5 φωτογραφ?ε? ?

Test Αξιοπιστ?α?: Fiat Tipo

Διαβ?στηκε απ? 8597 αναγν?στε? - 1/9/2020

Το ?νομα του Fiat Tipo, ?χει μια ιστορ?α γραμμ?νη π?σω του, με ?ναρξη το 1988, ?ταν και πρωτοεμφαν?στηκε. Στην σημεριν? του εποχ?, ε?ναι ?να πραγματικ? προσιτ? αυτοκ?νητο;

 
 
Το πρ?το Fiat Tipo τη? ιστορ?α? δεν ολοκλ?ρωσε την καρι?ρα του ω? ανταγωνιστ?? του VW Golf με την καλ?τερη δυνατ? φ?μη. Κατασκευαζ?ταν απ? το 1988 ω? το 1995 και, στη συν?χεια, η FIAT ?φησε το ?νομα να χαθε?... Μ?χρι το 2016, ?ταν απ? τ?τε υπ?ρχει και π?λι ?να Tipo. Με δυναμικ? σχεδ?αση και σε σωστ?? τιμ?? ?ψ?χνει? για αγοραστ?? στο πεδ?ο των προσιτ?ν μικρομεσα?ων. Ωστ?σο, τ?σσερα χρ?νια ?πειτα απ? το ντεμπο?το του ?χει ?ρθει η στιγμ? για τον πρ?το ?λεγχο ποι?τητα?.

Επειδ? η Τουρκ?α δεν ε?ναι μ?νο ο τ?πο? παραγωγ?? του, αλλ? και η βασικ?τερη αγορ? του Tipo, αρχικ? ?ταν διαθ?σιμο με σεντ?ν αμ?ξωμα. Στι? υπ?λοιπε? ευρωπα?κ?? αγορ??, ?μω?, το κοιν? ενδιαφ?ρεται περισσ?τερο για τι? ?λλε? εκδ?σει?, τη Sport (το πεντ?θυρο δηλαδ?) και το station wagon. Μ?λιστα, με τα σημεριν? δεδομ?να, το hatchback Tipo ε?ναι ?ω? και κατ? 2.000 ευρ? πιο προσιτ? απ? τα ?λλα μικρομεσα?α τη? αγορ??. Και ω? ν?ο μοντ?λο απ? χ?ρα τη? ΕΕ οι τιμ?? ξεκινο?ν ελ?χιστα π?νω απ? τα 10.000 ευρ?.Η περ?πτωση του Fiat Tipo παραπ?μεπει σαφ?? στο φαιν?μενο τη? Dacia: Τα μεταχειρισμ?να Tipo διατηρο?ν ψηλ? την αξ?α του?, με δεδομ?νο ?τι με 8.000 ευρ? δε θα βρε?τε καν?να, αλλ?, αντιθ?τω?, τα ν?α μοντ?λα ε?ναι εξαιρετικ? προσιτ?. Κι επειδ?, ?πω? και στην περ?πτωση του ρουμανικο? αυτοκιν?του, η ανθεκτικ?τητα εξαρτ?ται σε μεγ?λο βαθμ? απ? τη συν?πεια του προκατ?χου ω? προ? τη φροντ?δα του οχ?ματο?, η αγορ? εν?? καινο?ργιου μοντ?λου, καθ?σταται πρακτικ? μον?δρομο?.
Β?βαια, χρει?ζεται σε κ?θε περ?πτωση πολλ? επιπλ?ον δουλει?, ?στε ?να Tipo να ε?ναι σε θ?ση να ?περν?? με επιτυχ?α το απαιτητικ? test του TÜV. Επ?ση?, ειδικ? στη λεπτομ?ρεια κυριαρχε? το στιλ? με το κ?κκινο μελ?νι, το οπο?ο καταγρ?φει τα π?ντα. Για παρ?δειγμα, οι μ?τρια? ποι?τητα? επενδ?σει? των θυρ?ν τρ?ζουν ? ?χτυπ?νε?, εν? τα ηλεκτρικ? παρ?θυρα κ?ποια στιγμ? αρνο?νται να εκτελ?σουν την αποστολ? του?. Επιπλ?ον, τα φ?λτρα κατακρ?τηση? σωματιδ?ων ?βουλ?νουν? και, σε κρ?α κατ?σταση, το Tipo δε λειτουργε? σωστ?.Οι T-Jet εκδ?σει? των 120 PS καταναλ?νουν κατ? μ?σο ?ρο περ?που 10 λ?τρα, εν? ο βασικ?? ατμοσφαιρικ?? κινητ?ρα? των 95 PS φτ?νει σ?ντομα στα ?ρι? του, ειδικ? ?ταν το αυτοκ?νητο ε?ναι φορτωμ?νο. Τ?λο?, και η ποι?τητα τη? βαφ?? πρ?πει να αναθεωρηθε?, αφο? ακ?μα και το μη προαιρετικ? χρ?μα "gelato-white" (??σπρο του παγωτο??) ξεφτ?ζει και κ?ποια σημε?α γ?νονται τραχι?.

Β?βαια, οι περισσ?τερε? παρατηρ?σει? μα? θα μπορο?σαν να προ?ρχονται απ? πελ?τε? premium εταιρει?ν. ?σοι ?χουν μικρ?τερε? απαιτ?σει? και δεν ξεπερν? σε ετ?σια β?ση τα 50.000 χιλι?μετρα, θα αποκτ?σει με το Tipo ?να πιστ? συνοδ? για την καθημεριν?τητ? του. Σε μια τ?τοια περ?πτωση θα αποδειχθε? αρκετ? και η βασικ? εξοπλιστικ? ?κδοση, που δε διαθ?τει αχρε?αστε? πιθαν?? πηγ?? προβλημ?των. Και, β?βαια, το κομψ? περ?βλημα ε?ναι standard.

?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频