TEST ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ: VW GOLF IV

Διαβ?στηκε απ? 23154 αναγν?στε? - 21/7/2020

Εν? αναμ?νουμε την τελευτα?α γενι? του πολ? δημοφιλο?? μικρομεσα?ου, αναλ?ουμε τι? παλαι?τερε? γενι?? π?σο καλ?? ? κακ?? ?ταν.. Στο στ?χαστρο η αγαπημ?νη 4η γενι? του, μετ? απ? 16 χρ?νια ζω?? για να δο?με τι προβλ?ματα βγ?ζει..

 
 
?να compact ξεχωριστ? αυτοκ?νητο που κοστ?ζει γ?ρω στα 2500 ευρ?, ψ?χνει τον επ?μενο ιδιοκτ?τη του. Η επιλογ? μα? ε?ναι ?να Golf IV.Η αγορ? μεταχειρισμ?νων ?χει μεγ?λο ε?ρο? επιλογ?ν, ?μω? εμε?? ανεβ?ζουμε τον π?χη ψηλ?. Σκοτειν? χρ?μα, κ?τω απ? το μ?σο ?ρο συνολικ? διανυθ?ντα χιλι?μετρα, λ?γα οπτικ? ελαττ?ματα και ζ?ντε? αλουμιν?ου. Και ?μω? βρ?καμε κ?τι αρκετ? γρ?γορα.
Το μοντ?λο μα? (1,4 λ?τρων), ε?ναι δε?τερο χ?ρι, με τον προηγο?μενο ιδιοκτ?τη να ?χει ?λο το ιστορικ? συντ?ρηση?, στην ?δια αντιπροσωπε?α. Αλλ? η τελευτα?α επ?σκεψη ?ταν ?δη πριν απ? δ?ο χρ?νια, καθ?? τ?τε αλλ?χθηκε και ο ιμ?ντα? χρονισμο?. Η πρ?τη εντ?πωση ε?ναι ενθαρρυντικ?, ακ?μη και μ?σα στο εσωτερικ?, με το μοναδικ? ψεγ?δι να αφορ? την αλλο?ωση του χρ?ματο? στο καπ?κι απ? το π?σω τασ?κι.Στα πρ?τα μ?τρα, ο κινητ?ρα? ?ακο?γεται?, αλλ? καθ?? η θερμοκρασ?α του λαδιο? ανεβα?νει, ο θ?ρυβο? σ?ντομα εξαφαν?ζεται. Στον π?νακα οργ?νων εμφαν?ζεται η προειδοπο?ηση για σ?ρβι? στα επ?μενα 1900 χιλι?μετρα. Δικαιολογημ?να, αφο? ο α?ρα? απ? το σ?στημα κλιματισμο? ε?ναι μ?τρια? ψυχρ?τητα?, λ?γω ?λλειψη? ειδικο? υγρο? και επιπλ?ον τα εμπρ?? αμορτισ?ρ χρ?ζουν αλλαγ??, ?πω? αποκαλ?πτει η συνεχ?μενη ταλ?ντωση κατ? την αλλαγ? λωρ?δων. Καν?να σοβαρ? πρ?βλημα, αφο? το πιο ακριβ? εξ?ρτημα συντ?ρηση?, ε?ναι η επερχ?μενη αλλαγ? συμπλ?κτη.Πρ?πει να αναφ?ρουμε δ?ο παρ?γοντε? κινδ?νου. Το χειροκ?νητο κιβ?τιο ταχυτ?των συχν? αποσυναρμολογε?ται, επειδ? τα πριτσ?νια μπορο?ν να σπ?σουν τη σ?νδεση μεταξ? του διαφορικο? και του γραναζιο?. Απ? το 2001 το πρ?βλημα εξαλε?φθηκε, δι?τι η VW χρησιμοπο?ησε πριτσ?νια π?χου? 11 αντ? 9 χιλιοστ?ν. Ωστ?σο, εμπειρογν?μονε? αναφ?ρουν και κ?ποια νε?τερα κιβ?τια ταχυτ?των με παλι? πριτσ?νια. Ακ?μα πιο ανησυχητικ?? ε?ναι ο κινητ?ρα?. Ο βενζινοκινητ?ρα? των 1.4 λ?τρων ε?ναι γνωστ?? για την αδηφαγ?α του σε λ?δι και για προβλ?ματα στα πιστ?νια. Πιο συνηθισμ?νο? ε?ναι το 1.6 16V (?χι ω? FSI) και τα πρ?τα χρ?νια? ο τραχ?? 2λ?τρο? των 115 ?ππων.
