4 φωτογραφ?ε? ?

Test μεταχειρισμ?νου: Mercedes SLK 2006

28/12/2020

Ψ?χνετε sport αυτοκιν?το σε προσιτ? τιμ? για τα δεδομ?να τη? κατηγορ?α? του; Η Mercedes SLK ε?ναι μ?α επιλογ? που μπορε?τε να εξετ?σετε. Π?? αποδ?δει το μοντ?λο απ? το 2006 που δοκιμ?σαμε;

 
 
Οι λ?τρει? των sport αυτοκιν?των κοπι?στε. Δυστυχ??, στην συντριπτικ? πλειον?τητα των περιπτ?σεων, η δυναμικ? οδ?γηση σε υψηλ?? ταχ?τητε? συνεπ?γεται και μεγ?λο κ?στο? αγορ??, το οπο?ο δ?σκολα μπορο?με να υποστηρ?ξουμε. Παρ?λα αυτ?, υπ?ρχουν ευκαιρ?ε? και μοντ?λα που σε μικρ? τιμ?, μπορο?ν να προσφ?ρουν συγκιν?σει? ακ?μη και ω? μεταχειρισμ?να. ?πω? η Mercedes Benz SLK-Class. Πρ?κειται για ?να compact πολυτελ?? roadster το οπο?ο πρωτοεμφαν?στηκε το ?χι και τ?σο μακριν? 1996. Η ονομασια SLK, σε γερμανικ? μετ?φραση αποδ?δει τι? λ?ξει? ?σπορ, ελαφρ? και μικρ??. Ε?ναι ?να αυτοκ?νητο που χαρ?ζει στον ιδιοκτ?τη του οδηγικ? απ?λαυση, η οπο?α συνοδε?εται και απ? μακροχρ?νια ποι?τητα στην συμπεριφορ? του.
?
Mercedes SLK
Τεχνικ? χαρακτηριστικ?
Κινητ?ρα? Τετρακ?λινδρο?, διαμ?κη? εγκατ?σταση μπροστ?
Βαλβ?δε? / εκκεντροφ?ροι ?ξονε? 4 αν? κ?λινδρο / 2
Κυβισμ?? 1796 κυβικ?
ισχ?? 120 kW (163 ?λογα) στι? 5.500 σ.α.λ.
Ροπ? 240 Nm στι? 3.000 σ.α.λ.
Μ?ξιμουμ τελικ? ταχ?τητα 226 χλμ / ?ρα
0-100 χλμ / ?ρα 8,3 δ.
Δεξαμεν? / κα?σιμο 70 λ. / Super 98 οκταν?ων
Κιβ?τιο / κ?νηση Αυτ?ματο κιβ?τιο π?ντε ταχυτ?των / π?σω τροχο?
Μ / Π / Υ (Διαστ?σει?) 4.082/1.788/1.296 χλστ
Αποθηκευτικ?? χ?ρο? 208-300 λ.
Β?ρο? (?δειο) / ωφ?λιμο φορτ?ο 1.390/315 κιλ?/
Καταν?λωση στο test 8,5 λ. Super 98 οκταν?ων / 100 χλμ
CO2 200 γρ. / χλμ
Το τελευτα?ο συστατικ?, η αντοχ? στον χρ?νο, ε?ναι και το μυστικ? που η Mercedes SLK παραμ?νει μ?α δημοφιλ?? επιλογ? στην αγορ? αυτοκιν?του. Τουλ?χιστον στην θεωρ?α. Επ? του πρακτ?ου, η Auto Bild δοκιμ?ζει ?να μοντ?λο 14ετ?α? με ανοιχτ? οροφ? και αξιολογε? το π?? αποδ?δει στου? δρ?μου?. Πρ?κειται για αυτοκ?νητο δε?τερη? γενι?? (2004-2010) το οπο?ο θυμ?ζει ?ντονα τον πρ?γον? του σε επ?πεδο στιβαρ?τητα?. Το roadster που κατασκευ?ζεται στο εργοαστ?σιο τη? γερμανικ?? μ?ρκα? στην Βρ?μη διακρ?νεται για την κορυφα?α ποι?τητ? του σε σασ?, σ?στημα εξ?τμιση? και electronics, ανεξ?ρτητα με το αν εμφαν?ζει σημ?δια σκουρι?? απ?ρροια και των χρ?νων που ?χει στι? πλ?τε? του. Το συγκεκριμ?νο ?χημα τη? Mercedes που τεστ?ρουμε ?χει διαν?σει 138.110 χιλι?μετρα, επομ?νω? λειτουργε? ω? ασφαλ?? κριτ?ριο κατ εξοχ?ν μεταχειρισμ?νου. Ακ?μη και η οροφ? απ? κασσ?τερο, η οπο?α σε ?λλου? κατασκευαστ?? ε?ναι ?πονοκ?φαλο??, στην SLK τη? δοκιμ?? αντ?χει.


?
Φυσικ?, δεν ε?ναι ?λα ρ?δινα. Αν αποφασ?σετε να αγορ?σετε μεταχειρισμ?νη Mercedes SLK προετοιμαστε?τε για μικροπροβλ?ματα στην συντ?ρηση των φρ?νων αλλ? και στο ?γερασμ?νο? χρ?μα, το οπο?ο ?χει φθαρε? με την π?ροδο των ετ?ν. Επ?ση?, η επιτ?χυνση δεν ε?ναι τ?σο ονειρικ? ?σο φαντ?ζεται κανε??, με 22 δευτερ?λεπτα να μοι?ζουν αρκετ?? χρ?νο? για τα 0-200 χλμ/?ρα. Β?βαια, με κλειστ? την οροφ?, οι εντυπ?σει? λεια?νουν και το αποτ?λεσμα ικανοποιε? περισσ?τερο.
?
Κλε?νοντα?, α? κ?νουμε μ?α μικρ? αναφορ? στο μοντ?λο του test. Η Mercedes SLK εξοπλ?ζεται με πεντακ?λινδρο διαμ?κη εγκατεστημ?νο μπροστ? κινητ?ρα, ο οπο?ο? με 163 ?λογα εξασφαλ?ζει τελικ? ταχ?τητα στα 226 χιλι?μετρα την ?ρα. Το αυτ?ματο κιβ?τιο π?ντε σχ?σεων μεταδ?δει την κ?νηση στου? π?σω τροχο??.


?
Συμπ?ρασμα
Η Mercedes SLK ε?ναι αυτ? που λ?ει το ?νομ? τη?: σπορ πολυτελ?? μικρ? μοντ?λο. Με ??πλο? την ανθεκτικ?τητ? τη? μ?σα στα χρ?νια αποτελε? μ?α συνετ? επιλογ? για ?σου? ?χουν την οικονομικ? δυνατ?τητα για ?να μεγαλ?τερο ?νοιγμα απ? ?,τι επιχειρε? κ?ποιο? που στρ?φεται στα μεταχειρισμ?να. Στην ελληνικ? αγορ?, αντ?στοιχο μοντ?λο, κοστ?ζει περ?που 11.000 ευρ?.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频