ?ρχει, ουσιαστικ?, τ?ποτε αξι?λογο. Τα καλ? διατηρημ?να μοντ?λα βρ?σκονται π?νω απ? το συγκεκριμ?νο π?χη, με το τεκμ?ριο τη?… αθω?τητα? να διατ?θεται standard. Ακ?μα κι δεν το γυαλ?σουμε σχολαστικ?…
?
Συμπ?ρασμα
Σε σ?γκριση με το life style ανταγωνισμ? του, το Opel Adam αισθ?νεται π?ντα λ?γο καλ?τερα, κατ? κ?ριο λ?γο επειδ? ε?ναι σαφ?? πιο αξι?πιστο. Τελικ?, κ?τω απ? το κομψ? αμ?ξωμα υπ?ρχει ?να? πολ? στιβαρ?? τ?πο?.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频