Αργ?τερα η ?κδοση των 2.0 λ?τρων ?ταν πιο εξελιγμ?νη. ?να ?λλο αυξαν?μενο θ?μα ε?ναι η σκουρι?, καθ?? τα πιο ν?α 4σ?ρια ε?ναι ?δη 16 χρον?ν. Οι ειδικο? αναφ?ρουν ?δη σκληρο?? π?σω ?ξονε?, σε μεμονομ?νε? ?μω? περιπτ?σει? και ?χι σε σταθερ? β?ση.Συμπ?ρασμα:. Ο μακρ?? κατ?λογο? των ευ?λωτων σημε?ων, περιλαμβ?νει ακριβ?? επισκευ??. Ανεξ?ρτητα απ? τα χιλι?μετρα και το ?το? κατασκευ??, οι αγοραστ?? πρ?πει πρ?τα απ? ?λα να ψ?ξουν για σκουρι?.
?
Το σασμ?ν μετ?δοση? εμφαν?ζει παιδικ? προβλ?ματα
Ο βενζινοκινητ?ρα? 1,4 λ?τρων και το πεντ?χυτο μηχανικ? κιβ?τιο ε?ναι οι κ?ριε? προβληματικ?? περιοχ?? του Golf IV. Τα λεγ?μενα κιβ?τια 02T με του? κωδικο?? ?DUU, DUW, DUS και ERT μπορο?ν να αποσυναρμολογηθο?ν με το λασκ?ρισμα των πριτσινι?ν. Απ? το 2001 υπ?ρχαν παχ?τερα πριτσ?νια. Τα κιβ?τια αντικατ?σταση?, ?χουν σταθερ?? βιδωτ?? συνδ?σει?. Ο κινητ?ρα? ε?ναι γνωστ?? για την καταν?λωση λαδιο?. Τα εξαερωμ?να καλ?μματα λαδιο? ? τα ?λαια με διαφορετικ? ιξ?δε?, θα βοηθ?σουν σε ορισμ?νε? περιπτ?σει?.
?
Π?σω ?ξονα?
Στην περιοχ? των υποστηριγμ?των, ο π?σω ?ξονα? ε?ναι τελε?ω? τραχ?? σε μερικ? παλαι?τερα μοντ?λα.

Λαβ? πορτμπαγκ?ζ
Η ορατ? σκουρι? ε?ναι σπ?νια στο Golf IV. Συχν? επηρε?ζεται το φ?λλο γ?ρω απ? τη λαβ? τη? π?ρτα? του χ?ρου αποσκευ?νΠ?νακα? οργ?νων
Τα σφ?λματα των pixel στην οθ?νη πολλαπλ?ν λειτουργι?ν ε?ναι τ?ρα περισσ?τερο καν?να? παρ? εξα?ρεση. Οι εταιρε?ε? ειδικ?ν μπορο?ν να διορθ?σουν το σφ?λμα.

Πλα?ν? μαρσπι?
Οι σκουρι?? εμφαν?ζονται στην π?σω περιοχ? απ? μ?σα προ? τα ?ξω. Για να το δο?με στην αρχ? του μοντ?λου μα?.Χειροκ?νητη μετ?δοση
Τα μοντ?λα ?ω? το 2001, απειλο?νται απ? το σπ?σιμο των συνδ?σμων μεταξ? του διαφορικο? και του οδοντωτο? τροχο?.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频