6 φωτογραφ?ε? ?

Test Μεταχειρισμ?νου: Opel Corsa 2014-2019

12/11/2020

Π?σο καλ? ε?ναι ω? επιλογ? μεταχειρισμ?νου; Εμε?? δοκιμ?ζουμε ?να 3ετ?α? και σα? παραθ?τουμε τι πρ?πει να ξ?ρουμε.

 
 
Η σειρ? Opel Corsa εμφαν?στηκε στην αγορ? του αυτοκιν?του για πρ?τη φορ? το φθιν?πωρο του 1982. Με την εμφ?νιση του, το μικρ? μοντ?λο τη? γαλλικ?? αυτοκινητοβιομηχαν?α? ?φερε... πολλ? και διαφορετικ? χρ?ματα, απ? την ευρε?α γκ?μα αποχρ?σεων στην οπο?α κυκλοφορο?σε.
?
Το μικρ? αυτοκ?νητο που συναρμολογ?θηκε στη Σαραγ?σα τη? Ισπαν?α?, ?ταν, παρ?λληλα με το VW Polo, μια κυρ?αρχη επιλογ? του κ?σμου στι? κατηγορ?ε? των αρχ?ριων οδηγ?ν, των φοιτητ?ν, ? εκε?νων που προ?βαιναν σε αγορ? του δε?τερου αυτοκιν?του του?. Αυτ? ?λλαξε με την π?μπτη ?κδοση, που παρουσι?στηκε το 2014, η παραγωγ? τη? οπο?α? ολοκληρ?θηκε το 2019. Στην τερ?στια γκ?μα ιαπωνικ?ν, κορεατικ?ν, γαλλικ?ν και μικρ?ν SUV, το μικρ? κλασικ? αυτοκ?νητο περιθωριοποι?θηκε στι? προτιμ?σει? του κοινο?.
?
Στην δοκιμ? ?χουμε το πιο ολοκληρωμ?νο απ? ποτ? Opel Corsa E (δεν ?χει καμ?α σχ?ση με τα ηλεκτρονικ? μοντ?λα, αφορ? την ?κδοση Ε). Απ? το τ?λο? του 2019 το αργ?τερο, τα αυτοκ?νητα Opel Corsa F που το διαδ?χτηκαν πι?ζουν τι? ?παλι??? μεταχειρισμ?νε? τιμ??. Για τον λ?γο αυτ?, το E-Type αξ?ζει μια δε?τερη ματι?.


