ΤΕΣΤ ΑΝΤΟΧΗΣ Review Mεταχειρισμ?νου: Nissan Qashqai 1.2 DIG-T

Η δε?τερη γενι? του Nissan Qashqai με το βενζινοκινητ?ρα τη? βασικ?? ?κδοση? περν? απ? το test των μεταχειρισμ?νων. Π?? τα π?γε το best seller που φημ?ζεται για την αξιοπιστ?α του;

ΕΡΕΥΝΑ Θα αλλ?ξει ο Κορονο??? τα χρ?ματα των αυτοκιν?των?

Στη μετ? κορoνο?ο? εποχ? ?λα γ?νονται ?γχρωμα. Τα χρ?ματα βι?νουν μ?α αναγ?ννηση, πιστε?ουν οι ψυχολ?γοι αλλ? και οι σχεδιαστ??. Θα αλλ?ξουν τα διαθ?σιμα χρ?ματα των αυτοκιν?των μετα την πανδημ?α? Τι λ?νε οι ερευνητ???

TEST ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ Να αγορ?σω μεταχειρισμ?νο Υβριδικ??

Ε?ναι η αγορ? εν?? μεταχειρισμ?νου Υβριδικο? αυτοκιν?του, σοφ? επιλογ?? Η Toyota με το Prius ?κανε την επαν?σταση στην αυτοκ?νηση και ?φερε την υβριδικ? τεχνολογ?α. Δοκιμ?ζουμε την 2η γενι? του επαναστατικο? μοντ?λου και εξετ?ζουμε αν αξ?ζει ω? μεταχειρισμ?νο..

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Καθ?ρισε τα μικρ?βια τη? καμπ?να? μ?νο? σου

Δεν ε?ναι μ?νο το εξωτερικ? το ζ?τημα. Η ουσ?α ε?ναι μ?σα και εκε? πρ?πει να στρ?ψει? την προσοχ? σου. Σα? παρουσι?ζουμε τα πολ? απλ? β?ματα που μπορε?τε να ακολουθ?σετε και να κ?νετε το εσωτερικ? του αυτοκιν?του σα? να λ?μπει ξαν?, γρ?γορα, ε?κολα και κυρ?ω? οικονομικ?.

BLUETOOTH Οκτ? BT hands free: ποιο επιλ?γουμε;

Κλ?ση στο αυτοκ?νητο; Αποστολ? ε?κολη για το κατ?λληλο gagdet. Οκτ? Bluetooth hands free μπα?νουν στο… μ?ξερ, αξιολογο?νται και μα? προσφ?ρουν ασφ?λεια και ποιοτικ? επικοινων?α ταυτ?χρονα.

BLUETOOTH

Οκτ? BT hands free: ποιο επιλ?γουμε;


σε συνεργασ?α με AUTO BILD ?

ΑΦΙΕΡΩΜΑ Μ?θοι και Αλ?θειε? για το πλ?σιμο αυτοκιν?του

Ο σωστ?? καθαρισμ?? του αυτοκιν?του, ?ιναι μια ιδια?τερα περ?πλοκη υπ?θεση.. Τρ?ποι για να το πλ?νει? υπ?ρχουν πολλο?. Ποιο? ?μω? ε?ναι ο ιδανικ?? τρ?πο? για να πλυθε? ?να αυτοκ?νητο σ?στα και χωρ?? φθορ??? Ερευνο?με και παραθ?τουμε τι? επιλογ?? σου..

ΚΑΜΠΡΙΟ Ο πιο ε?κολο? τρ?πο? να καθαρ?σει? την υφασμ?τινη οροφ?

Παρατηρε?? σιγ? σιγ? την υφασμ?τινη οροφ? του αυτοκιν?του σου να καταστρ?φεται; Λ?βε δρ?ση τ?ρα, ακολο?θα τα παρακ?τω β?ματα και ?χι μ?νο θα δε?χνει σαν καινο?ργια αλλ? θα διατηρηθε? για περισσ?τερο καιρ?.

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Αλλ?ξτε αναλ?σιμα ?ταν πρ?πει και ?χι ?ταν σα? πουν!

Φρ?να, εξ?τμιση, μπαταρ?α, ελαστικ?, δι?φορα υγρ? ακ?μα και φρ?να. Π?τε πρ?πει να τα αλλ?ξετε; Μην περιμ?νετε το συνεργε?ο, διαβ?στε παρακ?τω τι πρ?πει να ελ?γξετε για να ξ?ρετε π?τε ?ρθε η ?ρα τη? αντικατ?σταση?.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Ο καλ?τερο? τρ?πο? για να μην στο κλ?ψουν

Ε?ναι οι κλ?φτε? π?ντα ?να β?μα μπροστ? απ? τι? εταιρ?ε? αυτοκιν?των ? μ?πω? υπ?ρχει αποτελεσματικ?? τρ?πο? να με?νουν μακρι? απ? το ?χημα σα?;

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Πω? αντιμετωπ?ζουμε την περ?πτωση φωτι???

Πολλ?? φορ?? το χρ?νο καλε?ται η πυροσβεστικ? για να σβ?σει ?να αυτοκ?νητο που ?χει π?ρει φωτι?. Ακ?μα και μια μικρ? σταγ?να λαδιο? αρκε?, για να π?ρει φωτι?. Ποιε? ε?ναι οι βασικ?? αιτ?ε? πυρκαγι?? και ποια ε?ναι τα πρ?τα β?ματα που πρ?πει να κ?νει??

做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频