8 φωτογραφ?ε? ?

Test αξιοπιστ?α? 100.000 χλμ σε Kia Stonic: Τι διαπιστ?νουμε;

Διαβ?στηκε απ? 1120 αναγν?στε? - 13/11/2020

Crash test 100.000 χιλιομ?τρων. Οδηγο?με και ?λ?νουμε? ?να Kia Stonic 1.0 T-GDI Spirit. Αξ?ζει να το εμπιστευτο?με;

 
 
Σε ?να μεταχειρισμ?νο αυτοκ?νητο τα πρ?τα 100.000 χιλι?μετρα λειτουργο?ν ?τυπα ω? ο πρ?το? μεγ?λο? ?κριτ??? τη? αξ?α? του. ?να Kia Stonic 1.0 T-GDI Spirit μπα?νει στην συγκεκριμ?νη δοκιμασ?α και κατ?πιν το ?λ?νουμε? για να δο?με αν και ποια κουσο?ρια εμφαν?ζει μετ? απ? ταξ?δια εξαψ?φιου αριθμο?. Στην δοκιμ? ?χουμε ?να χρ?ματο? Florida-Yellow Kia Stonic, 998 κυβικ?ν, με ιπποδ?ναμη 120 ?λογα και χειροκ?νητο κιβ?τιο ?ξι σχ?σεων.


?
Η πρ?τη εικ?να αξιολογε?ται θετικ?. ?να crossover χωρ?? υπερβολικ?? διαστ?σει?, ευρ?χωρο για την κατηγορ?α του, με ?νεση στα ταξ?δια και καλ? ευελιξ?α. Αντ?στοιχ? θετικ? εντ?πωση αποκομ?ζει κανε?? χρησιμοποι?ντα? το Kia Stonic και σε συνθ?κε? ?ντονη? κυκλοφορ?α?, ?ταν και η οδ?γηση εν?? ογκ?δου? αυτοκιν?του στην θεωρ?α μοι?ζει δ?σκολη. Στην περ?πτωσ? μα?, δεν ισχ?ει αυτ? η ?ποψη. Το Kia Stonic παρ?χει γεναι?δωρου? χ?ρο? μπροστ? και π?σω, ω? ?να SUV αυτοκ?νητο σε small car διαστ?σει?. Η ε?σοδο?, μ?λιστα, για οδηγ? και συνοδηγ? επαινε?ται για το πλ?το? και το ?ψο? του ανο?γματο? τη? π?ρτα?.
?
Καλ?? κριτικ?? απ?σπασε και ο κινητ?ρα?. Μολον?τι το τρικ?λινδρο μοτ?ρ ?φων?ζει? αρκετ? στην αρχ?, στην πορε?α δ?νει με υπ?ροχο τρ?πο ισχ? στο αυτοκ?νητο. ?σον αφορ? την καταν?λωση, αρχικ? μ?? ικανοποιε?, ωστ?σο με το επιπλ?ον π?τημα στο γκ?ζι οι... απαιτ?σει? για κα?σιμο αυξ?νονται.
?


Κλε?νοντα? την πρ?τη μα? αξιολ?γηση, μπορε? να παραδεχτε? κ?ποιο? ?τι και η διαμ?ρφωση στο σασ? στερε? κ?ποιε? αν?σει? σε οδηγ? και επιβ?τε? λ?γω των ?ντονων κραδασμ?ν. ?Οι αναταρ?ξει? απο τι? εγκ?ρσιε? ανωμαλ?ε? και τι? λακκο?βε? περν?νε στην καμπ?να αφιλτρ?ριστε?, δηλαδ? αν π?σουμε σε μ?α λακκο?βα ο χαρακτηριστικ?? (γκουπ) ?χο? ε?ναι ?ντονο?. Για την Kia, β?βαια, το μειον?κτημα αυτ? δ?νει α?ρα... σπορ αυτοκιν?του.
?
Κινητ?ρα? τρικ?λινδρο?, turbo, front transverse
Κυβισμ?? 998 κυβικ?
Ισχ?? 88 kW (120 ?λογα) στι? 6.000 σ.α.λ.
Μ?ξιμουμ ροπ? 172 Nm στι? 1.500 σ.α.λ.
Κ?νηση στου? μπροστινο?? τροχο?? / χειροκ?νητο κιβ?τιο ?ξι ταχυτ?των
Συνολικ? β?ρο? 1.178 κιλ?
Ωφ?λιμο φορτ?ο 462 κιλ?
Μ?γεθο? χ?ρου αποσκευ?ν 352-1.155 λ.
Τελικ? ταχ?τητα 185 χλμ / ?ρα
Καταν?λωση / καυσα?ρια 5.2 λ. 95 οκτν (EU-Mix), CO2 115 γρ. / κιλ?, WLTP 6.1 λ. / 138 κιλ?
?
Σε επ?πεδο πακ?του εξοπλισμο?, το Kia Stonic τη? δοκιμ?? ?χει την ?Spirit? επιλογ?. Το αυτοκ?νητο διαθ?τει θερμαιν?μενο τιμ?νι πολλαπλ?ν λειτουργι?ν, σ?στημα hands-free, θερμαιν?μενα καθ?σματα, δυνατ?τητα πλο?γηση?, κ?μερα οπισθοπορε?α? και αυτ?ματο κλιματισμ?. Επιπλ?ον, περιλαμβ?νει συστ?ματα βο?θεια? ?πω? τα lane keepers και lane changers, ειδοπο?ηση για διασταυρο?μενα οχ?ματα απ? π?σω μα?, ρυθμ?σει? για τον φωτισμ? υψηλ?? δ?σμη? αν?λογα με τι? εξωτερικ?? συνθ?κε?, καθ?? και αισθητ?ρε? που συμβ?λλουν στην αποφυγ? του στιγμια?ου ?πνου. Β?βαια, η λειτουργ?α του? δεν ?ταν π?ντα η ενδεδειγμ?νη καθ?? μερικ?? φορ?? ενεργοποι?θηκαν χωρ?? να ε?ναι απαρα?τητο. Για τον λ?γο αυτ?, καλ? θα ε?ναι να απενεργοποι?σετε την?