?
Η αρχικ? εντ?πωση κρ?νεται αρνητικ? απ? την ζημι? την οπο?α ?χει υποστε? το μοντ?λο, εξαιτ?α? τη? οπο?α? προφαν?? και το κ?στο? του Opel Corsa E ?χει ?π?σει?.? Η ηλικ?α? τρι?ν χρ?νων ?κδοση 1.4 ?χει ταξιδ?ψει περ?που 32.000 χιλι?μετρα. Εξ?λλου, τα ?αποτυπ?ματα? των αποστ?σεων που ?χει διαν?σει φα?νονται τ?σο σε κ?θε πλευρ? του αμαξ?ματο? ?σο και στο εσωτερικ? του. ?να πλ?ρε? ρετουσ?ρισμα στην εμφ?νιση κρ?νεται απαρα?τητο για να πετ?χουμε βελτιωμ?νο οπτικ? αποτ?λεσμα.
?
Τεχνικ? χαρακτηριστικ?
κινητ?ρα? Τετρακ?λινδρο?, εγκ?ρσια μπροστιν? εγκατ?σταση
Βαλβ?δε? / εκκεντροφ?ροι ?ξονε? 4 αν? κ?λινδρο / 2
Κυβισμ?? 1.199 κυβικ?
Ισχ?? 66 kW (90 ?λογα) στι? 6.000 σ.α.λ.
Ροπ? 130 Nm στι? 4.000 σ.α.λ.
Τελικ? ταχ?τητα 175 χλμ / ?ρα
0-100 χλμ / ?ρα 13,2 δευτερ?λεπτα
Χ?ρο? ρεζερβου?ρ / κα?σιμο 50 λ. / απλ? 95 οκταν?ων
Κιβ?τιο / ε?δο? κ?νηση? Χειροκ?νητο π?ντε σχ?σεων, μπροστ? κ?νηση
Μ?κο? – Πλ?το? - ?ψο? 4.021/1.775/1.479 χλστ
Μ?γεθο? χ?ρου αποσκευ?ν 288-1.120 λ.
Β?ρο? ?δειο/ωφ?λιμο φορτ?ο 1.145/455 κιλ?
?
Σε αντιδιαστολ? με ?,τι ισχ?ει στην εμφ?νιση, το Opel Corsa E συμπεριφ?ρεται με υποδειγματικ? τρ?πο κατ? την οδ?γηση. Με ιπποδ?ναμη 90 ?λογα ?σω? χρειαστε? να... σπρ?ξουμε για να ξεκιν?σει. Στην συν?χεια π?ντω?, κυλ? αθ?ρυβα και ?νετα. Ο ισχυρ?? 1,4 λ?τρων τρικ?λινδρο? turbo κινητ?ρα? δε?χνει την δυναμικ? του με περισσ?τερο ζωνταν? τρ?πο. Μπορε? οπτικ? να μοι?ζει με... απολ?θωμα, αλλ? σε επ?πεδο λειτουργ?α? αν δε?χνει νωθρ??, ?χει ?ευγενικ?? υπ?σταση αποπν?ει ομαλ?τητα και ανθεκτικ?τητα. ?σω? επειδ? λειτουργε? με πιο συμπαγ? καδ?να χρονισμο?. Οι οδηγο? θα βρουν σε μεγαλ?τερη συχν?τητα τι? εκδ?σει? diesel με 75 ?ω? 95 ?ππου? (?λε? με Euro 6) ω? μια οικονομικ? εναλλακτικ? λ?ση. Εκε?νοι που δεν φοβο?νται τι? αντλ?ε? βενζ?νη? ? την οδ?γηση κυρ?ω? στην αριστερ? λωρ?δα, θα βρουν μεγαλ?τερη ανταπ?κριση στην σειρ? OPC 207 ?ππων.


?
Ανεξ?ρτητα απ? το ποιο ε?δο? μοτ?ρ λειτουργε? κ?τω απ? το καπ?, η οδηγικ? α?σθηση ικανοποιε?. Χωρ?? ενοχλητικο?? θ?ρυβου?, η λειτουργ?α του δεν δημιουργε? καν?να πρ?βλημα απ?δοση?. Μ?α ξεκ?θαρα χαλαρ? και ?συχη συντροφι? κατ? την οδ?γηση. Χωρ?? ?ξτρα μειονεκτ?ματα ?πω? τα φθαρμ?να ελαστικ? ? ελαττωματικ? αμορτισ?ρ, το Corsa E δεν ?χει αξιοσημε?ωτε? αδυναμ?ε?. Μ?ταιο? κ?πο? ε?ναι και η αναζ?τηση τυχ?ν φθορ?ν στο σ?στημα εξ?τμιση?, πρ?βλημα που μπορε? κανε?? να εντ?πιζε σε παλαι?τερο μοντ?λο.
Καταν?λωση στο test 5,6 λ. απλ?? 95 οκταν?ων / 100 χλμ.
CO2 133 γρ. / χλμ

Συμπ?ρασμα
Το Opel Corsa E δεν συγκαταλ?γεται στου?... συν?θει? υπ?πτου? στην αγορ? των μεταχειρισμ?νων. Αν λ?βουμε υπ?ψη την με?ωση των τιμ?ν του μετ? την κυκλοφορ?α του διαδ?χου του (Opel Corsa F) και το γεγον?? πω? σε μεγ?λο βαθμ? δεν βγ?ζει τεχνικ? προβλ?ματα, η προσ?γγιση λαθε?ει ολο?να και περισσ?τερο. Στην ελληνικ? αγορ?, ?να Opel Corsa E κοστ?ζει ω? μεταχειρισμ?νο απ? 7.500 ευρ? (περ?που) και αν?λογα με την ηλικ?α η τιμ? μπορε? να ξεπερ?σει και τι? 10.000 ευρ?.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频