?
Αντιθ?τω?, καθ?λου ενοχλητικ? αλλ? ιδια?τερα ε?χρηστο ε?ναι το σ?στημα πλο?γηση? ?ταν το κινητ? τηλ?φωνο του οδηγο? συνδ?εται στο Internet μ?σω τη? υπηρεσ?α? Kia Connected Services, μια? και οι οδηγ?ε? κ?νησ?? μα? στον δρ?μο δ?νονται σε πραγματικ? χρ?νο. Αν την επιλ?ξουμε, μπορε? και να αποφ?γουμε σημε?α με ?ντονη κυκλοφοριακ? συμφ?ρηση.
?
Σ?γουρα, π?ντω?, δεν μπορο?με να γλιτ?σουμε την επ?σκεψη σε ?να συνεργε?ο για το Kia Stonic. Επ?σκεψη β?βαια που... πον?ει στην τσ?πη μα?. Πρ?ταση τη? Kia ε?ναι να κ?νουμε service μ?α φορ? τον χρ?νο ? κ?θε 15.000 χιλι?μετρα. Μετ? απ? 76.000 χιλι?μετρα ?ταν απαρα?τητη η βο?θεια του συνεργε?ου. Χρει?στηκε ν?ο? συμπλ?κτη?, μια? και η αλλαγ? ταχ?τητα? (ειδικ? η πρ?τη και η δε?τερη) ?ταν προβληματικ?. Σε διαφορετικ? περ?πτωση, θα ?λλαζαμε μ?νο τα τακ?κια των φρ?νων.
?
Στοιχε?α απ?δοση?
? Στην αρχ? του test Στο τ?λο? του test
Επιτ?χυνση
0-50 χλμ / ?ρα 35 δ. 3,9 δ.
0-100 / -130 χλμ / ?ρα 10,1 / 17,0 δ. 10,9 / 17,9 δ.
0-160 χλμ / ?ρα 30,4 δ. 31,2 δ.
Ελαστικ?τητα
60-100 χλμ / ?ρα 8,2 / 11,2 δ. 8,4 / 11,5 δ.
80-120 χλμ / ?ρα 12,0 / 14,6 δ. 12,4 / 15,2 δ.
Απ?σταση π?δηση?
απ? 100 χλμ / ?ρα σε κρ?ο δρ?μο 36,9 μ. 37,2 μ.
απ? 100 χλμ / ?ρα σε ζεστ? δρ?μο 36,6 μ. 37,5 μ.
Εσωτερικ?? θ?ρυβο? (decibel)
στα 50 χλμ / ?ρα 60 dB (A) 60 dB (A)
στα 100 χλμ / ?ρα 67 dB (A) 68 dB (A)
στα130 χλμ / ?ρα 70 dB (A) 71 dB (A)
Καταν?λωση test – CO2 6,6 λ. - 156 γρ. /κιλ? 7,1 λ. - 168 γρ. / κιλ?
?
Η αποσυναρμολ?γηση του Kia Stonic γ?νεται μετ? απ? 100.594 χιλι?μετρα. Το αυτοκ?νητο ?δη κινε?ται με ελαφρ?? αυξημ?νη θερμοκρασ?α, εν? δεν μπορο?με καταλ?βουμε ακριβ?? λ?γω των καπν?ν αν η στ?θμη του αντιψυκτικο? υγρο? στο δοχε?ο ?χει π?σει κ?τω απ? την ελ?χιστη τιμ? του.
?


Τελικ??, η απ?ντηση ?ρχεται μ?σα απ? την αποσυναρμολ?γηση. Διαπιστ?νουμε σημ?δια σταδιακ?? απ?λεια? υγρο? στην αντλι? νερο?. Η Kia ?χει τοποθετ?σει αισθητ?ρα για να διαπιστ?νει τ?τοια? φ?ση? προβλ?ματα. Γενικ?τερα, η τεχνολογ?α που ενσωμ?τωσαν στο αυτοκ?νητο οι Κορε?τε? κ?νει πολ? καλ? εντ?πωση κατ? την δι?ρκεια του τεχνικο? ελ?γχου.
?
Συμπ?ρασμα
Το Kia Stonic δεν συγκαταλ?γεται στα καλ?τερα σε πωλ?σει? αυτοκ?νητα τη? Kia, ωστ?σο αξ?ζει να του δ?σουμε περισσ?τερη προσοχ?. ?χει μ?γεθο? κατ?λληλο για να οδηγ?σουμε σε αστικ? περιβ?λλον, με ευχ?ριστη εξωτερικ? εμφ?νιση, σταθερ? τεχνολογ?α. Η συχν?τητα επ?σκεψη? σε συνεργε?ο δεν ξεπερν? του? συνηθισμ?νου? ρυθμο??. ?σω? να χρει?ζεται λ?γο καλ?τερο? συντονισμ?? (fine-tuning). Στην Ελλ?δα παρεμφερ?? σε τεχνικ? χαρακτηριστικ? (?χι σε χιλι?μετρα) αυτοκ?νητο κοστ?ζει στην αγορ? του μεταχειρισμ?νου περ?που 16.500 ευρ?.

?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频